Ohjeet

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdotsisältävät Kiinteistövaihdannan palvelun yleisetkäyttöehdot (osa I) sekä ennakkoon tehtävääkiinnityshakemusta koskevan palvelun erityiset käyttöehdot (osa II) sekä Maanvuokrasopimuksen sähköistä allekirjoituspalvelua koskevat erityisehdot (osa III)

Kiinteistövaihdannanpalvelun yleiset käyttöehdot koskevat sitä palvelun osaa, jossakiinteistöä koskevia oikeustoimia ja hakemuksia voidaan tehdä maakaaren (L12.4.1995/540) 9 a luvussa säädettyjen edellytysten ja oikeusvaikutustenmukaisesti. Ennakkoon tehtävääkiinnityshakemusta koskevan palvelun erityiset käyttöehdot koskevat Kiinteistövaihdannan palvelunsitä osaa, jossa palvelun käyttäjä voi allekirjoittaa hänelle esimerkiksipankin lähettämän kiinnityshakemuksen, vaikka käyttäjällä ei vielä olekiinnityshakemuksessa mainittuun kiinteistöön lainhuutoa myönnettynä tai edesvireillä olevana tai vastaavasti kiinnityshakemuksessa mainittuunkäyttöoikeuteen (tavallisesti maanvuokraoikeus) erityisen oikeudenhaltijakirjausta myönnettynä tai edes vireillä olevana.

Kunkäyttäjä on tekemässä järjestelmässä kiinnityshakemusta ja järjestelmä onohjannut tämän tapahtumaan ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevassapalvelussa, hän saa näyttöön ilmoituksen: ”Olet tekemässä kiinnityshakemustaennakkoon, hakemus tulee vireille vasta kun kiinnittäminen on mahdollista.”Tästä käyttäjä tietää, että hänen käyttämäänsä palvelua koskevat Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemustakoskevan palvelun erityiset käyttöehdot. Kaikissa muissa tapauksissa käyttäjää koskevat Kiinteistövaihdannan palvelun yleisetkäyttöehdot.

Silloinkin,kun käyttäjän tarkoitus on ainoastaan tehdä kiinnityshakemus ennakkoon, hänentulee hyväksyä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan (osat I ja II). Ennakkoon tehtykiinnityshakemus siirtyy edellytysten täytyttyä automatisoidustiKiinteistövaihdannan palvelun siihen osaan, jossa soveltuvatKiinteistövaihdannan palvelun yleiset käyttöehdot.

Järjestelmäedellyttää, että käyttöehdot tulee hyväksyä kokonaisuutena (osat I ja II),vaikka käyttäjän tarkoitus ei ole käyttää ennakkoon tehtävää kiinnityshakemustakoskevaa palvelua ja vaikka järjestelmä ei myöskään ohjaa käyttäjää kyseiseenpalveluosioon. Tällöin Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevan palvelunerityiset käyttöehdot eivät koske käyttäjää, vaikka hän on kuitannut nelukeneensa ja hyväksyneensä.

Kunkäyttäjä on tekemässä järjestelmässä kiinnityshakemusta ja järjestelmä onohjannut tämän tapahtumaan Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevassapalvelussa, hän saa näyttöön ilmoituksen: ”Olet tekemässä kiinnityshakemustaennakkoon, hakemus tulee vireille vasta kun kiinnittäminen on mahdollista.”Tästä käyttäjä tietää, että hänen käyttämäänsä palvelua koskevat Ennakkoon tehtävääkiinnityshakemusta koskevan palvelun erityiset käyttöehdot. Kun käyttäjälle on palvelun rajapintaanlähetettynä sähköinen maanvuokrasopimuksen luonnos ja käyttäjä ottaa luonnoksenvastaan palvelun ns. allekirjoitusnäkymään, hän on toimimassaMaanvuokrasopimuksen sähköisessä allekirjoituspalvelussa. Hänen käyttämäänsäpalvelua koskevat silloin Maanvuokrasopimuksen sähköistä allekirjoituspalveluakoskevat erityiset käyttöehdot. Kaikissa muissa tapauksissakäyttäjää koskevat Kiinteistövaihdannanpalvelun yleiset käyttöehdot.

