Hjälp

Överlåtelse av kvotdel genom köp

Med kvotdel av fastighet avses en kalkylmässig andel av fastigheten. I detta system uttrycks den med ett bråktal (t.ex. ½ ). En kvotdel är inte samma sak som ett outbrutet område, som är en avgränsad del av fastighetens område.

Överlåtelse av kvotdel av fastighet

Om överlåtelsen gäller en kvotdel av en fastighet, ska objektet specificeras med en fastighetsbeteckning eller anläggningsbeteckning och kvotdelens storlek anges som ett bråktal.

En ensam fastighetsägare kan överlåta en kvotdel vars storlek parterna (säljaren och köparen) kan komma överens om utan begränsningar. Detsamma gäller då fastigheten har flera ägare och dessa gemensamt överlåter en viss kvotdel av den.

Den som äger en kvotdel av en fastighet kan överlåta hela kvotdelen eller en mindre kvotdel enligt överenskommelse mellan säljaren och köparen.

Överlåtelse av kvotdel av arrenderätt

När en arrenderätt som kan överlåtas elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten (se Objekt för överlåtelse) tillhör två eller flera personer i kvotdelar kan dessa oftast överlåta sin egen del av arrenderätten. Villkoren i arrendeavtalet kan dock ibland förbjuda sådan överlåtelse av kvotdelar.

Enligt rättspraxisen krävs arrendegivarens samtycke när en ensam innehavare av arrenderätten eller en kvotdelsinnehavare överlåter en kvotdel av arrenderätten, även om en sådan överlåtelse inte uttryckligen förbjudits i arrendeavtalet. Åtminstone när det finns ett sådant förbud i arrendeavtalet ska arrendegivarens samtycke inhämtas.