Hjälp

Ombud

Ombudet är en person eller ett företag som sökanden utsett som sin företrädare i ansökningsärendet hos inskrivningsmyndigheten. Ombudet kan utses i avsnittet "Ombud" i samband med ansökan om inteckning.

Ombud kan väljas separat för varje ansökan. Undantag är ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev, som skapas automatiskt efter en förbindelse som ges i samband med överlåtelsehandlingen. Då är ombudet alltid ombudet för den ansökan om lagfart som blir anhängig på grundval av överlåtelsehandlingen.

Sändning av beslut och skriftliga pantbrev

Om ett ombud har utsetts för ansökan, sänds beslutet i inteckningsärendet alltid till ombudet. Om man begärt skriftliga pantbrev för inteckningen, skickas pantbreven till den utsedda borgenären i ansökan eller till ombudet ifall ansökan inte anger att pantbreven ska skickas till en viss borgenär (se Ansökan om inteckning och underrubriken Förordnande av mottagare när inskrivningsmyndigheten skickar ett skriftligt pantbrev (Förordnande om mottagare av skriftligt pantbrev).

Betalning av avgifter

Avgifterna kan betalas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Alternativt skickas en faktura till den avtalade faktureringsadressen.