Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Andra villkor för slutfört köp än betalning av köpeskilling/upplösande villkor

Ett typiskt villkor för slutfört köp är konstaterandet att äganderätten övergår först när hela köpeskillingen betalats. För information om uppskjutande villkor vid sådan betalning av köpeskillingen, se Obligatoriska köpevillkor - Äganderättens övergång när vederlaget betalas genast efter köpslutet Om ett sådant villkor används anges det i villkorsfältet Äganderättens övergång.

Villkoret för slutfört köp kan också vara någon annan omständighet än betalning av köpeskillingen. Även om man avtalat att köpeskillingen betalas senare och att äganderätten övergår först när köpeskillingen betalats kan också andra villkor ställas upp för ett slutfört köp.

Köpebrevsmallen i det elektroniska handelssystemet har planerats så att sådana övriga villkor för slutfört köp tas in i avsnittet med andra villkor i köpebrevet.

När man behandlar villkoren för slutfört köp ska en viktig terminologisk omständighet beaktas. Om man vill ställa upp ett villkor för slutfört köp, dvs. att bestående ägarbyte sker, kan villkoret anges i form av ett uppskjutande eller ett upplösande villkor. Man kan säga att ”äganderätten övergår när något har hänt" eller att ”äganderätten övergår genast, men att säljaren och/eller köparna har rätt att häva köpet, om någon av förutsättningarna inte uppfylls". Här är det särskilt viktigt att beakta följande: trots de olika språkliga formuleringarna har parterna i köpet en likadan inbördes ställning oavsett vilket uttryckssätt som används.

Om köpet sedermera hävs med att avtal om hävning på grundval av ett uppskjutande eller upplösande villkor innan villkorets giltighetstid har löpt ut, kan köparen få tillbaka betald överlåtelseskatt. Om överlåtelsen hävs på någon annan grund än villkoret återbetalas inte skatten, om det är fråga om ett upplösande villkor. För ett uppskjutande villkor förefaller tolkningen vara annorlunda. För närmare information om detta, se Inskrivningshandboken, avsnitt 3.11.2

Utgångspunkten för köpebrevsmallen i det elektroniska handelssystemet och tillhörande anvisningar är att villkoret för slutfört köp har formen av ett uppskjutande villkor när betalning av köpeskillingen tillämpas som villkor för slutfört köp. När någon annan omständighet ställs upp som villkor för slutfört köp blir det aktuellt att använda ett upplösande villkor. Det förstnämnda villkoret anges i fältet för minimivillkor: Äganderättens övergång. Det sistnämnda villkoret anges i avsnittet Övriga överlåtelsevillkor. Parterna kan använda ett uppskjutande villkor även för dessa övriga omständigheter. Då anges omständigheten i minimivillkoren som ett villkor för äganderättens övergång.

Det finns alltså ingen skillnad i fråga om parternas inbördes ställning och rättigheter under villkorets giltighetstid. Båda villkorsformerna skapar en interimssituation under vilken köparens besittning och förfoganderätt är begränsad på samma sätt. I båda situationerna har den till vars förmån villkoret avtalats rätt att häva köpet, om förutsättningarna inte har uppfyllts. De två villkorsformerna är likadana vad gäller hävningssättet och -tiden, hur villkoret förfaller och vad det innebär. Därför är det som sägs i Obligatoriska köpevillkor - Betydelsen av uppskjutande villkor även tillämpligt på upplösande villkor.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c