Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Ombud

Ombudet är en person eller ett företag som sökanden utsett som sin företrädare i ansökningsärendet hos inskrivningsmyndigheten. I ansökan utses dessa vid "Ombud" eller "Kontaktperson". 

Ombud kan väljas separat för varje ansökan. Undantag är ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev, som skapas automatiskt efter en förbindelse som ges i samband med överlåtelsehandlingen. Då är ombudet alltid ombudet för den ansökan om lagfart som blir anhängig på grundval av överlåtelsehandlingen.

Ombud eller fullmaktshavare?

I juridiskt språkbruk är det vanligt att ombud och fullmaktshavare/fullmäktig används som synonymer. När någon har fullmakt att verka på någon annans vägnar i något ärende, är denne ett ombud för fullmaktsgivaren. Om en fastighetsägare ger någon annan fullmakt att underteckna ett köpebrev på sina vägnar, är fullmaktshavaren säljarens ombud. I webbtjänsten för fastighetshandel används dock ombudstermen främst i fråga om fullmaktshavare som på någon annans vägnar sköter ett inskrivningsärende gällande en fastighet. Sålunda kallas en utsedd fullmaktshavare för ombud (eller i vissa fall "kontaktperson") i systemets elektroniska lagfarts- eller inteckningsansökningar. I en försäljnings- eller köpfullmakt för fastigheter kallas fullmaktshavaren helt enkelt för "fullmaktshavare".


Sändning av beslut

Om ett ombud utsetts för ansökan sänds beslutet i inskrivningsärendet alltid till ombudet.

Betalning av avgifter

Ärendehanterings- och ansökningsavgifterna kan betalas i nätbank eller med betalkort.

versio: v11.2.8-161-g5453019