Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Fastighetsköpets förlopp

Anvisningarna om överlåtelser i detta avsnitt och i "Hjälp och anvisningar" har i första hand utarbetats med tanke på fastighetsköp. Dessa anvisningar gäller dock i tillämpliga delar även andra typer av överlåtelser, såsom gåva och byte. Vid varje typ av överlåtelse ska man dock även ta del av de anvisningar som utarbetats specifikt för den aktuella typen.

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man genomföra en överlåtelse t.ex. så här:

Överlåtaren upprättar överlåtelsehandlingen

A vill sälja sin fastighet till B. A och B har diskuterat köpet, avtalat om köpeskillingen och B har bekantat sig med objektet; bara överlåtelsehandlingen fattas. A loggar in i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och börjar upprätta överlåtelsehandlingen i avsnittet "Ny handling - Köpebrev". A fyller i den elektroniska blanketten enligt anvisningarna och anger uppgifter om köparen och köpeskillingen. A definierar köpevillkoren och utnyttjar tjänstens malltexter som exempel. A kan formulera de avtalade villkoren med egna ord, om lämpliga villkor för parternas behov inte finns i mallarna.

A kan välja önskade registerutdrag, som sedan betalas tillsammans med ärendehanteringsavgiften. Avgiften eller utdragen kan även betalas av B. Ärendehanteringsavgiften måste vara betald innan den sista underskriften kan göras. A redigerar köpebrevet tills A är beredd att visa det för B. Tjänsten meddelar B per e-post att A har gjort ett utkast och delat det med B.

Säljaren och köparen undertecknar köpebrevet

Även B kan redigera köpebrevet. Dessutom fyller B i en blankett med frågor om fastighetens användningssyfte och byggnadsuppgifter för Lantmäteriverkets köpeskillingsregister.

När A och B nått enighet om utkastet till köpebrev undertecknas det först av A. A kan annullera sin underskrift och redigera köpebrevet ända tills B hinner underteckna det.

Lagfarten blir anhängig vid tidpunkten för undertecknandet

När B undertecknat sänder tjänsten ett meddelande till båda parterna om att köpet uppkommit. B får också ett meddelande om att lagfarten blivit anhängig och att inteckningar i den köpta fastigheten nu kan sökas.

B kan även i efterhand komplettera sin ansökan om lagfart i tjänsten. B kan skicka en komplettering (exempelvis betalningskvitto för överlåtelseskatt och/eller köpeskilling) till inskrivningsmyndigheten enkelt med ett knapptryck.

Både A och B kan ladda ner köpebrevet med alla bilagor på sin dator.

Banken kan medverka i processen

Om pantbrev finns hos banken som säkerhet för A:s skuld, kan A utse banken som givare av en förbindelse om säkerheter i samband med köpebrevet. Därefter kan banken ge förbindelsen i systemet. Ett typiskt innehåll kan vara att bankens panträtt upphör och att fastighetens pantbrev överlämnas till B eller t.ex. B:s bank när vissa villkor i förbindelsen är uppfyllda. Se förbindelser gällande säkerheter. När B har en anhängig ansökan om lagfart kan B söka inteckning i det förvärvade objektet.

A och B kan ge sin bank, jurist etc. rätt att läsa utkastet till köpebrev i tjänsten. Läsaren ser vad A och B planerar att avtala, men kan inte redigera utkastet.

En person kan också ges fullmakt att verka på säljarens eller köparens vägnar.

Om t.ex. A inte vill sköta fastighetsaffären själv, kan A ge en fullmakt till sin fastighetsmäklare eller någon annan. Genom dokumentgränssnittet kan professionella aktörer även sända ett köpebrev till tjänsten för att undertecknas av A och B; då upprättas köpebrevet i t.ex. fastighetsmäklarens system och sänds till Fastighetsöverlåtelsetjänsten för underskrift. 

A loggar in i tjänsten och skapar en ny fullmakt enligt anvisningarna i avsnittet "Ny handling - Fullmakt". Fullmakten används under den tid som A anger. Se fullmaktsgivning i systemet.

versio: v12.1.7-372-ga45e9a5218