Silloinkin,kun käyttäjän tarkoitus on ainoastaan tehdä kiinnityshakemus ennakkoon, hänentulee hyväksyä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan (osat I, II ja III). Ennakkoontehty kiinnityshakemus siirtyy edellytysten täytyttyä automatisoidustiKiinteistövaihdannan palvelun siihen osaan, jossa soveltuvatKiinteistövaihdannan palvelun yleiset käyttöehdot.

Järjestelmäedellyttää, että käyttöehdot tulee hyväksyä kokonaisuutena (osat I, II ja III),vaikka käyttäjän tarkoitus ei ole esimerkiksi käyttää Ennakkoon tehtävääkiinnityshakemusta koskevaa palvelua tai Maanvuokrasopimuksen sähköistäallekirjoituspalvelua.  

Osa I Kiinteistövaihdannan palvelun käyttöehdot

Yleistä

Kiinteistövaihdannan palvelu (KVP) on Maanmittauslaitoksen ylläpitämäja osoitteessa www.kiinteistoasiat.fi tarjoama palvelu. Palveluntarkoituksena on mahdollistaa eräät, myöhemmin kohdassa Palvelun sisältö tarkemmin kuvattavat, kiinteistöjä koskevat oikeustoimet ja hakemuksetsekä niiden valmistelu sähköisessä ympäristössä.

Kiinteistövaihdannan palvelun sisältö ja toiminnallisuudet perustuvatmaakaaren (L 12.4.1995/540) muuttamisesta 4.2.2011 annettuun lakiin (L4.2.2011/96) sekä tämän lain voimaanpanosta 23.8.2013 annettuun lakiin(L 23.8.2013/622).

Palvelun käyttäjää kehotetaan lukemaan huolellisesti nämä palvelunkäyttöehdot. Hyväksymällä käyttöehdot käyttäjä ilmoittaa tutustuneensaniiden sisältöön ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi.

Palvelun sisältö

Kiinteistövaihdannan palvelussa voidaan oikeudellisesti sitovallatavalla laatia ja allekirjoittaa kiinteistöä koskevia luovutussopimuksia (erityisesti kiinteistön kauppa- ja lahjakirjoja sekä vaihtokirjoja) sekä kiinteistökaupanesisopimuksia. Kiinteistövaihdannan palvelussa voidaan myös laatia jaallekirjoittaa kiinteistöä koskevia kiinnityshakemuksia sekä hakemuksia, jotka koskevat kiinteistöön kohdistuvien sähköisten panttikirjojensiirtämistä uuden saajan nimiin. 

Edellä ja jäljempänä kiinteistöstä lausuttu koskee myös sellaisiakiinteistöön kohdistuvia maanvuokraoikeuksia tai muita käyttöoikeuksia,jotka on kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin erityisenäoikeutena ja joille on tuossa yhteydessä annettu ns. laitostunnus.Kysymys on tällöin ennen kaikkea maanvuokraoikeuksista, jotka saadaanvapaasti siirtää kolmannelle vuokranantajaa kuulematta ja joidenvuokra-alueella on tai joille sopimuksen mukaan saadaan rakentaavuokralaiselle kuuluvia rakennuksia tai laitteita.

Kiinteistövaihdannan palvelussa oikeudenhaltija voi myös sähköisestivaltuuttaa toisen tekemään puolestaan edellä mainittuja kiinteistöäkoskevia oikeustoimia tai hakemuksia. Valtuutus voi koskea pelkästäänoikeustoimien tai hakemuksen valmistelua (luonnosteluvaltuutus) tai sekä oikeustoimien tai hakemuksen valmistelua että hyväksymistä valtuuttajan puolesta (luonnostelu- ja allekirjoitusvaltuutus). Valtuutus voi ollayksilöity, tiettyä oikeustoimea tai hakemusta koskeva, tai se voi ollayleisvaltuutus. Yleisvaltuutus antaa valtuutetulle yleisen oikeudentehdä oikeustoimia tai hakemuksia Kiinteistövaihdannan palvelussa valtuuttajan puolesta. Yleisvaltuutus voi myös olla rajattu koskemaanpelkästään oikeustoimien valmistelua (luonnosteluvaltuutus).

Kiinteistövaihdannan palvelussa voidaan myös antaa kiinteistönluovutuksen edellyttämä puolison suostumus. Niin ikään palvelussavoidaan antaa testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden haltijaltatarvittava suostumus kiinteistön luovuttamiseen sekä leskeltäperintökaaren 3 luvun säännösten nojalla tarvittava suostumuskiinteistön luovuttamiseen.

