Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Försäkring

Vid fastighetsköp är det mycket viktigt att man kommer överens om behållande eller uppsägning av försäkringen samt teckning av ny försäkring. Försäkringsfrågan är väsentlig med tanke på vem som har riskansvaret för en av parterna oberoende skada på fastigheten (eldsvåda, storm etc.). Detta har särskild betydelse om man avtalar att säljaren tills vidare har kvar besittningen. Se info om riskansvar.

När besittningen övergår till köparens genast på köpdagen har man ofta avtalat att även riskansvaret övergår genast. Detta är också utgångspunken i lagen. Då kan man t.ex. avtala följande om försäkring av fastigheten:

Säljarna säger upp fastighetens brand- och skadeförsäkring så att den upphör på köpdagen pp.kk.vvvv. Köparen förbinder sig att teckna försäkring för fastigheten omedelbart efter köpdagen.

Ibland avtalas att säljaren har kvar besittningen under en viss tid efter köpslutet och att säljaren under den tiden även har ansvaret för skador på fastigheten. Då är det motiverat att avtala att säljaren har kvar sin fastighetsförsäkring fram till besittningens övergång. Villkoret kan t.ex. formuleras enligt följande:

Säljaren har tecknat en gällande brand- och skadeförsäkring för fastigheten. Säljaren förbinder sig att hålla försäkringen i kraft till dess att besittningsrätten till fastigheten övergår till köparen. Säljaren säger upp försäkringen när besittningsrätten till fastigheten övergått och köparna förbinder sig att försäkra fastigheten omedelbart därefter.

Försäkringsbolagen har varierande praxis för huruvida någon annan än fastighetsägaren godtas som försäkringstagare.Därför ska parterna köpet kontakta sitt försäkringsbolag före köpslutet och säkerställa att fastigheten kan försäkras.

Dessutom är det viktigt att efter behov avtala om försäkring av fastighetens lösöre.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c