Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Särskilda rättigheter

Med särskilda rättigheter avses olika typer av nyttjanderätter som gäller fastigheten.

Typiska särskilda rättigheter är bl.a. följande:

  • Arrenderätt eller annan nyttjanderätt som gäller fastigheten
  • Jämfört med besittningsrätt mer begränsad rätt att nyttja fastigheten eller något som hör till den (t.ex. för en person stiftad passagerätt, rätt att använda brunn eller t.ex. rätt till uppläggning av båt på fastighetens område)
  • Hyresrätt till lägenhet eller boenderätt som gäller en byggnad på fastigheten
  • Sytning som gäller fastigheten
  • Skogsavverkningsrätt eller rätt att ta marksubstanser, t.ex. rätt till grustäkt
  • Jakt- eller fiskerätt (om fastigheten har enskilda vattenägor)

Särskilda rättigheter skiljer sig från servitutsrättigheter i att de grundar sig på avtal och har upplåtits till förmån för en annan person eller organisation. Servitutsrättigheter kan också grunda sig på avtal, men de stiftas i en särskild fastighetsförrättning och gäller i princip ständigt till förmån för en fastighet eller ett visst område. Servitutsrättigheter antecknas i fastighetsregistret. Särskilda rättigheter framgår däremot av gravationsbeviset, under förutsättning att rättsinnehavaren ansökt om inskrivning av rättigheten.

En inskriven särskild rättighet, som framgår av gravationsbeviset, binder alltid fastighetens nya ägare. I regel binder också en oinskriven särskild rättighet den nya ägaren, om denne kände till eller borde känt till rättigheten vid köpslutet. Från fall till fall kan en även en oinskriven särskild rättighet som köparen inte borde ha känt till vid köpslutet förbli bestående. Det viktiga är att alla särskilda rättigheter som gäller fastigheten, både inskrivna och oinskrivna, uppges vid köpet och att de nämns specifikt i köpebrevet för att undvika senare tvister.

Om särskilda rättigheter hänför sig till fastigheten, kan villkorsformuleringen t.ex. vara följande:

Fastigheten belastas inte av särskilda rättigheter utöver rättigheterna som framgår av gravationsbevis daterat pp.kk.vvvv.

ELLER

Fastigheten belastas av de särskilda rättigheter som framgår av gravationsbevis daterat pp.kk.vvvv. Förutom dem belastas fastigheten av följande oinskrivna arrenderätt:

Innehavare av  arrenderätten
Arrendeavtalets datum
Arrendeområde
Arrendetid

Köparen har tagit del av det framlagda arrendeavtalet och förklarar härmed att han/hon känner till dess villkor.

Fastigheten belastas inte av andra oinskrivna särskilda rättigheter.

En skrivning om särskilda rättigheter tas ofta in i köpebrevet även när fastigheten inte belastas av sådana. Villkoret kan formuleras t.ex. enligt följande:

Fastigheten belastas inte av arrenderätt eller andra inskrivna särskilda rättigheter. Säljaren försäkrar att fastigheten inte belastas av några oinskrivna särskilda rättigheter.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c