Kiinteistövaihdannan palvelussa voidaan myös antaa kiinteistön luovutukseen liittyviä vakuuksia koskevia sitoumuksia.

Palvelussa on mahdollisuus tarkastaa käsiteltävää kiinteistöä koskevat,lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä kiinteistörekisteriin sisältyvät tiedot.

Palvelussatehtyyn sähköiseen luovutuskirjaan tai sähköiseen hakemukseen ei tule oheistaaliitteeksi palvelun ulkopuolella tehtyjä hakemuksia

Palvelussa tehtäviin sähköisiin luovutuskirjoihinvoi liittää sähköisiä liitteitä palvelun ulkopuolelta. Tyypillistä onkin, ettäesimerkiksi luovutuksen yhteydessä merkityksellisiä paperidokumenttejajoudutaan skannaamaan sähköiseen muotoon ja sitten ottamaan mukaan liitteinätässä palvelussa sähköisenä tehtävään luovutuskirjaan.

Myös palvelussa sähköisenä tehtäväänkiinnityshakemukseen tai sähköisen panttikirjan siirtoa koskevaan hakemukseenvoidaan vastaavalla tavalla ottaa mukaan palvelun ulkopuolelta tuotujasähköisiä liitteitä (vaikkakaan näissä hakemustyypeissä ei yleensä ole tarvettaerillisille liitteille).


Onkuitenkin erittäin tärkeätä huomata, että tällaisiksi palvelun ulkopuoleltasähköiseen luovutuskirjaan tai sähköiseen hakemukseen tuotaviksi liitteiksi eitule sisällyttää kirjaamisviranomaiselle osoitettavia hakemuksia. Esimerkiksipalvelussa tehtävään sähköiseen kauppakirjaan ei tule ottaa liitteeksi palvelunulkopuolella tehtyä, sähköiseen muotoon skannattua perinteistäkiinnityshakemusta. Tämä palvelu ei ole tarkoitettu palvelun ulkopuolellatehtyjen kirjaamishakemusten toimittamiskanavaksi kirjaamisviranomaiselle.Tämän palvelun kautta saa kirjaamisviranomaiselle toimittaa vain palvelussasähköisen luovutuksenyhteydessä syntyviä lainhuutohakemuksia tai erityisen oikeuden siirronkirjaamista koskevia hakemuksia sekä itse palvelussa sähköisesti tehtyjä jaallekirjoitettuja kiinnityshakemuksia ja sähköisen panttikirjansiirtohakemuksia.

Palvelussa tehdyn luovutuksen tai hakemuksen kirjaaminen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin

Palvelussa tehdystä luovutuksesta tulee ilman erillistä hakemusta vireille luovutuksen kohdetta koskeva lainhuutoasia tai luovutuksen kohdetta koskeva vuokraoikeuden siirron kirjaamista koskeva asia. Vastaavasti palvelussa tehdystä kiinnityshakemuksesta tai sähköisen panttikirjan siirtohakemuksesta tulee vireille näitä koskeva kirjaamisasia. Kirjaamisasia käsitellään Maanmittauslaitoksessa kirjaamismenettelyä koskevien säädösten mukaisesti. Luovutuksensaajalle myönnettävän lainhuudon tai hänelle myönnettävän vuokraoikeuden siirron kirjauksen edellytykset tutkitaan aina viime kädessä kirjaamisviranomaisen toimesta. Sama koskee palvelussa tehtyjä hakemuksia. Luovutuksen tai hakemuksen tekeminen palvelun kautta ei vielä merkitse, että luovutukselle voidaan myöntää lainhuuto tai vastaava vuokraoikeuden siirron kirjaus tai että palvelussa tehty hakemus tai ilmoitus voidaan kirjaamismenettelyssä ratkaista hakijalle myönteisesti.

Palvelussatehdyllä luovutuksella tarkoitetaan luovutusta, joka on tehty palvelussa senedellyttämälle sähköiselle luovutuskirjalomakkeelle ja joka on allekirjoitettusähköisesti palvelussa.

Palvelussatehdyllä hakemuksella tarkoitetaan hakemusta, joka on tehty palvelussa senedellyttämälle sähköiselle hakemuslomakkeelle ja joka on allekirjoitettusähköisesti palvelussa.

