Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Riskansvar

Riskansvar är ett viktigt begrepp vid fastighetsköp. Det är fråga om vem som ansvarar för skada på fastigheten orsakad av eldsvåda, storm, skadegörelse eller annan av säljaren oberoende orsak efter köpslutet. Lagstiftningen utgår från att köparen har riskansvaret i dessa fall. Parterna kan dock avtala på annat sätt om detta. Oftast inkluderas ett villkor där man avtalar om riskansvaret eller i vart fall konstaterar att riskansvaret bestäms enligt det som sägs i lagen.

Försäkring av fastigheten är en väsentlig fråga med tanke på riskansvar. Oftast avtalar man om försäkring i samband med fördelningen av riskansvaret. Det är naturligt att den som har riskansvaret för skador på fastigheten under tiden före besittningens övergång också ser till att fastigheten är försäkrad. Se avsnittet Försäkring. Försäkringsbolagen har varierande praxis för huruvida någon annan än fastighetsägaren godtas som försäkringstagare. Därför ska parterna köpet kontakta sitt försäkringsbolag före köpslutet och säkerställa att fastigheten kan försäkras.

Om besittningsrätten övergår till köparen vid köpslutet är följande ett typiskt villkor om riskansvar:

Riskansvaret övergår till köparen på köpdagen. Köparna ansvarar för skada på fastighet orsakad av eldsvåda, storm, skadegörelse eller annan av säljarna (och köparna) oberoende orsak efter köpslutet.

Om man avtalat att säljaren har kvar besittningen efter köpslutet och att den först senare övergår till köparen kan det vara motiverat att avtala på annat sätt. Då kan villkoret t.ex. formuleras enligt följande:

Riskansvaret övergår till köparna samtidigt med besittningsrätten till fastigheten. Säljarna ansvarar för skada på fastighet orsakad av eldsvåda, storm, skadegörelse eller annan av säljarna (och köparna) oberoende orsak efter köpslutet innan besittningsrätten övergått till köparna.

Även när överlåtelsen är villkorlig med uppskjutande eller upplösande villkor utgår lagen från att köparen övertar riskansvaret redan på köpdagen. Parterna kan dock avtala på annat sätt om detta.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c