Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Mina uppgifter

Fastighetsöverlåtelsetjänsten sänder lagstadgade meddelanden till dig per e-post, t.ex. vid anhängiggörande av lagfart. Genom att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i Mina uppgifter ser du till att tjänstens meddelanden kommer fram till rätt adress. Du administrerar dina uppgifter i Mina ärenden - Mina uppgifter.

Företagsanvändare kan spara både företagets kontaktuppgifter och sina kontaktuppgifter till arbetet. Kontaktuppgifterna användas endast för uppdatering av Lantmäteriverkets kunduppgifter.

Lagstadgade meddelanden

Parter i överlåtelsen och övriga (vilkas e-postadress tjänsten känner till) som anges i överlåtelsehandlingen får ett meddelande om följande händelser i tjänsten:

 • Lagfart har blivit anhängig
 • Föravtal har uppkommit
 • Överföring av särskild rättighet har blivit anhängig

Sökanden får ett meddelande om följande händelser i tjänsten:

 • Ansökan om inteckning har blivit anhängig
 • Ansökan om överföring av elektronisk pantbrev har blivit anhängig

Övriga meddelanden

Meddelanden sänds även i följande fall:

Upprättande av överlåtelsehandling:

 • Överlåtaren delar ut överlåtelsehandlingen till övriga parter för påseende
 • Ändring i överlåtelsehandling
 • Undertecknande av överlåtelsehandling eller tillhörande elektronisk bilaga *)

Ansökan om inteckning:

 • Ansökan om inteckning delas ut till alla parter för påseende
 • Ansökan undertecknas

Ansökan om överföring av elektronisk pantbrev:

 • Ansökan undertecknas

Fullmakt:

 • Fullmakten undertecknas
 • Fullmaktshavaren underrättas om den givna fullmakten

*) Med elektronisk bilaga avses här samtycke eller förbindelse i elektronisk form.

versio: v12.0.2