Palvelussa käyttäjä antaa oikeudellisesti sitovia tahdonilmaisuja

Palvelun mahdollistamat oikeustoimet tai hakemukset ovat samalla tavalla oikeudellisesti sitovia kuin vastaavat toimet Kiinteistövaihdannan palvelun ulkopuolella kirjallisesti tehtynäkin. Kun käyttäjäpalvelussa ilmoittaa hyväksyvänsä (allekirjoittavansa) asiakirjan japalvelu hyväksymiseen liittyvien tarkastusten jälkeen kelpuuttaahyväksynnän, kysymys on oikeudellisesti sitovasta tahdonilmaisusta. Sevastaa käyttäjän omakätistä allekirjoitusta palvelun ulkopuolellatoimittaessa ja sitoo antajaansa, ellei ole jotakin erityistäoikeudellista perustetta evätä palvelussa annetulta hyväksynnältäsitovan tahdonilmaisun vaikutuksia.

Palvelun sisällön muutokset

Kiinteistövaihdannan palvelun edelleen kehittämisestä vastaaMaanmittauslaitos. Palvelun käyttöliittymää kehitetään jatkuvastivoimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Palvelun sisältöön kohdistuvat muutokset perustuvat kuitenkin aina voimassa olevan lainsäädännönmuutoksiin.

Palvelun käyttöajat

Kiinteistövaihdannan palvelu on käytössä 23 tuntia vuorokaudessaseitsemänä päivänä viikossa. Mainittu palvelulupaus ei koske palvelunhuoltoon, päivityksiin tai ylläpitoon liittyviä käyttökatkoja. Palvelunkäyttö saattaa estyä tai keskeytyä myös erilaisten häiriötilanteidenjohdosta.

Palvelun käyttö saatetaan palvelun ylläpitäjän toimesta keskeyttää myös, jos palveluun kohdistuu tietoturvauhkia tai palvelun väärinkäyttöönviittaavaa toimintaa.

Maanmittauslaitoksella ei ole vastuuta välillisistä tai välittömistävahingoista, mikäli KVP ei ole tiettynä ajanhetkenä käytettävissä.

Palvelun käyttöä koskevat rajoitukset

Oikeustoimen tyyppiin liittyvät rajoitukset

Kiinteistövaihdannan palvelussa voi tehdä tyypiltään ainoastaansellaisia oikeustoimia, joiden suorittaminen palvelussa perustuu palvelua koskevaan lainsäädäntöön ja jotka on kuvattu edelläkohdassa Palvelun sisältö. Luovutustyypeistä ovat toistaiseksi mahdollisia vain kauppa, lahjaja vaihto.

Palvelussa ei ole tarkoitettu tehtäväksi esimerkiksi seuraavia oikeustoimia tai hakemuksia:

  • perinnönjako- ja ositussopimukset
  • testamentit
  • maanvuokraoikeuden perustaminen
  • hallinnanjakosopimukset
  • kiinnitysten muuttamista koskevat hakemukset

Palvelu tukee tällä hetkellä teknisin toiminnallisuuksin erityisesti sähköisen kauppakirjan, sähköisen vaihtokirjan, niitä koskevan esisopimuksen sekä sähköisen lahjakirjan tekemistä. Jos käyttäjät järjestelmän pohjia hyödyntäen toteuttavat palvelussa jonkin sellaisen oikeustoimen, jota varten järjestelmää ei ole rakennettu, tällainen oikeustoimi saattaa olla muotovirheen vuoksi pätemätön. Esimerkiksi perinnönjako- tai ositussopimusta, joka on toteutettu järjestelmässä sähköisesti, rasittaa muotovirhe.

Luovutuskohteen tyyppiin liittyvät rajoitukset

Kiinteistövaihdannan palvelussa voidaan luovuttaa kiinteistö ja sen määräosa tai määräala. Luovuttaa voidaan myös määräalan määräosa tai määräala määräalasta. Lisäksi palvelussa voidaan luovuttaa sellainen maanvuokraoikeus tai muu kiinteistöä koskeva käyttöoikeus, joka on kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja jolle siinä yhteydessä on annettu niin sanottu laitostunnus.

