Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

TRANSLATION_MISSING

Förvärvare


Systemet importerar automatiskt uppgifterna om överlåtaren/överlåtarna till överlåtelsehandlingen, men uppgifterna om förvärvaren/förvärvarna måste anges manuellt på den elektroniska blanketten. Detta ska göras av användaren, dvs. den överlåtare som skapat utkastet till överlåtelsehandling.

Då är det viktigt att uppgifterna som specificerar förvärvaren/förvärvarna anges i precis det rätta, standardiserade blankettfältet för detta ändamål. Endast de förvärvare som angetts i dessa fält anses som de verkliga, riktiga förvärvarna i överlåtelsen. Användaren ska inte ange uppgifter om förvärvare i andra fält i överlåtelsehandlingen, s.k. fritextfält. I fråga om sådana förvärvare belastas överlåtelsen av ett formel som även kan avspeglas på hela överlåtelsen och medföra att den anses ogiltig.

I överlåtelsehandlingens standardiserade fält för uppgifter om förvärvarna anges deras personbeteckning eller FO-nummer samt namn. Dessutom ska respektive förvärvares andel av äganderätten till det överlåtna objektet anges oberoende av om förvärvarna är en eller flera till antalet. Andelen av äganderätten anges som bråktal.

Systemet kontrollerar inte förvärvarens namn i registret, så det är viktigt att användaren själv försäkrar sig om namnets riktighet.

Förvärvarens e-postadress är en obligatorisk uppgift. Den behöver dock inte ges på nytt, om tjänsten redan känner till uppgiften.

En minderårig kan inte anges som förvärvare. Då överlåtelsen innefattar minderåriga parter, som överlåtare eller förvärvare, ska överlåtelsen alltid göras skriftligen och styrkas av ett köpvittne.

En fastighet kan även köpas för ett under bildning varande bolags räkning. Denna uppgift ska ges i ett särskilt fält på överlåtelsehandlingsblanketten och samtidigt kompletteras med en uppgift om förvärvaren.

Ansökan om lagfart

När alla parter i överlåtelsen undertecknat överlåtelsehandlingen, dvs. då en elektronisk överlåtelse uppkommit i systemet, blir en ansökan om lagfart för överlåtelseobjektet eller inskrivning av den särskilda rättigheten (arrenderätter) automatiskt anhängig i förvärvarens namn. Systemet överför den elektroniska överlåtelsehandlingen med bilagor till inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriverket), som behandlar lagfarten eller inskrivningen av den särskilda rättigheten.

versio: v11.2.8-161-g5453019