Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Besittningsrättens övergång

Enligt lagstiftningen är utgångspunkten att besittningsrätten till försäljningsobjektet övergår till köpen vid köpslutet, om inget annat överenskommits. Samma utgångspunkt gäller vid villkorliga köp. t.ex. när man avtalat att köpeskillingen betalas senare och att äganderätten övergår först när köpeskillingen betalats.

Om parternas avsikt är att besittningsrätten inte ska övergå till köparen genast vid köpslutet ska specifika och exakta villkor om detta intas i avtalet. För tydlighetens skull är det ändamålsenligt att ta in ett specifikt avtalsvillkor även när besittningen övergår genast vid köpslutet. Med köpslut avses tidpunkten då köpet uppkommit i det elektroniska handelssystemet. Köpet uppkommer när både säljaren och köparen har godkänt ett köpebrev med samma innehåll i systemet.

Typiska formuleringar av villkor är bl.a. följande:

Besittningsrätten till köpeobjektet övergår till köparen när både köparen och säljaren godkänt detta köpebrev i handelssystemet.

ELLER

Besittningsrätten till köpeobjektet övergår till köparen pp.kk.vvvv kl. hh.mm. Om besittningsrättens övergång försenas av en orsak som beror på säljaren ska säljaren betala dröjsmålsersättning på x euro för varje påbörjad förseningsvecka.

Köparens rätt att få fastigheten i sin besittning innebär att fastigheten inklusive byggnader ska överlåtas i det skick som man kan anse har avtalats vid köpet.

Om det avtalats att besittningsrätten övergår till köparen vid en senare tidpunkt och säljaren tills vidare behåller fastigheten i sin besittning gäller följande utgångspunkter för säljarens besittning. Objektets avkastning under säljarens besittningstid tillhör säljaren. Säljaren får dock inte avverka skog eller ta marksubstanser för annat än den sålda fastighetens husbehov. Parterna kan dock avtala på annat sätt om detta.

Om överlåtelsen är villkorlig och besittningen övergått till köparen innan besittningsrättens övergång blivit slutlig begränsas besittningen: Utan säljarens samtycke får köparen inte avverka skog eller ta marksubstanser eller annat som tillhör fastigheten så att fastighetens värde sjunker betydligt. Även här kan parterna avtala på annat sätt.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c