Oikeustoimen tai hakemuksen kohdetta tai niiden tekijää koskeviin rekisteritarkastuksiin perustuvat rajoitukset

Kiinteistövaihdannan palvelun toimintaan liittyy eräitä lakiinperustuvia, oikeustoimen kohteena olevaa kiinteistöä tai oikeustoimentekijää koskevia rekisteritarkastuksia. Näistä rekistereistä saattaapuuttua tai niissä saattaa olla tietoja, jotka aiheuttavat sen, ettäjärjestelmä estää halutun toimen tekemisen Kiinteistövaihdannan palvelussa. Myös siinä tapauksessa, että kyseisiä tarkastuksia eijostain syystä lainkaan voida suorittaa asianomaisesta rekisteristä,oikeustoimen tekeminen Kiinteistövaihdannan palvelussa estyy.Rekisteritarkastuksia suoritetaan palvelun käytön eri vaiheissa.Tämän vuoksi saattaa esiintyä tilanteita, joissa oikeustoimen valmistelu on voitu aloittaa palvelussa, mutta sen loppuun saattaminenpalvelussa kuitenkin estyy.

Palvelussa laadittavan sähköisen luovutuskirjan tietyt tiedot on aina merkittävä näille nimenomaisesti tarkoitettuun kohtaan asiakirjapohjalla

Kiinteistövaihdannan palvelussa luovutuskirja, hakemus tai muu asiakirja laaditaan palvelussa valmiina olevalle sähköiselle lomakepohjalle. Sähköisellä lomakepohjalla on sekä pakollisia kenttiä että vapaasti täytettävissä olevia tekstikenttiä. Erityisesti eräiden luovutukseen liittyvien tietojen osalta on ehdoton vaatimus, että nämä tiedot annetaan lomakepohjan oikeassa kentässä. Niitä ei saa sijoittaa luovutuskirjan vapaasti kirjoitettaviin tekstikenttiin.

Edellä sanottu koskee erityisesti luovutuksen kohdetta ja luovutuksen osapuolia koskevia tietoja. Luovutuksen kohde voidaan ilmoittaa vain luovutuskirjan vakioidussa Kohde-kentässä. Luovutuksen osapuolet, luovuttaja ja se, jonka omistukseen kohde siirtyy eli luovutuksensaaja, on ilmoitettava luovutuskirjan vakioiduissa Osapuoli-kentissä (esimerkiksi luovuttaja Myyjä-kentässä ja luovutuksensaaja Ostaja-kentässä).

Jos luovutuksen kohteita on sijoitettu vakioidun Kohde-kentän lisäksi muihin tekstikenttiin, luovutusta on todennäköisesti pidettävä, kokonaan tai ainakin tällaisen kohteen osalta, muotovirheen vuoksi pätemättömänä. Palvelussa voidaan luovuttaa vain yksi kohde yhdellä sähköisellä luovutuskirjalla. Jos luovutetaan useita kohteita, niistä kustakin on tehtävä erilliset luovutuskirjat.

Jos luovutuksen osapuolia on sijoitettu vakioitujen Osapuoli-kenttien lisäksi muihin tekstikenttiin, luovutusta on todennäköisesti pidettävä, kokonaan tai ainakin tällaisten osapuolten osalta, muotovirheen vuoksi pätemättömänä.

Kun palvelussa tehdään kiinteistöjen vaihto, se on aina toteutettava sitä varten järjestelmässä olevaa, vaihtokirjaa koskevaa lomakepohjaa käyttäen

Aina silloin, kun molemmat luovutuksen osapuolet luovuttavat osaltaan vastikkeena kiinteätä omaisuutta, luovutus on tehtävä Kiinteistövaihdannan palvelussa nimenomaista vaihtokirjan pohjaa hyödyntäen. Luovutusta ei saa tehdä kauppakirjan pohjaa hyödyntäen. Järjestelmään sisältyvään ohjeistukseen sisältyy tarkempi kuvaus siitä, milloin vastiketta pidetään kiinteänä omaisuutena eli milloin luovutus on vaihto ja milloin vastiketta pidetään irtaimena omaisuutena eli milloin kysymyksessä on kauppa.

Luovutus on toteutettava aina vaihtokirjan pohjaa hyödyntäen, kun molemmat luovuttavat kiinteätä omaisuutta, vaikka esimerkiksi toinen luovuttaisi myös muuta omaisuutta (rahaa ja/tai irtainta omaisuutta) ja vaikka tämän muun omaisuuden osuus vastikkeen arvosta olisi suurempi kuin kiinteän omaisuuden osuus vastikkeesta.

