Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Vad avses med fastighetens beståndsdelar och tillbehör och vilka konsekvenser har beståndsdels- och tillbehörsförhållandet

Ibland väcks frågan om vad som egentligen hör till fastigheten utöver själva marken. En annan fråga som kan väckas är vad som hör till en byggnad på fastighet. Även om det förekommer gränsfall finns det en ganska vedertagen rättspraxis för vad som ska anses höra till fastigheten eller byggnaden. Då talar man om fastighetens eller byggnadens beståndsdelar och tillbehör.

Begreppet fastighetens eller byggnadens beståndsdelar hänvisar till en fysisk koppling mellan fastigheten eller byggnaden och deras beståndsdelar. Det kan vara fråga om vad fastigheten består av eller föremål som fogats till fastigheten eller byggnaderna. Förutom den fysiska kopplingen hänvisar beståndsdel till ett samband mellan föremålets och fastighetens eller byggnadens användningssyfte. Båda förutsättningarna måste uppfyllas.

Byggnader som finns på fastigheten och tillhör fastighetsägaren och stadigvarande ska betjäna fastighetens användningssyfte hör exempelvis till fastighetens beståndsdelar. På motsvarande sätt kan en byggnads beståndsdel vara ett föremål som fogats till byggnaden för att stadigvarande betjäna byggnadens användningssyfte. Som typiska beståndsdelar anses sådana till byggnaden fogade föremål utan vilka byggnaden inte kan anses färdig.

Typiska beståndsdelar av en fastighet är också marksubstanser, t.ex. mull, torv och grus. Beståndsdelar är också träd, buskar, växter etc. som växer på fastigheten.

När man talar om fastighetens eller byggnadens tillbehör avses föremål som stadigvarande ska betjäna fastighetens eller byggnadens syfte och som inte nödvändigtvis har fogats till köpeobjektet. Tillbehöret ska dock ha en tydlig lokal och ekonomisk koppling till fastigheten eller byggnaden.

Som typiska tillbehör nämns ofta produkter som erhålls från fastigheten eller reserveras för dess behov, t.ex. kluven ved. Viktiga handlingar som gäller fastigheten, bl.a. pantbrev och eventuella arrendeavtal, är också tillbehör. Som tillbehör till byggnader kan bl.a. nycklar och stegar nämnas.

Bostadshusets typiska beståndsdelar eller tillbehör anses typiskt omfatta bl.a. följande:

  • kylskåp, diskmaskin, spis, spisfläkt
  • badrumsskåp
  • utebelysning 
  • etc.

Beståndsdelar och tillbehör anses utgöra fast egendom eftersom de hör till fastigheten eller byggnaden. De övergår till köparen med fastigheten och byggnaden, såvida parterna inte avtalat om annat.

Beakta att det ovannämnda i synnerhet gäller situationer där fastighetsägaren äger föremålen som hör till fastighetens beståndsdelar eller tillbehör. Situationen är mer komplicerad om ett sådant föremål tillhör någon annan än fastighetsägaren.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c