Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Minderåriga och andra i intressebevakning

Minderåriga och personer som har en förordnad intressebevakare kan inte verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Detsamma gäller när personer gett en intressebevakningsfullmakt och det av befolkningsdatasystemet framgår att den förordnats träda i kraft

Systemet kontrollerar om personen är minderårig liksom eventuella anteckningar om intressebevakning i befolkningsdatasystemet och förhindrar automatiskt sådana personers åtgärder.

Systemet försöker redan i utkastskedet stoppa åtgärder där någon minderårig eller person i intressebevakning är med som part. I vissa fall kontrolleras dock uppgifterna om intressebevakning först då vederbörande försöker logga in i systemet eller underteckna en elektronisk handling i systemet. Då stoppas åtgärden vid undertecknandet och inte redan i utkastskedet.

Normalt företräds en minderårig av sina föräldrar, dvs. de lagstadgade intressebevakarna. Andra personer i intressebevakning företräds av den förordnade intressebevakaren. Den som gett en intressebevakningsfullmakt företräds av fullmäktigen/fullmaktshavaren från och med den tidpunkt då fullmakten förordnats träda i kraft. Observera dock att dessa företrädare åtminstone tills vidare inte kan verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten på den företrädda personens vägnar, dvs. för en minderårig, person i intressebevakning eller givare av en intressebevakningsfullmakt. Detta beror på att intressebevakarens eller fullmäktigens rätt att verka på en viss persons vägnar inte kan kontrolleras elektroniskt i de register som är tillgängliga för systemet.


versio: v12.0.2