Hjälp

Föravtal

Parterna kan komma överens om fastighetsköpet genom att sluta ett föravtal. Föravtalet är en bindande handling i bestämd form och en anteckning om det görs i lagfarts- och inteckningsregistret.

Elektroniskt föravtal föregår elektroniskt köpebrev

Föravtalet kan upprättas skriftligt, bestyrkt av ett köpvittne, eller elektroniskt i webbtjänsten för fastighetshandel. Webbtjänsten för fastighetshandel hjälper dig att upprätta föravtalet och den säkerställer att lagens minimikrav uppfylls.

När föravtalet upprättats i webbtjänsten kan det vara underlag för ett elektroniskt köpebrev med förhandsifyllda uppgifter från föravtalet.

Föravtalet har formkrav

Föravtalet ska upprättas enligt formkraven i Jordabalken. Föravtalet ska åtminstone ange följande:

  • säljaren och köparen,
  • vilken fastighet försäljningen gäller,
  • köpeskillingen eller grunden för hur den bestäms,
  • dag då köpet senast ska slutas och
  • de villkor på vilka köpet sluts.

Köpeskillingen kan avtalas senare enligt de grunder som anges i föravtalet. Om ingen dag då köpet senast ska slutas anges i föravtalet anses avtalet gälla i fem år från dagen då avtalet slöts. När föravtalet upprättas elektroniskt i webbtjänsten för fastighetshandel behövs inget köpvittne.

Du kan ge en fullmakt till din fastighetsmäklare

Du kan låta t.ex. din fastighetsmäklare upprätta föravtalet genom att ge mäklaren en elektronisk fullmakt som upprättas i webbtjänsten för fastighetshandel. Välj "Fullmakt för fastighetsförsäljning" som typ av fullmakt. Ytterligare information: Fullmaktsgivning