Hjälp

Elektroniskt pantbrev och anteckning om mottagare

Elektroniskt pantbrev och anteckning om mottagare

Ett elektroniskt pantbrev innebär att sökanden inte får något pantbrevsdokument för den fastställda inteckningen. I stället framgår det av lagfarts- och inteckningsregistret att pantbrevet för inteckningen är elektroniskt. Det elektroniska pantbrevet är egentligen en registeranteckning om inteckningen och inte en handling. Vid inteckningen finns också en registrerad uppgift om vem som är mottagare av det elektroniska pantbrevet. Denna uppgift visar alltså vem som är "innehavare" av inteckningen, dvs. det elektroniska pantbrevet. Registeranteckningen om mottagare av elektroniskt pantbrev motsvarar fysisk besittning av ett skriftligt pantbrev.

Som mottagare kan man anteckna fastighetsägaren eller den som ska erhålla den intecknade fastigheten eller arrenderätten inklusive byggnader som säkerhet för lån. I fråga om elektroniska pantbrev är det däremot precis registeruppgiften om mottagaren av det elektroniska pantbrevet som är relevant för panträtten. 

Mottagaren av ett elektroniskt pantbrev registreras enligt ansökan om inteckning, dvs. mottagare är antingen sökanden (ägaren) eller någon annan part, oftast banken (borgenären), om detta begärs i ansökan. Det är mycket vanligt att man redan i ansökan anger att en viss borgenär ska antecknas som mottagare av det elektroniska pantbrevet. Då har man oftast på förhand kommit överens om detta med borgenären, t.ex. banken. Det är också möjligt att den som ansöker om inteckning, dvs. ägaren, antecknas som mottagare av det elektroniska pantbrevet. Så gör man bl.a. när ägaren söker inteckning för framtida behov och fastigheten eller arrenderätten kommer att ställas som säkerhet för ett lån från en kreditgivare som eventuellt utses senare.

När det är fråga om ett elektroniskt pantbrev för en tidigare fastställd inteckning registreras den nya mottagaren på basis av en särskild ansökan (ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev). Se Ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev.