Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Inteckningar som belastar moderfastigheten avlyfts för ett outbrutet område

När inteckningar belastar moderfastigheten vid försäljning av ett outbrutet område är det viktigt att beakta inteckningarnas betydelse vid köpet och utformningen av köpebrevets villkor. Inteckningar i moderfastigheten gäller också ett outbrutet område och en försäljning av området bryter inte detta förhållande. Om panträtt i moderfastigheten upplåtits genom inteckningarna omfattas det outbrutna området av panträtten även efter överlåtelsen. Det outbrutna området är med andra ord fortfarande säkerhet för säljarens skuld i likhet med den del av fastigheten som inte bytt ägare (s.k. stomfastighet).

I allmänhet är detta naturligtvis inte parternas avsikt. Därför tar man oftast in ett villkor om att inteckningar i moderfastigheten avlyfts från det sålda outbrutna området. Det är viktigt att tänka på att avlyftandet inte är möjligt med enbart säljarens åtgärder, om panträtt upplåtits i fastigheten genom inteckningarna. Då krävs alltid att även pantbrevsinnehavaren, dvs. borgenären, ger sitt samtycke (oftast en bank). Att sådant samtycke ges ska säkerställas före köpslutet. Villkoret för samtycke kan ofta vara att en del av köpeskillingen betalas till banken och att bankens tillhörande kostnader och arvode har betalats. Bankens samtycke kan ges i systemet. Se även Överlåtelsehandlingens avsnitt - Förbindelser 

I villkoret anges ofta vem som ska bekosta avlyftandet. Villkoret kan t.ex. ha följande innehåll:

Det outbrutna området belastas av inteckningar i moderfastigheten som framgår av gravationsbevis daterat pp.kk.vvvv. Inteckningarna avlyfts från det outbrutna området på säljarens/köparens bekostnad genast då köpet uppkommit i systemet. Säljaren förbinder sig att anhängiggöra ansökan om avlyftande genast efter att köpet uppkommit.

Pantbreven är i banken X besittning. Banken har gett sitt samtycke till/en förbindelse om att inteckningarna avlyfts.

Avlyftande/upplösning av inteckningar söks hos behörig inskrivningsmyndighet. Om inteckningen gäller flera fastigheter och/eller outbrutna områden kan avlyftandet också kräva samtycke från andra än pantbrevsinnehavaren. Vid behov finns skäl att anlita en expert för att säkerställa att inteckningarna avlyfts från det outbrutna området på avsett sätt.

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c