Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Objektets utrustning

Inom ramen för minimivillkoren ska objektet för överlåtelsen specificeras på ett för fastighetsköp vedertaget sätt och enligt formkraven. Detta innebär att man vid överlåtelsen t.ex. anger lägenhetens/tomtens fastighetsbeteckning eller fastigheten som ett outbrutet område ligger på och områdets gränser. Ett valfritt fält som kanske har fyllts i ovan i samband med obligatoriska uppgifter om objektet är Tilläggsuppgifter. Se Överlåtelsehandlingens avsnitt - Tilläggsuppgifter om objektet för information om syftet med fältet.

Med villkoret Objektets utrustning avses här en förteckning över fastighetens tillbehör som övergår till köparen vid fastighetsköpet. Framförallt värdefullare tillbehör brukar listas i köpebrevet. En typisk formulering av villkoret är följande:

I köpeobjektet ingår tillbehör som funnits på fastigheten när den visades. Tillbehören inkluderar bl.a. följande:

-

Om man vill lämna ett typiskt tillbehör utanför köpet bör även detta anges här.

En annan väsentlig term i fråga om fastigheter är begreppet beståndsdel. Framförallt när man avser lämna någon beståndsdel av fastigheten utanför köpet ska detta anges separat i köpebrevet. Se Vad avses med fastighetens beståndsdelar och tillbehör och vilka konsekvenser har beståndsdels- och tillbehörsförhållandet

versio: v12.1.2-20-gfee1f96c5c