Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Ansökan om inteckning

Med en elektronisk inteckningsansökan kan du på samma gång söka en eller flera inteckningar i din fastighet eller arrenderätt. Samtidigt blir ansökan automatiskt anhängig. När alla som är sökande har undertecknat ansökan om inteckning elektroniskt, överförs den till inskrivningsmyndigheten för behandling. Inskrivningsmyndighet är Lantmäteriverket.

Systemet kontrollerar automatiskt vissa av villkoren. Om systemet upptäcker ett hinder för inteckning kan ansökan inte göras via tjänsten. Fördjupad information om inskrivningsförfarandet i samband med inteckning hittar du vid behov i Inskrivningshandboken.

Inteckning kan sökas av en fastighetsägare med lagfart eller en köpare i vars namn ansökan om lagfart är anhängig

Du kan söka inteckning i alla fastigheter för vilka du har en gällande lagfart. Du kan även söka inteckning i en fastighet som du köpt och för vilken din ansökan om lagfart är anhängig. Du kan inte söka inteckning när du har sålt fastigheten, även om lagfarten fortfarande är i ditt namn.

Det är också möjligt att söka inteckning i arrenderätt

Likaså kan du ansöka om inteckning i en arrenderätt som är inskriven i lagfarts- och inteckningsregistret som en s.k. särskild rättighet, om den innehas av dig och enligt registret inskrivits i ditt namn. Arrenderättens inteckningsbarhet förutsätter att arrenderätten vid inskrivningen har tilldelats en anläggningsbeteckning, som visar att den är inteckningsbar. Beteckningen består av fastighetsbeteckningen följt av bokstaven L. Om du enligt lagfarts- och inteckningsregistret har en sådan inteckningsbar arrenderätt i ditt namn eller en anhängig ansökan om inskrivning av den, kan du söka inteckning via Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Det som sagts ovan om fastigheter gäller även inteckning i en sådan inteckningsbar arrenderätt.

Samägd fastighet eller inteckningsbar arrenderätt som tillhör två eller flera arrendetagare

Inteckning i hela fastigheten kan sökas för en samägd fastighet. Då ska alla samägarna underteckna samma ansökan i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Observera att banken normalt förutsätter inteckning av hela fastigheten som säkerhet för lån. Kontrollera detta hos din bank.

Om en fastighet har två eller flera gemensamma ägare kan var och en söka inteckning i sin kvotdel. När en inteckning har fastställts i en viss kvotdel kan man inte längre söka gemensam inteckning i hela fastigheten.

Också enskilda innehavare av en gemensam arrenderätt kan oftast inteckna sin andel av arrenderätten. Det som sagts om fastigheter i föregående stycke gäller på motsvarande sätt detta inteckningsobjekt.

Ansökan om inteckning i två eller flera fastigheter (gemensam inteckning)

En elektronisk ansökan om inteckning kan även gälla fastställande av gemensam inteckning. Med gemensam inteckning avses att samma inteckning samtidigt fastställs i två eller flera fastigheter. Du kan läsa om de specifika villkoren för fastställande av gemensam inteckning här (Gemensam inteckning). Gemensam inteckning kan inte fastställas i två eller flera separata arrenderätter eller i en arrenderätt och en fastighet.

Förberedd ansökan om inteckning

När en överlåtelse har gjorts eller planeras är det möjligt att förbereda en ansökan om inteckning av hela objektet. En förberedd inteckningsansökan blir dock anhängig först när registret visar att samma person/företag fått lagfartsansökan för objektet anhängiggjord. Åtgärden är möjlig vid såväl fastighetsöverlåtelse som överföring av arrenderätt, men gäller endast ansökningar som importeras via kundgränssnittet. En förberedd ansökan kan inte göras med fullmakt. Möjligheten att förbereda ansökan om inteckning gäller inte ansökan om gemensam inteckning.

