Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Överlåtare

Vid överlåtelser i tjänsten kan överlåtaren inte vara någon annan än den som senast beviljats lagfart på fastigheten, det outbrutna området eller deras kvotdel eller den i vars namn arrenderätten eller dess kvotdel senast inskrivits.

Specificering av överlåtare i överlåtelsehandlingen

Systemet överför automatiskt uppgifter för specificering av överlåtaren eller överlåtarna (namn och personbeteckning eller namn och FO-nummer) till handlingen. Detta sker på basis av uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret när användaren valt överlåtelseobjektet. Systemet placerar uppgifterna om överlåtaren/överlåtarna på precis rätt plats i överlåtelsehandlingen. Användaren ska inte själv ange andra överlåtare i överlåtelsehandlingens fritextfält. Endast den eller de som har lagfart eller en inskriven särskild rättighet i sitt namn kan överlåta objektet i fråga genom systemet. De uppgifter som specificerar överlåtaren/överlåtarna måste finnas i ett visst fält på blanketten. Systemet placerar uppgifterna där automatiskt. 

Även om systemet automatiskt importerar uppgifter för specificering av överlåtaren eller överlåtarna till den elektroniska blanketten rekommenderar vi att överlåtaren kompletterar överlåtelsehandlingen med sina adressuppgifter. Om överlåtaren är en organisation, t.ex. ett aktiebolag, rekommenderar vi att överlåtelsehandlingen kompletteras med organisationens adress. Namnet på organisationens företrädare infogas i överlåtelsehandlingen när denne undertecknar överlåtelsehandlingen på organisationens vägnar.  

Överlåtaren ska ange sin och förvärvarens e-postadress efter inloggningen i samband med att användaruppgifterna ges. Detta behövs bl.a. för att ett lagstadgat meddelande om att ansökan om lagfart blivit anhängig ska kunna sändas till parterna i överlåtelsen på elektronisk väg. E-postadressen blir dock inte en del av överlåtelsehandlingens datainnehåll genom detta. 

Nödvändiga samtycken


Fastighetsöverlåtelsen kan utöver säljarens lagfart kräva att någon annan ger sitt samtycke. Uppgifterna om samtyckesgivaren infogas vid uppgifterna om säljaren. När överlåtelsehandlingen delas och blir synlig för alla parter får även samtyckesgivaren ett meddelande där man ber om samtycke. Samtyckesgivaren kan sedan logga in i tjänsten, se köpebrevet och underteckna samtycket. Se Samtycken

versio: v11.2.8-161-g5453019