Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Initialisering av överlåtelsehandling

Först upprättas ett utkast till överlåtelsehandling baserat på grunduppgifter. Dessa uppgifter är

  • objekt för överlåtelse
  • typ av överlåtelse, dvs. köp, gåva eller föravtal om köp 
  • typ av objekt, dvs. hela objektet, en kvotdel, ett outbrutet område eller en fastighet där säljaren behåller ett outbrutet område

Överlåtelsehandlingen har en bestämd form

Vid fastighetsöverlåtelse överförs äganderätten till objektet genom en överlåtelsehandling med bestämd form. Med bestämd form avses att vissa uppgifter ska framgå av överlåtelsehandlingen. Vid köp överförs äganderätten mot ett vederlag, oftast pengar, medan en gåva kan vara vederlagsfri eller en försäljning till ett betydligt lägre pris än fastighetens värde. Vid byte överlåter båda parterna en fastighet (se definitionen av byte och hur man gör ett byte i den här tjänsten). Äganderätten till fastigheten övergår när överlåtelsehandlingen undertecknas eller något annat villkor uppfylls, t.ex. när köpeskillingen har betalats.

Föravtal är överenskommelser om framtida köp

Föravtalet är en överenskommelse om ett senare köp som är beroende av att vissa villkor uppfylls. Föravtalet är bindande och en förvärvsanteckning om det görs i lagfarts- och inteckningsregistret. Föravtalet upprättas enligt formkraven i Jordabalken och åtminstone avtalets syfte, köpeobjektet, parterna i köpet och köpeskillingen eller annan grund för bestämning av köpeskillingen ska framgå av det. Dessutom ska sista datum för fastighetsköpet och de villkor som måste uppfyllas före köpet anges i avtalet. Om avtalets giltighetstid inte har bestämts gäller föravtalet i fem år från avtalsslutet.

Fastighetsöverlåtelsetjänsten ger handledning för ifyllandet och försöker säkerställa att minimikraven på föravtalet uppfylls när det upprättas enligt anvisningarna.
versio: v11.2.8-161-g5453019