Sähköisesti tehdyssä kiinteistöjen vaihdossa voi kumpikin luovutuksen osapuoli osaltaan luovuttaa vain yhden kohteen. Jos kohteita on osapuolikohtaisesti kaksi tai useampia, pitää kustakin erikseen tehdä sähköinen vaihtokirja tai, mikä on usein tarkoituksenmukaisempaa, toteuttaa koko luovutus kirjallisesti kaupanvahvistajan oikeaksi todistamalla luovutuskirjalla.

Myös silloin, kun vaihdon kohteena on toisaalta kiinteistö ja toisaalta järjestelmässä sähköisesti siirrettävissä oleva maanvuokraoikeus, luovutus on ehdottomasti toteutettava kiinteistöjen vaihtoa koskevaa sähköistä lomakepohjaa hyödyntäen.

Vaihdossa osapuolten puolin ja toisin luovuttama kiinteistö tai maanvuokraoikeus on aina ilmoitettava sähköisen vaihtokirjan vakioidussa Kohde-kentässä. Mikäli vaihdon kohde (tai kohteita) on ilmoitettu muussa kuin vakioidussa Kohde-kentässä, luovutus on mahdollisesti kokonaan tai ainakin osittain muotovirheen vuoksi pätemätön.

Käyttäjän tunnistaminen

Kiinteistövaihdannan palvelun käyttäminen edellyttää, että käyttäjätunnistetaan vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajan tarjoamallatunnistamismenetelmällä. Tunnistaminen suoritetaan sekä palveluunkirjauduttaessa että asiakirjoja palvelussa käyttäjän toimestahyväksyttäessä. Jos käyttäjä allekirjoittaa luovutuskirjan tai hakemuksenhyvin pian järjestelmään kirjautumisensa jälkeen, tunnistamista ei suoritetauudelleen enää allekirjoituksen yhteydessä. Käytettävissä olevat tunnistamismenetelmät luonnollisten henkilöiden eli muiden kuin yhteisöjen osalta ovat:

  • Pankkitunnistus
  • HST-kortti
  • Mobiilivarmenne

Yhteisön edustajan tunnistaminen perustuu sekä edustajana olevanluonnollisen henkilön vahvaan tunnistamiseen edellä mainituintunnistamismenetelmin että sen tarkastamiseen, että kyseisellähenkilöllä on edustamansa yhteisön nimenkirjoitusoikeus. Tämätarkastetaan kaupparekisteristä.

Tiettyjä toimia yhteisön puolesta voidaan palvelussa tehdä myösverohallinnon ylläpitämän Katso-tunnistuspalvelun avulla. Yhteisöjäkoskevat tunnistamisratkaisut voivat perustua myös palvelun ylläpitäjänja käyttäjäorganisaation väliseen sopimukseen.Mikäli käyttäjän tunnistamista ei pystytä suorittamaan vaaditullatavalla, kirjautuminen palveluun tai asiakirjojen hyväksyminenpalvelussa estyvät.

Käyttäjän vastuu ja huolellisuusvaatimus Kiinteistövaihdannan palvelua käytettäessä

Kiinteistövaihdannan palvelussa voidaan tehdä kiinteistöjä koskevia,merkittäviä oikeusvaikutuksia omaavia oikeustoimia ja hakemuksia.Palvelun luotettavuutta ja turvallisuutta pyritään takaamaan mm.käyttäjän vahvan tunnistamisen avulla sekä palveluun rakennettujen,lakiin perustuvien rekisteritarkastusten avulla. Rekisteritarkastustenavulla pyritään varmistumaan mm. siitä, että kiinteistön luovuttaja onkiinteistön rekisteriin merkitty omistaja ja ettei kiinteistöön kohdistu omistajan määräämisvaltaa rajoittavia vallintarajoituksia.Rekisteritarkastuksin pyritään myös toteamaan mm. se, ettei oikeustoimen osapuolen tai hakemuksen tekijän oikeustoimikelpoisuuteen kohdisturekisteriin merkittyjä rajoituksia.

Palvelun suorittamat rekisteritarkastukset eivät voi koskea kaikkianiitä oikeudellisesti merkittäviä seikkoja, jotka kulloinkin vaikuttavat kiinteistöä koskevan oikeustoimen tai palvelussa tehtävän, kiinteistöäkoskevan hakemuksen (esim. kiinnityshakemus) laillisuuteen japätevyyteen. Näitä oikeustoimia tai hakemuksia tehtäessä käyttäjän onaina ensisijaisesti itse varmistauduttava ja huolehdittava siitä, ettätoimenpiteiden laillisuuteen ja pätevyyteen liittyvät oikeudellisettekijät tai riskit on asianmukaisesti huomioitu.

