Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Specificering av outbrutet område

Ett outbrutet område specificeras genom att dess läge och gränser anges.

Detta innebär att fastighetsbeteckningen för fastigheten på vilken det outbrutna området finns ska anges i överlåtelsehandlingen. Om man överlåter ett outbrutet område av ett tidigare förvärvat outbrutet område av en annan fastighet, ska beteckningen för det outbrutna området anges i överlåtelsehandlingen.

I praktiken sker detta genom att man väljer överlåtelseobjektet (beteckningen för fastigheten eller det outbrutna området) i listan över användarens objekt, dvs. för vilka denne har lagfart. Vid "Välj överlåtelsetyp" ska sedan alternativet "Outbrutet område" väljas som typ av objekt när överlåtelsehandlingen initialiseras.

Så här specificerar man på vilken fastighet eller vilket outbrutet område det nya outbrutna området ligger. Även gränserna för området ska specificeras i överlåtelsehandlingen.

Specificeringen kan göras så här:

  • Gränserna för det outbrutna området markeras på en karta. Kartan bifogas överlåtelsehandlingen som en fil (se Filbilagor). Kartan ska ha en tillräckligt noggrann skala och tydliga markeringar. Det nya outbrutna områdets gränser ska alltid specificeras med hjälp av en kartbilaga.
  • Gränserna för ett outbrutet område kan även specificeras med ord (verbalt). Det är ofta ändamålsenligt att som komplement till karta precisera gränserna för området även skriftligt. 
  • Andra specificerande uppgifter om det outbrutna områdets läge och storlek kan anges i överlåtelsehandlingen. Parterna har kanske tillsammans kontrollerat respektive markerat gränserna för det outbrutna området i terrängen. Då finns skäl att nämna detta i överlåtelsehandlingen. Enbart hänvisning till markeringar i terrängen räcker dock inte som specificering, utan gränserna för det outbrutna området ska även specificeras med en karbilaga till överlåtelsehandlingen och eventuellt på ytterligare något sätt (verbalt) i handlingen.

Arealuppgifter

Även en uppskattning av det outbrutna områdets areal ska uppges. Arealen är inte alltid det viktigaste vid specificeringen av det outbrutna området. För parterna är det ofta viktigare att avtala om exakta gränser för området som ska överlåtas.

Om man däremot t.ex. avtalat om en viss minimiareal ska även detta anges i överlåtelsehandlingen. Det här avser i synnerhet ett outbrutet område där man vill bygga. Bygglov kräver nämligen att fastigheten har en viss minimistorlek. Om minimiarealen avviker från den uppskattade, ska den antecknas i fältet för beskrivning.

Dessutom finns andra situationer där en viss minimiareal är en viktig förutsättning för det planerade användningssyftet (t.ex. i fråga om stöd för åkermark). I dessa situationer behöver man ofta beakta att området som specificerats i överlåtelsehandlingen och dess kartbilaga kanske inte helt motsvarar minimiarealen som anges i samma överlåtelsehandling. Med tanke på dessa situationer bör man i överlåtelsehandlingen specifikt ange hur och under vilka förutsättningar det specificerade området ska utvidgas om det inte når upp till den avtalade minimiarealen.

Arealen i sig är aldrig en tillräckligt uppgift för specificering av ett outbrutet område, utan gränserna ska specificeras åtminstone ungefärligt.

Slutlig areal i styckningsförrättningen

Det outbrutna områdets slutliga areal och gränser bestäms först vid styckningsförrättningen. Det är ändå viktigt att parterna avtalar om gränserna så exakt som möjligt och även specificerar gränserna i överlåtelsehandlingen på ett noggrant sätt. Om flera specificeringssätt använts, t.ex. verbal specificering, kartspecificering och hänvisning till markeringar i terrängen, ska man i överlåtelsehandlingen avtala om och ange vilket sätt som har företräde om de är motstridiga sinsemellan.

Vid överlåtelse av ett outbrutet område ska man även i övrigt tänka på att det efter överlåtelsen alltid inleds en styckningsförrättning där en självständig fastighet bildas av det outbrutna området, om det inte finns något hinder för detta. Detta medför kostnader och det vore bra att ta upp frågan om förrättningsavgifter vid köpet. Se Fastighetsförrättningsavgifter - prislista

versio: v11.2.8-161-g5453019