Inteckningsansökan

Ansökan om inteckning ska alltid ange följande:

 • inteckningsobjekt specificerat med fastighetsbeteckning,
 • sökt inteckningsbelopp i euro samt
 • Elektroniskt pantbrev innebär att sökanden inte får något pantbrevsdokument för den fastställda inteckningen. I stället framgår det av lagfarts- och inteckningsregistret att pantbrevet för inteckningen är elektroniskt. Det elektroniska "pantbrevet" är egentligen en registeranteckning om inteckningen och inte en handling. Vid inteckningen finns också en registrerad uppgift om vem som är mottagare av det elektroniska pantbrevet. Denna uppgift visar alltså vem som är "innehavare"av inteckningen.

  Förordnande om mottagare av elektroniskt pantbrev i ansökan om inteckning

  När sökanden begär ett elektroniskt pantbrev i samband med inteckning införs alltid en uppgift om pantbrevsmottagare i lagfarts- och inteckningsregistret (vid inteckningen och motsvarande elektroniska pantbrev). Denna registeruppgift visar "innehavaren" av det elektroniska pantbrevet, och ingen fysisk handling utfärdas. 

  Tekniskt är den elektroniska ansökan utformad så att man alltid ska ange någon pantbrevsmottagare för införande i registret. Det finns två alternativ. Man kan begära att ägaren eller ägarna av inteckningsobjektet, dvs. den som söker inteckningen, antecknas som mottagare. Detta alternativ kommer i fråga när objektet ännu inte ska användas som säkerhet för skuld eller om åtminstone pantsättningen och överföringen av det elektroniska pantbrevet i borgenärens namn kommer att ske vid en senare tidpunkt.

  Det andra alternativet är att man redan vid fastställandet av inteckningen begär att någon annan än ägaren antecknas som mottagare, dvs. oftast den kreditgivare till vilken man vill ställa objektet som säkerhet. Då är kreditgivaren utsedd när inteckningen söks och ofta har man på förhand avtalat om att denne ska bli registrerad som mottagare av det elektroniska pantbrevet när inteckningen fastställs.

  Observera att en ansökan per mottagare ska göras, om elektroniska pantbrev söks för olika mottagare.

  Bestämning av inteckningarnas prioritetsordning 

  Med en elektronisk inteckningsansökan kan du söka flera inteckningar på samma gång. Om ansökan gäller fastställande av flera inteckningar i samma fastighet ska deras prioritetsordning anges. Den angivna prioritetsordningen gäller endast de sökta inteckningarna i ansökan och tar inte ställning till eventuella övriga inteckningar som sökts eller fastställs.

  Om du vill ha flera inteckningar med samma företräde måste du lämna en skriftlig ansökan till Lantmäteriverket.

  Ansökningsavgiften täcker ansökningskostnaderna

  Avgiften ska betalas i samband med att inteckningsansökan upprättas. En ansökningsavgift debiteras för varje sökt pantbrev. Avgiften är alltså densamma oavsett om du söker inteckningarna på samma gång eller separat.

  Du kan göra ett utkast till inteckningsansökan avgiftsfritt. Sparade utkast visas på sidan Mina ärenden - Mina aktiva fastighetsärenden. Om ansökan inbegriper flera parter måste ansökningsavgiften betalas innan ansökan kan delas ut till dem för påseende.

  De lagfarts- och gravationsbevis eller fastighetsregisterutdrag som behövs för objekten i ansökan kan köpas separat. De betalda utdragen och bevisen är synliga för alla parter i ansökan. Ansökningsavgiften är giltig fram till ansökan om inteckning. Man kan ta bort en ansökan som inte är färdig och börja om utan att förlora den betalda ansökningsavgiften. En outnyttjad ansökningsavgift kan utnyttjas vid påföljande ansökan. Den betalda ansökningsavgiftens belopp kan dock inte ändras i efterhand.

versio: v11.2.8-161-g5453019