Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Hallintaoikeuden siirtyminen

Lainsäädännön mukainen lähtökohta on, että oikeus myydyn kohteen hallintaan siirtyy ostajalle samalla, kun kauppa tehdään, mikäli muuta ei ole sovittu. Tämä lähtökohta koskee myös ehdollisia kauppoja eli esim. tilannetta, jossa on sovittu, että kauppahinta maksetaan vasta myöhemmin ja omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on maksettu.

Mikäli osapuolet ovat tarkoittaneet, että hallinta ei siirry ostajalle heti kaupanteosta, siitä tulee ottaa nimenomaiset ja tarkat ehdot sopimukseen. Selvyyden vuoksi asiasta on tarkoituksenmukaista ottaa nimenomainen sopimusehto silloinkin, kun hallinta siirtyy heti kaupanteon hetkellä. Kaupanteon hetkellä tarkoitetaan hetkeä, jolloin kauppa on syntynyt sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Kauppa syntyy, kun sekä myyjä että ostaja ovat omalta osaltaan hyväksyneet samansisältöisen kauppakirjan järjestelmässä.

Tyypillisinä ehtomuotoiluina voidaan mainita esim. seuraavat:

Hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle tämän kauppakirjan tultua sekä myyjän että ostajan taholta hyväksytyksi kaupankäyntijärjestelmässä.

TAI

Kaupan kohteen hallintaoikeus siirtyy ostajalle pp.kk.vvvv klo hh.mm. Mikäli hallinnan siirtyminen viivästyy myyjän syystä, myyjä maksaa viivästyskorvauksena x euroa kultakin alkaneelta viivästysviikolta.

Ostajan oikeus saada kiinteistön hallinta tarkoittaa, että kiinteistö rakennuksineen tulee luovuttaa hänen käyttöönsä siinä kunnossa kuin kaupan yhteydessä on katsottava sovitun.

Jos on sovittu, että hallinta luovutetaan ostajalle vasta myöhempänä ajankohtana ja että kiinteistö jää toistaiseksi myyjän hallintaan, tätä myyjän hallintaa koskevat seuraavat lähtökohdat. Kohteen tuotto kuuluu myyjälle hänen hallinta-ajaltaan. Hän ei kuitenkaan saa hakata metsää tai ottaa maa-aineksia muuhun kuin myydyn kiinteistön kotitarvekäyttöön. Osapuolet voivat kuitenkin sopia tästä poiketen.

Jos luovutus on ollut ehdollinen ja hallinta on siirtynyt ostajalle ennen kuin omistusoikeuden siirtyminen on käynyt lopulliseksi, ostajan hallintaa on rajoitettu siten, että hän ei saa myyjän suostumuksetta hakata metsää eikä ottaa maa-aineksia tai muuta kiinteistöön kuuluvaa niin, että kiinteistön arvo merkittävästi alenee. Tästäkin osapuolet voivat sopia toisin.

versio: v14.5.5