Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Servitutsrättigheter

Servitutsrättigheter spelar en viktig roll vid fastighetsköp. Termen servitut har ett vedertaget, specifikt innehåll. Servitut hänvisar specifikt till en rätt som stiftas till förmån för en annan fastighet vid fastighetsförrättning. Objektet som säljs kan inneha en sådan rätt eller vara belastad av en rätt som stiftats till förmån för en annan fastighet.

Servitut som belastar eller stiftats till förmån för fastigheten framgår av fastighetsregistret, dvs. fastighetens registerutdrag.

Villkoret binder köper oavsett om det framgår av köpebrevet eller inte. Ett specifikt villkor om servitutet brukar ändå tas in i köpebrevet. Villkoret kan ofta vara t.ex. följande:

Fastighetens servitut framgår av fastighetsregisterutdrag daterat pp.kk.vvvv. Säljaren försäkrar att köpeobjektet inte belastas av andra servitut och att sådana inte heller är anhängiga.

Servitut till förmån för köpeobjektet framgår av samma fastighetsregisterutdrag.

Om servitut saknas konstateras detta ofta separat.

Framförallt vid överlåtelse av ett nytt outbrutet område finns skäl att avtala om vägservitut för fastigheten som ska bildas och vid behov andra servitut. Sådana avtalsvillkor tas ofta in i köpebrev som gäller ett outbrutet område.

Se Särskilda rättigheter

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c