Hjälp

Inteckningsobjekt och tilläggsuppgifter

Du kan söka inteckning i objekt för vilka du har en i lagfarts- och inteckningsregistret inskriven lagfart eller arrenderätt. Du kan även söka inteckning på basis av en anhängig lagfart eller inskrivning av arrenderätt (se även Ansökan om inteckning)

Specificering av objektet och inteckningens omfattning

Tjänsten söker dina valbara inteckningsobjekt (fastigheter, outbrutna områden eller arrenderätter) baserat på uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret.  Listan är inte nödvändigtvis komplett. Tjänsten kan inte visa objekt för vilka personbeteckning eller FO-nummer saknas i ägaruppgifterna. Du kan välja inteckningsobjekt genom att klicka på dess fastighetsbeteckning i tabellen.

Om inteckningsobjektet ägs i kvotdelar, kan du ange ansökningens kvotdelar i följande avsnitt. Observera att banken normalt förutsätter inteckning av hela fastigheten som säkerhet för lån. Kontrollera detta hos din bank.

När inteckningen gäller ett objekt med flera ägare ska alla ägarna underteckna ansökan om inteckning.

Som delägare kan du även söka inteckning i enbart din andel. Då behövs inte de andra delägarnas godkännande för ansökan.