Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Bifogande av filbilagor

Alla elektroniska köpehandlingar som upprättats i tjänsten fogas automatiskt till överlåtelsehandlingen. Dessutom kan fritt formulerade bilagor fogas till köpebrevet. Då är det fråga om sedvanliga bilagor, vars överlämnande till köparen i samband med köpet även anges i ett specifikt villkor i köpebrevet (se Fördjupning om överlåtelser - Köparens dokument).

Följande elektroniska handlingar fogas automatiskt till överlåtelsehandlingen:

  • samtycken
  • vid överlåtelsen avgivna förbindelser om säkerheter
  • karta över outbrutet område
  • fullmakt som använts för undertecknande

Vid behov kan alltså andra filbilagor i önskat filformat fogas till överlåtelsehandlingen. Bilagor kan läggas till fritt, om överlåtelsehandlingen ännu inte har underskrifter. Om bilagor läggs till efter att någon part undertecknat överlåtelsehandlingen, förfaller underskriften till följd av att en bilaga lagts till. När överlåtelsen uppkommit (dvs. då både säljaren och köparen har undertecknat överlåtelsehandlingen) kan man inte längre lägga till elektroniska bilagor via tjänsten. 

När överlåtelsen uppkommit överför systemet den elektroniska överlåtelsehandlingen inklusive alla bilagor till Lantmäteriverket för behandling av det anhängiga ärendet gällande lagfart eller inskrivning av särskild rättighet (arrenderätter). När ärendet har avgjorts arkiveras överlåtelsehandlingen och dess bilagor i Lantmäteriverkets elektroniska inskrivningsarkiv. 

Observera dock att arkiveringen endast gäller sådana bilagor till överlåtelsehandlingen som har betydelse för ärenden där lagfart beviljas eller inskrivning av särskild rättighet sker på grundval av överlåtelsen. Lantmäteriverket kommer varken att arkivera eller på annat sätt förvara övriga bilagor som du bifogat. Observera även att vissa bilagor som har betydelse för lagfarten eller inskrivningen av den särskilda rättigheten arkiveras i Lantmäteriverkets elektroniska arkiv under en begränsad tid. Lantmäteriverkets arkiv bevarar därmed inte nödvändigtvis alla, i och för sig viktiga avtalshandlingar som parterna fogat till överlåtelsehandlingen, åtminstone inte permanent.

Därför rekommenderar vi att både säljaren och köparen sparar överlåtelsehandlingen inklusive bilagor på sin dator genast efter köpslutet. Överlåtelsehandlingen och elektroniska kopior av dess bilagor kan dock laddas ner från Fastighetsöverlåtelsetjänsten som en komprimerad fil under 12 månader efter överlåtelsens uppkomst. Därefter återfinns handlingarna endast i Lantmäteriverkets elektroniska arkiv med ovannämnda begränsningar.


versio: v11.2.8-161-g5453019