Palvelussa tehtäviin oikeustoimiin tai hakemuksiin sisällytetyt ehdot ja niiden muu sisältö perustuvat yksinomaan käyttäjien valintoihin ja ovat heidän vastuullaan.

Palveluun on sisällytetty luetteloita asioista, joista tyypillisestisovitaan kiinteistön luovutusten yhteydessä sekä malleja joidenkinsopimusehtojen tyypillisestä sisällöstä. Sovittavia asioita koskevatluettelot eivät ole tyhjentäviä eivätkä kaikki luetteloissa esiintyvätasiat sovi kaikkiin luovutuksiin. Osapuolet itse vastaavat tältäkin osin siitä, että he sopivat luovutuksen yhteydessä juuri heidän kannaltaantarpeellisista ehdoista. Osapuolten tulee myös tiedostaa se, ettäesitetyt malliehdot eivät ole ehdotuksia osapuolten välisen sopimuksensisällöksi. Heidän tulee itse arvioida se, onko ehdossa käytettysanamuoto sovelias juuri heidän välillään tehtävässä sopimuksessa.

Valtion vastuu Kiinteistövaihdannan palvelun virheellisestä tai puutteellisesta toiminnasta

Valtion vastuu Kiinteistövaihdannan palvelun toiminnasta määräytyymaakaaren 9a luvun 3 §:n mukaan. Valtio on velvollinen korvaamaanvahingon, joka on aiheutunut järjestelmän virheellisestä taipuutteellisesta toiminnasta. Tämän säännöksen nojalla valtio eikuitenkaan vastaa vahingosta, joka on aiheutunut siitä, ettäoikeustointa tai hakemusta ei ole voitu tehdä Kiinteistövaihdannan palvelussa. Tätä koskeva vastuu määräytyy pelkästään yleistenvahingonkorvausoikeudellisten säännösten nojalla.

Valtio ei myöskään vastaa maakaaren 9a luvun 3 §:n nojalla sellaisestavahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Kiinteistövaihdannan palveluun muusta rekisteristä siirretty tieto on virheellinen taipuutteellinen. Vastuu tällaisten rekisteritietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta johtuneista vahingoista määräytyy asianomaistarekisteriä koskevien säännösten tai yleistenvahingonkorvausoikeudellisten säännösten nojalla.

Valtion vahingonkorvausvastuuta voi vähentää tai sen voi poistaa se,että vahingonkärsijä on asiassa itse toiminut huolimattomasti tai hän on itse myötävaikuttanut vahingon syntymiseen.

Osa II Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevanpalvelun erityiset käyttöehdot

Milloinkäyttäjä on Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevassa palvelussa?

Kun käyttäjä on kirjatutunutKiinteistövaihdannan palveluun, hän voi ottaa vastaan palveluun hänelleasiakirjarajapinnan kautta allekirjoitettavaksi lähetetyn kiinnityshakemuksenluonnoksen. Jos käyttäjällä ei ole lainhuutoa kiinnityshakemuksessa mainittuunkiinnityksen kohteeseen (myönnettynä tai vireillä olevana), järjestelmäilmoittaa hakijalle, että hän on tekemässä kiinnityshakemusta ennakkoon (”Olet tekemässä kiinnityshakemusta ennakkoon,hakemus tulee vireille vasta kun kiinnittäminen on mahdollista”).Vastaavasti jos kiinnityshakemus koskee maanvuokraoikeutta tai vastaavaa muutakäyttöoikeutta, eikä käyttäjällä ole nimissään erityisen oikeudenhaltijakirjausta kiinnityshakemuksen kohteeseen (myönnettynä tai vireilläolevana), järjestelmä antaa käyttäjälle saman ilmoituksen.

