Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Avgifter

Fastighetsöverlåtelsetjänsten har förmånligare ärendehanterings- och ansökningsavgifter än motsvarande avgifter i traditionell pappersbaserad hantering av fastighetsärenden. Bestämmelser om avgifter finns i lagen om grunderna för statens avgifter (150/1992).

Avgifter debiteras för följande åtgärder:

  • ärendehanteringsavgift i samband med fastighetsaffär (Avgiften måste vara betald innan den sista underskriften kan göras. Den kan betalas av vem som helst av parterna.) Från och med 1.1.2019 inkluderar ärendehanteringsavgiften även avgiften för behandling av ansökan.
  • ansökan om inteckning
  • ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev

Ärendehanterings- och ansökningsavgifterna kan betalas i nätbank eller med betalkort. * Avgiftsbeloppet hittar du i  prislistan.

* Se ytterligare information om betalning

Ärendehanteringsavgift

Du kan göra utkast till en överlåtelsehandling avgiftsfritt. När du är färdig med utkastet kan du som överlåtare dela ut handlingen till övriga parter. Därefter kan de övriga parterna läsa och redigera överlåtelsehandlingen samt ge eventuella förbindelser för säkerheter och samtycken som behövs för överlåtelsen.

Vad får jag med ärendehanteringsavgiften?

Ärendehanteringsavgiften täcker åtgärderna i tjänsten samt fr.o.m. 1.1.2019 även avgiften för Lantmäteriverkets behandling av ansökan.  

Om överlåtelsen inbegriper en förbindelse som innebär att ansökan om överföring av pantbrev automatiskt blir anhängig vid köpslutet, täcker ärendehanteringsavgiften även ansökningarna om överföring.

Ärendehanteringsavgiftens giltighet

Ärendehanteringsavgiften är fastighetsspecifik och giltig tills fastighetsköpet uppkommer och ansökan om lagfart blir anhängig. När du har betalat ärendehanteringsavgiften kan du alltså redigera utkastet eller ta bort det och skapa ett nytt utan att en ny avgift debiteras.

Ärendehanteringsavgiften är individuell, så andra delägare kan inte använda den betalda avgiften för en ny handling under avgiftens giltighetstid.

Registerutdrag och intyg

Systemet ger möjlighet att köpa lagfarts- och gravationsbevis samt fastighetsregisterutdrag för objekten. Dessa kan köpas av vem som helst av överlåtelsens parter. Betalda registerutdrag kan ses av alla parter i samband med överlåtelsehandlingen. Registerutdragen är alltid synliga till och med den slutliga överlåtelsedagen. Med detta avses slutet av den dag då den sista undertecknaren av överlåtelsehandlingen skriver under. Följande dag är registerutdragen inte längre synliga.

Avgifter för köpta utdrag eller bevis återbetalas inte.

versio: v12.1.7-372-ga45e9a5218