Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Andelar i samfällda områden

Fastigheten kan ha andelar i s.k. samfällda områden. Den har alltså en andel av ett samfällt område som bildats för två eller flera fastigheters behov. Samfällda områden kan bestå av gemensamma vattenområden eller markområden, t.ex. för båtplatser, parkeringsplatser eller samfälld skog. Fastighetens andelar i samfällda områden framgår av fastighetsregisterutdraget.

Överföring av andelar vid överlåtelse av outbrutet område

Vid överlåtelse av ett outbrutet område av en fastighet får det outbrutna området inte del i fastighetens andelar av samfällda områden, om detta inte uttryckligen avtalas i överlåtelsehandlingen. Om moderfastigheten har sådana andelar och man vill att fastigheten som bildas av det outbrutna området får del i de samfällda områdena, ska detta avtalas när objektet för överlåtelsen definieras.

Situationen är likadan när fastigheten har andelar i gemensamma särskilda förmåner eller har en enskild särskild förmån. Om avsikten är att andelar i dem överlåts i samband med överlåtelse av ett outbrutet område, ska detta avtalas i överlåtelsehandlingen. Gemensamma eller enskilda särskilda förmåner kan t.ex. bestå av rätt till forskraft eller fiske. 

Begränsning av andelar i samfällda områden 

Om moderfastigheten har andelar i flera samfällda områden, kan man i överlåtelsehandlingen definiera för vilka samfällda områden andelar överförs i samband med överlåtelsen.

Begränsningen kan t.ex. uttryckas på följande sätt: ”Det outbrutna området får del i moderfastighetens andelar i samfällt vattenområde 123-456-789-000.” Den här definitionen innebär att det outbrutna området inte får del i övriga samfällda områden. Om man vill överlåta del i alla samfällda områden, kan t.ex. följande konstateras:  ”det outbrutna området får del i lägenhetens andelar i alla samfällda områden”.

Avtal om storleken på andelar i samfällda områden

Om parterna enligt överlåtelsehandlingen har avtalat att det outbrutna området får del i samfällda områden – genom alla eller vissa specifika andelar – men den överförda andelens storlek inte avtalats, bestäms storleken vid styckningsförrättningen. Bestämningsgrunden är kvoten mellan stomfastighetens och den överlåtna stomfastighetens och det outbrutna områdets jordareal. Om det finns särskilda skäl, kan man tillämpa någon annan skälig grund. 

Parterna kan dock redan i överlåtelsehandlingen avtala om storleken på det outbrutna områdets andel. Fastigheten som bildas av det outbrutna området kan t.ex. erhålla hälften av lägenhetens andelar i alla samfällda områden, lägenhetens samtliga andelar i ett visst samfällt område eller lägenhetens samtliga andelar i alla samfällda områden.

versio: v12.0.2