Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Fastighetsinteckningar och överlåtelse av pantbrev

Inteckningar och pantbrev som gäller det överlåtna objektet utgör ett mycket viktigt delområde vid fastighetsköp. Situationerna varierar avsevärt. Man ska ägna ändamålsenlig uppmärksamhet åt att förstå och hantera olika situationer och oftast behöver experter anlitas. Saker som gäller inteckningar och pantbrev ska avtalas på förhand med nuvarande och kommande panthavare (t.ex. banker).

Det enklaste är en situation där objektet är fritt från inteckningar. Även då tar man ofta in ett specifikt villkor i köpebrevet, t.ex. enligt följande:

Köpeobjektet belastas inte av inteckningar.

Om inteckningar finns beror avtalets och villkorens innehåll på bl.a. följande faktorer:

a)  Är utfärdade skriftliga pantbrev i säljarens besittning (ingen panträtt)?
b)  Är pantbreven elektroniska och registrerade i säljarens namn (ingen panträtt)?
c)  Är utfärdade skriftliga pantbrev i någon annans än säljarens besittning eller är de elektroniska pantbreven registrerade i någon annans än säljarens namn så att panträtt upplåtits?
d)  Är avsikten i de föregående situationerna att skriftliga pantbrev överlämnas till köparen och att elektroniska pantbrev registreras i köparens namn?
e)  Är avsikten i de föregående situationerna att skriftliga pantbrev överlämnas eller att elektroniska pantbrev registreras i köparens banks eller någon annan långivares namn?

Varje situation ovan ska hanteras på det sätt som krävs och villkoren skrivas därefter. Formuleringen av villkoren kan påverkas av om det är ett kontantköp eller ett köp med uppskjutande villkor där parterna inte avses vara samtidigt närvarande vid köpet.

Nedan ges två exempel på villkorsformuleringar i situationer där det finns inteckningar i fastigheten och pantbreven inte ställts som säkerhet för skuld. I det ena exemplet är pantbreven skriftliga, i det andra elektroniska. Dessa villkorsformuleringan skulle främst kunna användas vid kontantköp där parterna är samtidigt närvarande och köpeskillingen betalas genast vid köpslutet. Experthjälp bör dock alltid anlitas, om man är osäker på det korrekta sättet att använda villkoret. Om pantbreven ställts som säkerhet för säljarens skuld eller det är fråga om ett villkorligt köp bör alltid en expert anlitas för formulering av villkoren. Det finns alltid skäl att på förhand komma överens med eventuella kreditgivare om köpebrevets innehåll och tillämpade villkorsformuleringar.

Exempel 1 på villkorsformuleringar (skriftliga pantbrev)

Följande inteckningar, som framgår av gravationsbeviset, hänför sig till fastigheten:
-
-

De skriftliga pantbrev som utfärdats för inteckningarna är i säljarens besittning och panträtter hänför sig inte till dem. Säljaren överlämnar pantbreven till köparen vid detta köptillfälle i samband med att köpebrevet undertecknas och mot betalning av köpeskillingen. Mottagningen av pantbreven kvitteras genom underskrift av köpebrevet.

Exempel 2 på villkorsformuleringar (samma som exempel 1, skriftliga pantbrev)

Följande inteckningar, som framgår av gravationsbeviset, hänför sig till fastigheten:
-
-
-

De elektroniska pantbrev som utfärdats för inteckningarna är registrerade i säljarens namn och panträtter hänför sig inte till dem. Säljaren överför pantbreven i köparens namn omedelbart när både köparen och säljaren godkänt köpebrevet i systemet. För detta har säljaren fogat en förbindelse om pantbrevsöverföringen till köpebrevet. Förbindelsen blir automatiskt en ansökan om överföring av pantbreven i köparens namn när båda parterna har undertecknat köpebrevet.

Ett särskilt fall uppstår när man säljer ett nytt outbrutet område av fastigheten och inteckningar i moderfastigheten hänför sig till det outbrutna området. Oftast är avsikten att dessa inteckningar inte ska belasta det sålda outbrutna området. Detta kräver specifika avtalsvillkor och arrangemang. SeInteckningar som belastar moderfastigheten avlyfts för ett outbrutet område

Ytterligare information:

Överlåtelsehandlingens avsnitt - Förbindelser

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c