Hjälp

Ombud

Ombudet är en person eller ett företag som sökanden utsett som sin företrädare i ansökningsärendet hos inskrivningsmyndigheten. I ansökan utses dessa vid "Ombud" eller "Kontaktperson". Om ett visitkort sänts till användaren (t.ex. banken sänder till en kund) och användaren vill utse banken som ombud, kan användaren välja banken vid "Ombud" och "Kontaktperson".

Ombud kan väljas separat för varje ansökan. Undantag är ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev, som skapas automatiskt efter en förbindelse som ges i samband med överlåtelsehandlingen. Då är ombudet alltid ombudet för den ansökan om lagfart som blir anhängig på grundval av överlåtelsehandlingen.

Ombud eller fullmaktshavare?

I juridiskt språkbruk är det vanligt att ombud och fullmaktshavare/fullmäktig används som synonymer. När någon har fullmakt att verka på någon annans vägnar i något ärende, är denne ett ombud för fullmaktsgivaren. Om en fastighetsägare ger någon annan fullmakt att underteckna ett köpebrev på sina vägnar, är fullmaktshavaren säljarens ombud. I webbtjänsten för fastighetshandel används dock ombudstermen främst i fråga om fullmaktshavare som på någon annans vägnar sköter ett inskrivningsärende gällande en fastighet. Sålunda kallas en utsedd fullmaktshavare för ombud (eller i vissa fall "kontaktperson") i systemets elektroniska lagfarts- eller inteckningsansökningar. I en försäljnings- eller köpfullmakt för fastigheter kallas fullmaktshavaren helt enkelt för "fullmaktshavare".

Sändning av beslut

Om ett ombud utsetts för ansökan sänds beslutet i inskrivningsärendet alltid till ombudet. Är det fråga om en inteckningsansökan där man begärt skriftliga pantbrev, skickas pantbreven till en i ansökan namngiven borgenär, om ett sådant förordnande finns i ansökan. Om ansökan inte innehåller något förordnande av en namngiven borgenär som pantbrevsmottagare, skickas de skriftliga pantbreven till ombudet.

Betalning av avgifter

Avgifterna kan i regel betalas i webbtjänsten för fastighetshandel. Undantag är avgiften för ansökan om lagfart och överföring av särskild rättighet, som faktureras i efterhand vid behandlingen av ansökan.