Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Vanliga frågor

Hur länge finns mina dokument kvar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten?

Utkast till handlingar finns kvar 90 dagar efter den senaste redigeringen. Färdiga, undertecknade handlingar förvaras i 12 månader. Under den tiden kan du spara ner handlingen och bilagorna på din dator. Inskrivningsmyndigheten arkiverar sådana handlingar som påverkar inskrivningsbeslutet. Läs mer på sidan Bilagor och arkivering av handlingar.

Var hittar jag min handling vid en ny inloggning?

Alla utkast till handlingar som inte är färdiga finns på förstasidan under Mina aktiva fastighetsärenden och i avsnittet Mina ärenden - Mina aktiva fastighetsärenden. 

Varför får jag inte ge mina bankkoder ens till en familjemedlem?

Bankkoderna är ditt elektroniska identitetsbevis och de motsvarar din underskrift både på nätet och i telefonen. Bankkoderna är endast avsedda för personligt bruk.

Minderårigas deltagande i fastighetshandel

Minderåriga får inte utföra åtgärder i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Vid inloggningen kontrolleras personens rättsliga handlingsbehörighet, t.ex. ålder. Inloggning för personer under 18 år stoppas.

Varför syns min fastighet/arrenderätt inte i tjänsten?

Om du vet att du äger en fastighet och den inte är synlig i tjänsten, ta kontakt på adressen kirjaamisasiat(at)maanmittauslaitos.fi.

Jag ska göra en affär elektroniskt, behöver jag först köpa bevisen från kundtjänsten?

Nej, det behövs inte. Du kan köpa bevisen och utdragen via tjänsten och de kan skrivas ut eller sparas.

Ska överlåtelseskatten betalas inom 6 månader, om affären görs elektroniskt?

När Fastighetsöverlåtelsetjänsten används ska överlåtelseskatten betalas snarast möjligt efter affären eftersom skatten ska vara betald när lagfart söks. Skatten betalas enligt skattemyndighetens anvisningar.

Dödsboet vill göra en fastighetsöverlåtelse, går det?

Ja. Förutsättningen är att dödsboet har beviljats förtydligande lagfart, dvs. att alla delägare specificerats i lagfarten och att personbeteckningarna angetts. Ansökan om förtydligande lagfart ska ha lämnats in i maj 2013 eller därefter. Ett annat dödsbo kan vara dödsbodelägare. Då gäller samma krav på förtydligande lagfart. Varje delägare ska underteckna överlåtelsehandlingen eller ge någon annan aktör fullmakt i tjänsten. Ifall ansökan om förtydligande lagfart har lämnats in före 05/2013, kan en begäran om uppdatering av anteckningen skickas till kirjaamisasiat(at)maanmittauslaitos.fi.

Jag bor i Sverige. Kan jag använda tjänsten?

Tjänsten kan användas av en person med finländsk personbeteckning (ska finnas i befolkningsdatasystemet). Användaren ska vara myndig (ej i intressebevakning) och identifiera sig med finländska bankkoder eller mobilcertifikat eller Befolkningsregistercentralens elektroniska identitetskort.

Jag vill upprätta ett föravtal

Föravtal kan upprättas när man sluter avtal om en kommande affär. I tjänsten sparas en föravtalshandling, som kan vara underlag till köpebrevet (säljaren överför uppgifter från föravtalet och omvandlar det till ett köpebrev). Upprättandet av föravtalet hindrar inte att ägaren upprättar ett nytt föravtal om objektet eller en helt ny överlåtelse. För både föravtalet och köpebrevet ska en ärendehanteringsavgift betalas. 

Jag har redan upprättat en överlåtelsehandling. Kan jag foga den till tjänsten och därigenom söka lagfart?

Färdiga överlåtelsehandlingar kan inte fogas till tjänsten utan överlåtelsen ska förberedas och göras i själva tjänsten.

Kan jag ge bort en fastighet till mitt barn genom tjänsten?

Ja, men inte till en minderårig. Då behövs ett köpvittne.

Jag och min make äger hälften var av fastigheten. Vi vill ge bort hela fastigheten till våra tre barn. Kan vi göra detta i samma gåvobrev eller behövs det ett för varje barn. Vilken avgift debiteras för detta?

Ett gåvobrev räcker. Välj överlåtelse av hela objektet som överlåtelsetyp. Gåvomottagarnas andelar måste anges som bråktal i gåvobrevet (t.ex. 1/3). Då debiteras endast en avgift i tjänsten. Beslutet om beviljad lagfart skickas till den kontaktperson som anges i ansökan.

Om ett gåvobrev upprättas för varje gåvomottagare debiteras en avgift per gåvobrev. Detsamma gäller köpebrev och överlåtelse av arrenderätt.

Jag och min make äger hälften var av fastigheten. Vi vill ge bort hälften av fastigheten till våra tre barn, 1/6 till var och en. Kan vi göra detta i samma gåvobrev eller behövs det ett för varje barn. Vilken avgift debiteras för detta?

Ett gåvobrev räcker. Välj överlåtelse av kvotdel som överlåtelsetyp. Gåvobrevet ska ange de överlåtna andelarna av fastigheten samt gåvomottagarnas andelar som bråktal (t.ex. 1/6). Sammanlagt blir de överlåtna andelarna alltså 3/6, varefter givarna fortfarande äger hälften av fastigheten. Då debiteras endast en avgift i tjänsten. Beslutet om beviljad lagfart skickas till den kontaktperson som anges i ansökan.

Om så önskas kan man i gåvobrevsvillkoren specificera hur många andelar varje givare överlåter till respektive mottagare.

