Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Köparens dokument

Köpehandlingar som köparen fått vid köpet anges normalt i köpebrevet. Exempel på handlingar:

 • lagfarts- och gravationsbevis för köpeobjektet daterade x.x.20xx
 • fastighetsregisterutdrag för köpeobjektet daterat x.x.20xx
 • lägenhetskarta över köpeobjektet daterat x.x.20xx
 • tomtindelningskarta daterad x.x.20xx
 • utdrag ur detaljplan daterat x.x.20xx
 • utkast till detaljplan inkl. planbestämmelser daterat x.x.20xx
 • kartor över vatten- och avloppsledningar daterade x.x.20xx
 • avtal om elanslutning med X Oy x.x.20xx
 • avtal om vatten- och avloppsanslutning med X kommun x.x.20xx
 • avtal om anslutning till fjärrvärme med X kommun x.x.20xx
 • avtal om anslutning till centralantennsystem med X x.x.20xx
 • planritning för byggnaden daterad x.x.20xx
 • protokoll över slutgranskning daterat x.x.20xx
 • av X Oy upprättad försäljningsbroschyr om köpeobjektet daterad x.x.20xx
 • av X Oy upprättad fastighetsbesiktningsrapport daterad x.x.20xx
 • Anvisning för beställare
 • ibruktagningsprotokoll daterat x.x.20xx (delprotokoll över slutsyn)
 • panthavares samtycke/förbindelse given av Banken X daterat x.x.20xx

I detta villkor anges ofta att köparna har tagit del av ifrågavarande handlingar och kvitterar mottagningen av dem med sitt godkännande av köpebrevet.

Villkoret kan t.ex. formuleras enligt följande:

Köparna har tagit del av de på köpdagen utskrivna lagfarts- och gravationsbevisen, fastighetsregisterutdraget, tomtindelningskartan, detaljplanen, planbestämmelserna, försäljningsbroschyren och fastighetsbesiktningsrapporten. Köparna kvitterar mottagningen av ovannämnda dokument när de godkänner köpebrevet i det elektroniska handelssystemet.

Beakta följande i fråga om förvaring av handlingarna:

Köpebrevet och andra dokument som skapats elektroniskt i systemet (fullmakter, makes samtycke, panthavarens förbindelser) samt digitala bilagor som skapats utanför systemet överförs till inskrivningsmyndigheten när köpet uppkommit. Dokument som skapas i systemet arkiveras permanent i ett elektroniskt inskrivningsarkiv. Av bilagorna arkiveras endast dokument som utgör grund för inskrivningsbeslut (lagfart eller överföring av arrenderätt). Övriga elektroniska bilagor förvaras inte av inskrivningsmyndigheten.

Parterna i köpet ska själva ta hand om förvaringen av sådana till köpebrevet fogade elektroniska bilagor som skapats utanför systemet. Bilagor som på ovannämnda sätt uppräknats i, fogats till och kvitterats i köpebrevet är viktiga för tolkning av avtalet och avtalsparternas ställning. De ska förvaras omsorgsfullt av både säljaren och köparen. I det elektroniska handelssystemet förvaras handlingarna endast under en begränsad tid efter köpslutet.

När köpet uppkommit får parterna i köpet automatiskt ett meddelande om att ansökan om lagfart blivit anhängig. Meddelandet sänds också till alla som parterna angett i köpebrevet i detta syfte under förutsättning att mottagarnas elektroniska kontaktuppgifter (e-postadress) angetts. En elektronisk kopia av det slutliga köpebrevet inklusive elektroniska bilagor fogas till meddelandet. Därigenom får parterna i köpet tillhörande köpehandlingar och kan själva arkivera dem elektroniskt och även skriva ut dem.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c