Hjälp

Nytt outbrutet område av fastighet eller outbrutet område

Med outbrutet område avses en avgränsad del av fastigheten. Ett outbrutet område är inte samma sak som en kvotdel, som är en kalkylmässig andel av fastigheten och uttrycks i detta system som ett bråktal (t.ex. ½).

Ett nytt outbrutet område av fastigheten kan överlåtas av fastighetsägaren eller gemensamt av ägarna, om det finns flera delägare.

Ägaren av ett outbrutet område av fastigheten kan inte överlåta ett nytt outbrutet område av fastigheten. En delägare av ett outbrutet område kan inte ensam överlåta ett nytt outbrutet område av fastigheten ens när överlåtelsen endast gäller dennes motsvarande andel av det nya outbrutna området.

En ensam fastighetsägare eller alla delägare gemensamt kan överlåta ett nytt outbrutet område även på så sätt att mottagaren får en viss bråkdel av det överlåtna området och resten förblir i säljarnas ägo.

Varifrån kan ett outbrutet område överlåtas?

Ett nytt outbrutet område kan också överlåtas av ett outbrutet område som överlåtits tidigare. Överlåtelse i det elektroniska handelssystemet kräver att det finns en lagfart på det outbrutna området som överlåtits tidigare. Då har det också fått en beteckning för outbrutet område. Det nya outbrutna området kan överlåtas av en ägare som ensam har lagfart på hela det outbrutna området som överlåtits tidigare. Om det outbrutna området är samägt är överlåtaren alla delägare tillsammans.

Beviljad lagfart inleder styckning

När ett nytt outbrutet område av en fastighet eller av ett tidigare överlåtet outbrutet område har överlåtits blir ansökan om lagfart på det outbrutna området automatiskt anhängig på samma sätt som när hela fastigheten eller en kvotdel är objekt för överlåtelsen. Nu får det outbrutna området en ny beteckning för outbrutet område på vilket lagfart beviljas.

Beviljad lagfart inleder styckningen av det outbrutna området till en självständig fastighet i en separat fastighetsförrättning när den fastighetsbildningsansvariga myndigheten underrättats om lagfarten. Detta sker automatiskt utan separat ansökan. 

Vid överlåtelse av ett outbrutet område krävs att området specificeras tillräckligt noggrant. Se Specificering av outbrutet område