Hjälp

Övriga överlåtelsevillkor

Andra villkor i köpebrev

Förutom minimivillkoren i avsnittet Obligatoriska köpevillkor inkluderar fastighetsköp normalt överenskommelser om flera andra saker. Bredvid listas saker som typiskt tas in som villkor i köpebrevet. Under varje rubrik ges närmare redogörelser för deras betydelse. Samtidigt ges villkorsmallar i syfte att beskriva formuleringar som ofta används i vissa typer av villkor.

Det är inte nödvändigt att ta in villkor om alla saker i listan i överlåtelsehandlingen. Ni ska alltid själva försäkra er om att det är ändamålsenligt och i parternas intresse att avtala om sakerna i köpebrevet. Parterna ska likaså alltid själva överväga vilka formuleringar som används när respektive villkor avtalas.

Beakta också att listan bredvid inte är avsedd att vara uttömmande. I det aktuella fallet kan parterna specifikt behöva avtala om ett villkor som inte anges i listan. Listan betyder alltså inte att det är tillräckligt att avtala om enbart dessa saker vid köp, utan parterna ska själva se till att avtala om alla saker som är relevanta för parterna.

Det råder i princip avtalsfrihet i fråga om villkor för fastighetsköp. Jordabalken har dock vissa bestämmelser om parternas ställning som man inte kan avvika från. Ni ska vid behov anlita en expert, om ni är osäkra på ett villkor eller villkoren.

Andra villkor i gåvobrev

Förutom minimivillkoren i avsnittet Obligatoriska gåvovillkor inkluderar en fastighetsöverlåtelse i form av gåva normalt överenskommelser om flera andra saker.

Styckena i detta avsnitt listar saker som typiskt tas in som villkor i ett köpebrev. Likadana villkor är tänkbara i samband med ett gåvobrev, men alltid beroende på situationen. I styckena ges närmare redogörelser för villkoren ämnesvis. Samtidigt ges villkorsmallar i syfte att beskriva formuleringar som ofta används i vissa typer av villkor.

Det är inte nödvändigt att ta in villkor om alla saker i listan i överlåtelsehandlingen. Ni ska alltid själva försäkra er om att det är ändamålsenligt och i parternas intresse att avtala om sakerna i gåvobrevet. Parterna ska likaså alltid själva överväga vilka formuleringar som används när respektive villkor avtalas. Beakta i synnerhet att villkoren och styckena fokuserar på fastighetsköp. I fråga om gåvobrev blir dessa villkor aktuella endast i tillämpliga delar eller inte alls.

Beakta också att listan bredvid inte är avsedd att vara uttömmande. I det aktuella fallet kan parterna specifikt behöva avtala om ett villkor som inte anges i listan. Listan betyder alltså inte att det är tillräckligt att avtala om enbart dessa saker vid köp/gåva, utan parterna ska själva se till att avtala om alla saker som är relevanta för parterna.

Det råder i princip avtalsfrihet i fråga om villkor för överlåtelse av fastighet i form av köp eller gåva. Jordabalken har dock vissa bestämmelser om parternas ställning som man inte kan avvika från. Ni ska vid behov anlita en expert, om ni är osäkra på ett villkor eller villkoren.

Andra villkor:

Objektets utrustning
Besittningsrättens övergång
Säkerhet för köpeskilling
Fastighetsinteckningar och överlåtelse av pantbrev
Servitutsrätter
Särskilda rättigheter
Inteckningar som belastar moderfastigheten avlyfts för ett outbrutet område
Andra villkor för slutfört köp än betalning av köpeskilling/upplösande villkor
Köparens dokument
Köpeobjektets skick
Säljarens uppgifter om köpeobjektet
Köparens granskning av objektet
Avtal om anslutningar
Planläggningssituation
Riskansvar
Försäkring
Överlåtelseskatt
Övriga skatter och avgifter
Försäkran enligt förköpslagen
Samtycken se Överlåtelsehandlingen punkt för punkt – Samtycken
Utdelning
Bilagor
Övriga