Hjälp

Sökande

Inteckning kan sökas av en fastighetsägare med lagfart eller en köpare i vars namn ansökan om lagfart är anhängig.

Du kan söka inteckning i alla fastigheter för vilka du har en gällande lagfart. Du kan även söka inteckning i en fastighet som du köpt och för vilken din ansökan om lagfart är anhängig. Du kan inte söka inteckning när du har sålt fastigheten, även om lagfarten fortfarande är i ditt namn. Efter överlåtelsen kan bara köparen ansöka om inteckning Då krävs att köparen åtminstone har en anhängig ansökan om lagfart innan denne kan söka inteckning.

Inteckning kan även sökas i arrenderätt

Likaledes kan du ansöka om inteckning i en arrenderätt inskriven som särskild rättighet i lagfarts- och inteckningsregistret, om du är innehavare av rättigheten och den enligt registret inskrivits i ditt namn. Arrenderättens inteckningsbarhet förutsätter att arrenderätten vid inskrivningen har tilldelats en anläggningsbeteckning, som visar att den är inteckningsbar. Beteckningen består av fastighetsbeteckningen följt av bokstaven L. Om du enligt lagfarts- och inteckningsregistret har en sådan inteckningsbar arrenderätt i ditt namn eller en anhängig ansökan om inskrivning av den, kan du söka inteckning via Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Det som sagts ovan om fastigheter gäller även inteckning i en sådan inteckningsbar arrenderätt.