Hjälp

Gemensam inteckning

Ansökan om inteckning gäller två eller flera fastigheter (gemensam inteckning)


En elektronisk ansökan om inteckning kan även gälla fastställande av gemensam inteckning. Med gemensam inteckning avses att samma inteckning samtidigt fastställs i två eller flera fastigheter. Objektet för gemensam inteckning kan endast vara fastigheter, dvs. den kan inte fastställas i två eller flera arrenderätter eller i en arrenderätt och en fastighet.

Lagen anger specifika villkor för fastställande av gemensam inteckning. Fastigheterna ska tillhöra en och samma ägare eller flera ägare gemensamt i lika stora andelar. Om t.ex. A och B äger hälften var av fastigheten X (1/2 och 1/2) och hälften var av fastigheten Y (1/2 och 1/2), kan de söka gemensam inteckning i dem. Likaså kan de söka gemensam inteckning, om A äger 1/3 av fastighet X och 1/3 av fastighet Y medan B äger 2/3 av fastighet X och 2/3 av fastighet Y. Om däremot A är ensam ägare av fastighet X (1/1) och A och B äger hälften var av fastighet Y (1/2 och 1/2), kan de inte söka gemensam inteckning i dem. 

Ett villkor för gemensam inteckning är också att fastigheterna inte redan är intecknade eller att de tidigare inteckningarna endast är gemensamma inteckningar med samma storlek och företräde.

Ibland kan en gemensam inteckning inbegripa svåra tolkningsfrågor. Fastighetsöverlåtelsetjänsten är utformad så, att gemensam inteckning inte kan sökas elektroniskt via systemet när systemet upptäcker ett klart hinder för beviljande av inteckningen. Om sådana hinder inte finns enligt systemets förhandskontroll, kan ansökan göras elektroniskt, men också då är det inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriverket) som slutligen avgör beviljandet av gemensam inteckning.

Se Inskrivningshandboken för närmare information om beviljande av gemensam inteckning.