Om ett gåvobrev upprättas för varje gåvomottagare debiteras en avgift per gåvobrev. Detsamma gäller köpebrev och överlåtelse av arrenderätt.

Vi äger hela fastigheten tillsammans, 1/1. Varför kan jag inte sälja min hälft?

Om lagfarten är ”gemensam”, t.ex. 1/1 för två personer, kan de endast sälja hela fastigheten tillsammans om inte inskrivningen ändras. Den andre kan t.ex. inte sälja ½ av fastigheten eller söka inteckning i sin kvotdel eftersom lagfarten inte är i kvotdelar.

En fritt formulerad anmälan om potentiell överlåtelse eller inteckning av en kvotdel ska skickas till kirjaamisasiat(at)maanmittauslaitos.fi. Av anmälan ska framgå motiveringen för begäran. Det är också möjligt att framföra begäran per telefon via Lantmäteriverkets kundtjänst. Registret uppdateras avgiftsfritt i inskrivningsprocessen så att kvotdelen därefter kan överlåtas eller intecknas. 

Jag har redan betalat ansökningsavgiften i tjänsten, men nu måste jag göra en ny ansökan eftersom en sökande fattades (eller en säljare eller köpare)

Ansöknings-/ärendehanteringsavgiften kan återanvändas, om man tar bort utkastet och börjar om från början. Då kan tjänsten automatiskt återanvända avgiften. Den är inte bunden till en viss fastighet, så även objektet kan bytas ut. Tjänsten använder dock inte en betald avgift för något annat än vad den betalats för. Exempelvis kan en betald avgift för inteckningsansökan användas för en inteckningsansökan (inte för överföring av elektroniskt pantbrev).

Jag har redan betalat ansökningsavgiften, men ärendet är inte anhängigt, varför?

Förmodligen saknas underskrift av någon part.

Företagets fastigheter syns inte i tjänsten

Du har förmodligen loggat in som privatperson. Det vill säga klicka på Logga in som företagsanvändare, välj identifieringstjänsten suomi.fi och välj det företag du företräder. Om du loggar in med personliga bankkoder, kontrollerar tjänsten i handelsregistret i vilka företag du har firmateckningsrätt.

Jag äger en fastighet tillsammans med mina två syskon och nu vill jag köpa deras andelar. Alla (A, B och C) äger en bråkdel var, 1/3. Hur gör man ett sådant köp? A köper, B och C säljer.

Här finns två alternativ:

a) Den ena säljaren påbörjar köpet: B skapar ett köpebrev för kvotdelar och anger sig själv och C som säljare. A anges som köpare och förekommer inte alls som säljare. B och C överlåter var sin kvotdel (1/3, som anges för respektive part i köpebrevet), så att A köper 2/3 av objektet. Slutresultatet är att A blir ägare till hela objektet. B, C och A undertecknar köpebrevet turvis. 

b) Säljarna ger fullmakter till en tredje part (D): i tjänsten skapar B en elektronisk fullmakt med vilken D kan sälja en kvotdel av objektet; B anger i fullmakten att kvotdelen är 2/3 och att A är mottagare av kvotdelen. B undertecknar fullmakten och C upprättar en likadan fullmakt i tjänsten för egen del. 

D loggar in i tjänsten och aktiverar B:s fullmakt. D upprättar ett köpebrev enligt fullmakten, dvs. anger att B och C överlåter vardera 1/3 och att A tar emot 2/3. D delar ut överlåtelsehandlingen till parterna, betalar ärendehanteringsavgiften (vem som helst av parterna kan betala avgiften innan den sista underskriften görs) och undertecknar för B:s räkning. Därefter avbryter D användningen av den fullmakt som B gett och aktiverar fullmakten från C. D kontrollerar det upprättade köpebrevet, undertecknar det för C:s räkning och loggar ut ur tjänsten. 

A loggar in i tjänsten och kontrollerar mottagandet av kvotdelen 2/3 och att överlåtarna är B och C, som vardera överlåter 1/3. A kompletterar lagfartsansökan och undertecknar köpebrevet. Lagfartsansökan blir anhängig och väntar på inskrivningsmyndighetens behandling. 

Kan köparen upprätta ett utkast till köpebrev och betala ärendehanteringsavgiften? 

Köparen kan upprätta ett utkast till köpebrev enbart med fullmakt från säljaren. Köparen kan betala ärendehanteringsavgiften utan fullmakt eftersom avgiften ska vara betald före det sista undertecknandet. Detta ger parterna möjlighet att bestämma vem som ska betala avgiften. 

Jag samäger en fastighet med min make (1/2 och 1/2); hur ansöker vi om inteckning av hela objektet?

När två personer äger en fastighet tillsammans ska inteckningsansökan undertecknas av båda ägarna. I detta fall ska en av ägarna upprätta ansökan i tjänsten (hela objektet väljs som inteckningsobjekt), betala ansökningsavgiften och underteckna ansökan för egen del. Därefter loggar ägaren ut ur tjänsten, så att den andra ägaren kan logga in. Den ansökan som ifylldes visas på förstasidan under Mina aktiva fastighetsärenden (och i avsnittet Mina ärenden - Mina aktiva fastighetsärenden), där den andra ägaren kan underteckna den. Ansökan blir anhängig först när båda ägarna har undertecknat den. 

Alternativt kan man ge någon annan fullmakt att uppgöra och underteckna ansökan. Då kan fullmaktshavaren skapa en ansökan och underteckna den med fullmakten (en elektronisk fullmakt som ges i tjänsten) för egen och fullmaktsgivarens räkning. Då ska fullmaktshavaren underteckna ansökan dels med fullmakt och dels för egen räkning. 

versio: v12.1.7-372-ga45e9a5218