Hjälp

Överlåtaren behåller ett outbrutet område

Vid överlåtelse av en hel fastighet kan överlåtaren välja att behålla ett outbrutet område. Det outbrutna området som behålls byter inte ägare och för det behövs ingen ansökan om lagfart.

Säljarens tidigare lagfart på fastigheten överförs dock till det outbrutna området, vilket innebär att får en beteckning för outbrutet område och att en förtydligande lagfart meddelas. Detta sker i samband med att fastighetens nya ägare beviljas lagfart.

Förtydligande lagfart på det outbrutna området meddelas på inskrivningsmyndighetens eget initiativ utan ansökan och avgiftsfritt. Den fastighetsbildningsansvariga myndigheten underrättas om den förtydligande lagfarten och en styckningsförrättning som gäller det outbrutna området blir anhängig utan separat ansökan.

Samägda fastigheter

Överlåtarna kan behålla ett outbrutet område även när fastigheten är samägd och alla delägare är överlåtare. Däremot kan en enskild delägare inte behålla ett outbrutet område av fastigheten när denne överlåter sin andel.

Liksom vid överlåtelse av ett nytt outbrutet område ska man även då ett outbrutet område behålls vara särskilt noggrann med specificeringen av området. Se Specificering av outbrutet område

När ett outbrutet område behålls kan man även komma överens om huruvida området ska få del i fastighetens andelar i samfällda områden. Punkten som gäller samfällda områden ska fyllas i liksom specificeringen av det outbrutna området. Om överlåtelsehandlingen inte har någon överenskommelse om samfällda områden får fastigheten som bildas av det outbrutna området inte några andelar i samfällda. Andelar i samfällda