Hjälp

Överlåtelse av kvotdel genom gåva

Med kvotdel av fastighet avses en kalkylmässig andel av fastigheten.  I detta system uttrycks den med ett bråktal (t.ex. ½ ). En kvotdel är inte samma sak som ett outbrutet område, som är en avgränsad del av fastighetens område.

Om överlåtelsen gäller en kvotdel av en fastighet eller arrenderätt, ska objektet specificeras med en fastighetsbeteckning eller anläggningsbeteckning och kvotdelens storlek anges som ett bråktal.  

Överlåtelse av kvotdel av fastighet

En ensam fastighetsägare kan överlåta en kvotdel vars storlek parterna kan komma överens om utan begränsningar. Detsamma gäller då fastigheten eller arrenderätten har flera ägare/innehavare och dessa gemensamt överlåter en viss kvotdel av fastigheten eller arrenderätten.

Den som äger en kvotdel av en fastighet kan överlåta hela kvotdelen eller en mindre kvotdel enligt överenskommelse mellan parterna.

Överlåtelse av kvotdel av arrenderätt

När en arrenderätt som kan överlåtas elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten (se Objekt för överlåtelse) tillhör två eller flera personer i kvotdelar kan dessa oftast överlåta sin egen del av arrenderätten utan arrendegivarens samtycke. Villkoren i arrendeavtalet kan dock ibland förbjuda sådan överlåtelse av kvotdelar.

Enligt rättspraxisen krävs arrendegivarens samtycke när en ensam innehavare av arrenderätten eller en kvotdelsinnehavare överlåter en kvotdel av arrenderätten, även om en sådan överlåtelse inte uttryckligen förbjudits i arrendeavtalet. Arrendegivarens samtycke till överlåtelsen ska erhållas åtminstone då det finns ett sådant förbud i arrendeavtalet.