Hjälp

Försäkran enligt förköpslagen

Kommunen där fastigheten är belägen kan under vissa förutsättningar nyttja sin förköpsrätt vid fastighetsköp. Om kommunen nyttjar förköpsrätten blir den förvärvare av fastigheten i stället för köparen enligt villkoren i köpebrevet.

Förköpsrätten gäller endast fastigheter eller fastigheters outbrutna områden med en area över 5 000 kvadratmeter. Om flera fastigheter eller outbrutna områden ska överlåtas med samma köpebrev är deras sammanlagda areal avgörande. Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda stad har dock förköpsrätt om fastighetens eller fastigheternas sammanlagda areal överstiger 3 000 kvadratmeter.

Om fastighetens eller det outbrutna områdets areal överstiger 5 000/3 000 kvadratmeter har kommunen i princip rätt att inom 3 månader från köpets uppkomst fatta beslut om den utnyttjar förköpsrätten eller inte. Köparen kan inte beviljas lagfart innan de 3 månaderna har förflutit, om kommunen inte har gett en specifik förbindelse om att den inte utnyttjar förköpsrätten. Förbindelsen kan ges av kommunstyrelsen eller ett organ eller en tjänsteinnehavare på lägre nivå, om beslutet delegerats till dem. Förbindelsen kan fogas till ett i systemet upprättat köpbrev som elektronisk bilaga. Därigenom får även inskrivningsmyndigheten beslutet.

Om fastighetens eller det outbrutna områdets areal är 5 000/3 000 kvadratmeter eller därunder finns ingen förköpsrätt. Arealberäkningen är retroaktiv och beaktar köp mellan parterna inom samma kommun under de två åren som föregår köpet. Om parterna genomfört sådana köp och arealen för då överlåtna och nu överlåtna fastigheter och outbrutna områden sammanlagt överstiger 5 000/3 000 kvadratmeter, omfattas det nu aktuella köpet av förköpsrätten. I princip kan man alltså inte bevilja lagfart innan 3 månader förflutit från köpslutet trots att objektets areal understiger 5 000/3 000 kvadratmeter.

Lagfart kan dock beviljas utan att man väntar 3 månader, om köparen försäkrar att det inte genomförts köp mellan parterna under de två föregående åren före köpet.

På grund av det ovannämnda är det vanligt att man tar in ett specifikt villkor om förköpsrätt i köpebrevet. Om arealen överstiger ovannämnda gränser kan villkoret t.ex. formuleras enligt följande:

Köparen känner till att X kommun/stad har förköpsrätt till köpeobjektet enligt förutsättningarna i förköpslagen.

Om arealen understiger gränsen kan villkoret formuleras så här:

Parterna försäkrar att det inte skett överlåtelser som avses i 5 § 2 mom. i förköpslagen (608/77) direkt mellan parterna eller genom tredje part under de två senaste åren.

När utgångsläget är att kommuner har förköpsrätt ska den besluta om förköpsrättens utnyttjande inom 3 månader från köpdagen. Bestämmelser om grunderna för utnyttjande av förköpsrätten finns i förköpslagen.