Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Tilläggsuppgifter för fastighetsöverlåtelsen

Fastighetsöverlåtelsens tilläggsuppgifter avser inte villkoren i själva överlåtelsehandlingen. Dessa uppgifter blir alltså inte en del av den överlåtelsehandling som parterna upprättar. Det handlar om separata uppgifter som ges vid fastighetsöverlåtelser i systemet och förmedlas till köpeskillingsregistret (se den allmänna beskrivningen av köpeskillingsregistret). Köpvittnen samlar in motsvarande uppgifter från parterna i skriftliga fastighetsöverlåtelser och förmedlar dessa till registret genom anmälningar.

Fastighetsöverlåtelsens tilläggsuppgifter fylls i vid överlåtelse av en fastighet, en kvotdel av en fastighet eller ett outbrutet område. Uppgifterna fylls inte i vid överlåtelse av arrenderätt.

Tilläggsuppgifterna ges av köparen, en annan förvärvare eller säljaren.

Att fylla i fastighetsöverlåtelsens tilläggsuppgifter

Objektets användningssyfte: Ange det tilltänkta användningssyftet för objektet. Om det finns flera användningssyften, ange samtliga.

Råmark: Med råmark avses i huvudsak ett obebyggt område som saknar detaljplan, men där syftet är att i den närmaste framtiden planlägga marken för planmässigt samhällsbyggande. Köparen av råmark är vanligtvis en kommun, samkommun, byggfirma eller ett finansinstitut.

Byggnadsuppgifter: Det är viktigt att fylla i riktiga byggnadsuppgifter, både med tanke på de enskilda överlåtelseuppgifterna och statistiken för köpet. I rutan "bara värdelösa byggnader" sätts ett kryss, om det på området endast finns en rivningsduglig byggnad. I rutan "byggnaderna ingår inte i köpet" sätts ett kryss t.ex. då t.ex. innehavaren av en arrenderätt köper det område som hyrs ut, dvs. fastigheten som rätten gäller eller en del av den (ett outbrutet område) och byggnaderna på området redan ägs av köparen.

versio: v11.2.8-161-g5453019