Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Samtycken

Fastighetsöverlåtelse kan kräva samtycke. I tjänsten kan det ges elektroniskt.

Samtycket fogas till överlåtelsehandlingen

Säljaren kan behöva någon annans samtycke för fastighetsöverlåtelsen trots att säljaren äger fastigheten och har lagfart. Motsvarande behov av samtycke kan gälla vidareöverlåtelser av arrenderätt och byggnader på arrenderad mark. När det finns ett behov av samtycke är det viktigt att saken kommer fram redan under köpet och inte först efteråt.

Det är ofta motiverat att ta in ett separat villkor om detta i köpebrevet. Villkoret visar att köparen har blivit medveten om behovet av samtycke. Det finns naturligtvis skäl att inhämta samtycket på förhand, varvid man i villkoret kan ange att samtycket inhämtats skriftligt eller att det getts eller kommer att ges elektroniskt i handelssystemet.

Om samtycket har getts skriftligt bör det bifogas överlåtelsehandlingen i form av ett elektroniskt dokument. När överlåtelsen kräver samtycke ska det även uppvisas för inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriverket) som behandlar lagfartsärendet eller inskrivningen av en överförd särskild rättighet. När samtycket är en elektronisk bilaga till överlåtelsehandlingen överförs det automatiskt från systemet till inskrivningsmyndigheten med de övriga handlingarna. 

Oftast behövs samtycket från maken

Vid försäljning av en gemensam hemfastighet behövs den andra makens samtycke. När en av makarna äger fastigheten ensam behövs ändå den andra makens samtycke om försäljningen gäller en fastighet som används eller är avsedd att användas som makarnas gemensamma hem. Du kan läsa mer om dessa mångfasetterade samtyckesfrågor i Inskrivningshandboken.

Eventuella samtyckesbehov utöver makarnas gemensamma hemfastighet kan framgå av lagfarts- och inteckningsregistret. Samtycke behövs t.ex. från en efterlevande make som bor kvar på en fastighet som hörde till den avlidnes kvarlåtenskap.

Elektroniskt samtycke

Samtycket kan ges elektroniskt, varvid det kopplas till en viss överlåtelsehandling i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Fastighetsöverlåtaren namnger oftast samtyckesgivaren och fyller samtidigt i uppgifter om samtyckesgivaren i datafälten för detta ändamål. Namn och personbeteckning ska anges.

Dessutom är e-postadressen en obligatorisk uppgift. Den behöver dock inte ges på nytt, om tjänsten redan känner till uppgiften.

För att ge ett elektroniskt samtycke i Fastighetsöverlåtelsetjänsten måste samtyckesgivaren först logga in med en metod för stark autentisering. Denne ska alltså ha lämpliga instrument för autentisering, t.ex. bankkoder. Samtycket ges på systemets blankett och undertecknas enligt anvisningarna för detta avsnitt i systemet.

versio: v11.2.8-161-g5453019