Hjälp

Objekt för överlåtelse

I det elektroniska handelssystemet kan man göra överlåtelser som gäller fastigheter och nyttjanderätter som omfattas av s.k. inskrivningsskyldighet. Dessa har skrivits in i lagfarts- och inteckningsregistret som särskilda rättigheter och då fått en anläggningsbeteckning. Oftast är det fråga om arrenderätter.

Vilket objekt överlåtelsen gäller specificeras med en fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning (arrenderätt).

Observera att man i tjänsten bara kan överlåta ett objekt på samma elektroniska överlåtelsehandling. Om flera objekt ska överlåtas (t.ex. två fastigheter) måste en överlåtelsehandling upprättas för vart och ett.

Vid byte innebär detta att båda parterna får överlåta ett objekt på samma överlåtelsehandling.

När objektet väljs bland de fastigheter, outbrutna områden eller andra överlåtbara objekt för vilka användaren har lagfart eller inskriven särskild rättighet (oftast arrenderätt) placerar systemet objektet (beteckningen) på rätt plats på den elektroniska överlåtelsehandlingsblanketten. Närmare upplysningar om objektets egenskaper kan ges i andra punkter på blanketten (se Överlåtelsehandlingen punkt för punkt > tilläggsuppgifter). Beteckningen för överlåtelseobjektet ska alltid finnas i det standardiserade blankettfält där systemet har placerat den efter valet av objekt.

Man ska inte själv lägga till objekt (nya objektbeteckningar) i överlåtelsehandlingen, t.ex. i dess fria villkorsfält. Trots att man på så sätt skulle kunna inkludera flera objekt i samma överlåtelsehandling leder detta till juridiska problem i fråga om överlåtelsens giltighet. Kravet att en elektronisk överlåtelsehandling som skapas i tjänsten bara kan gälla ett objekt åt gången kan inte kringgås på detta sätt. Övriga objekt, sådana som systemet inte placerat i de standardiserade blankettfälten, belastas av ett formfel som kan avspeglas på hela överlåtelsens giltighet.

Hela objektet eller en kvotdel

En fastighet, ett outbrutet område eller en arrenderätt kan överlåtas helt eller bara delvis (kvotdel). Se överlåtelse av kvotdel genom köp Då är det mycket viktigt att välja rätt alternativ, "Kvotdel", som typ av överlåtelse efter att man valt fastighet eller något annat objekt när överlåtelsehandlingen initialiseras.

Överlåtelse av outbrutet område (vidareöverlåtelse)

Överlåtelsen kan också gälla ett outbrutet område av fastigheten. Här kan det vara fråga om vidareöverlåtelse av ett outbrutet område, dvs. att överlåtaren tidigare förvärvat ett outbrutet område av en annan fastighet och nu överlåter det vidare. Användargränssnittet visar en beteckning som specificerar det överlåtbara området (beteckning för outbrutet område). Den ska överlåtaren välja som objekt.  Se Nytt outbrutet område av fastighet eller outbrutet område

Vid "Välj överlåtelsetyp" ska då "Hela objektet" väljas som typ av objekt när överlåtelsehandlingen initialiseras. Alternativet "Outbrutet område" ska inte väljas eftersom det bara gäller situationer där ett helt nytt outbrutet område av en fastighet eller av ett outbrutet område ska överlåtas. Nu ska i stället ett tidigare förvärvat outbrutet område överlåtas vidare, dvs. hela objektet.

Överlåtelse av ett outbrutet område (nytt outbrutet område av fastighet eller av outbrutet område)

Överlåtelsen kan gälla ett nytt outbrutet område av fastigheten eller ett nytt outbrutet område av ett outbrutet område som överlåtaren förvärvat tidigare från en annan fastighet. (senytt outbrutet område av fastighet eller outbrutet område) Som överlåtelseobjekt väljs en fastighet som överlåtaren äger (fastighetsbeteckning) eller ett outbrutet område som överlåtaren tidigare förvärvat från en annan fastighet (beteckning för outbrutet område). Vid "Välj överlåtelsetyp" ska då alternativet "Outbrutet område" väljas som typ av objekt när överlåtelsehandlingen initialiseras. Denna typ avser just situationer där man ska överlåta ett nytt outbrutet område av en fastighet eller av ett tidigare förvärvat outbrutet område från en annan fastighet. 

Määräalan pidättäminen kiinteistöä luovutettaessa 

Vid fastighetsöverlåtelse kan ett outbrutet område av objektet behållas av säljaren. Säljaren väljer sin fastighet som överlåtelseobjekt (fastighetsbeteckning). Vid "Välj överlåtelsetyp" ska då alternativet "Fastighet där säljaren behåller ett outbrutet område" väljas som typ av objekt när överlåtelsehandlingen initialiseras. Se Överlåtaren behåller ett outbrutet område

Lagfart eller inskrivning av särskild rättighet (oftast arrenderätt)  som villkor för överlåtelse

Fastighetsöverlåtelsetjänsten söker valbara objekt baserat på uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret. Användaren ser en lista på objekt för vilka användaren eller dennes organisation har en gällande lagfart i registret och där inga andra anhängiga ansökningar om lagfart finns för objektet eller den ägda andelen. Det är även möjligt att välja registrerade arrenderätter som föremål för överlåtelsen om det inte finns anhängiga ändringar.

Dödsbodelägare kan tillsammans överlåta ett dödsbos fastigheter, då man ansökt om förtydligande av lagfart för ägandet av dödsboet.

Det är möjligt att anteckningarna för vissa gamla lagfarter inte är synliga i systemet. Om du anser att alla objekt inte är synliga, ta kontakt per e-post på adressen kirjaamisasiat(at)maanmittauslaitos.fi.