Sama ilmoitus annetaankäyttäjälle myös silloin, kun hänellä ehkä on vireillä kiinnityksen kohteeseenlainhuuto tai erityistä oikeutta koskeva haltijakirjaus lainhuuto- jakiinnitysrekisterissä, mutta vireilletulotiedot on kirjattu rekisteriin ns.minimitiedoin. Tällöin järjestelmä eitunnista käyttäjällä vireillä olevaa lainhuutoa tai erityisen oikeudenhaltijakirjausta, jolloin se antaa käyttäjälle edellä mainitun ilmoituksensiitä, että järjestelmän mukaan hän on tekemässä kiinnityshakemusta ennakkoon.

Kaikissa näissä tilanteissakäyttäjä on toimimassa Kiinteistövaihdannan palvelun siinä osiossa, johonsoveltuvat nämä Osan II mukaiset käyttöehdot (Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevan palvelun käyttöehdot).Käyttäjä ei ole Kiinteistövaihdannan palvelun siinä osiossa, jota koskevatmaakaaren 9 a luvun säännökset sähköisestä kiinnitysjärjestelmästä ja jotakoskevat Käyttöehtojen Osan I Kiinteistövaihdannanpalvelun yleiset käyttöehdot.

Ennakkoontehtävää kiinnityshakemusta koskevan palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaasopimusta Maanmittauslaitoksen ja käyttäjän pankin kanssa

Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevapalvelu on käytössä siten, että käyttäjän pankki on lähettänyt käyttäjännimelle osoitetun kiinnityshakemuksen luonnoksen asiakirjarajapinnan kauttaKiinteistövaihdannan palveluun. Jotta käyttäjä voi ottaa luonnoksen vastaanpalvelussa, edellytetään normaalisti, että järjestelmää voi todeta käyttäjälläolevan lainhuudon tai erityisen oikeuden haltijakirjauksen hakemuksessamainittuun kiinnityksen kohteeseen. Mikäli näin on, hakija voi ottaahakemusluonnoksen vastaan palvelussa, jolloin hän toimii varsinaisessa,maakaaren 9 a luvun mukaisessa sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä. Mikäli taasjärjestelmä ei voi todeta, että käyttäjällä olisi vireillä lainhuutoa taierityisen oikeuden haltijakirjausta, kiinnityshakemuksen luonnos voidaan ottaavastaan vain siten, että se tulee ennakkoon tehtävää kiinnityshakemustakoskevaan palveluun. Tämä edellyttää kuitenkin, että sillä pankilla, joka olilähettänyt kiinnityshakemuksen luonnoksen käyttäjälle allekirjoitettavaksi, onvoimassa oleva sopimus tämän palvelun käytöstä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Käyttäjäntunnistaminen ja palveluun vastaanotetun hakemuksen allekirjoittaminen

Käyttäjä on tunnistettu vahvan tunnistamisenmenetelmällä jo lähtökohtaisesti Kiinteistövaihdannan palveluun kirjauduttaessa(ks. Kiinteistövaihdannan palvelun yleiset käyttöehdot).Tätä samaa tunnistamismenetelmää ja sen mukaisesti jo suoritettuatunnistustapahtumaa käytetään siis hyväksi myös, kun hakija toimii Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemustakoskevassa palvelussa.

Sen jälkeen, kun käyttäjä on ottanut palveluunvastaan hänelle asiakirjarajapinnan kautta allekirjoitettavaksi lähetetynkiinnityshakemuksen luonnoksen, hän voi allekirjoittaa sen palvelussasähköisesti. Allekirjoitus tapahtuu siten, että käyttäjä hyväksyykiinnityshakemuksen Allekirjoita-painikettaklikkaamalla. Allekirjoituksen yhteydessä käyttäjä tunnistetaan vielä vahvantunnistamisen menetelmällä uudestaan. Uudelleen tunnistamista ei kuitenkaanedellytetä, jos käyttäjän kirjautumisesta Kiinteistövaihdannan palveluun jasiinä yhteydessä tapahtuneesta tunnistamisesta on kulunut vasta hyvin lyhytaika.

Maanmittauslaitos huolehtii Kiinteistövaihdannanpalvelun sekä Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevan palveluntarjoajana käyttäjän tekemän allekirjoituksen ja allekirjoitetun asiakirjanvälisestä täsmäytyksestä sekä allekirjoitetun asiakirjan eheydestä.Allekirjoitusta pidetään hyväksyttävänä sähköisenä allekirjoituksena samallatavalla kuin sellaista sähköistä allekirjoitusta, jonka käyttäjä tekisivastaavalla tavalla Kiinteistövaihdannan palvelun siinä osiossa, jossa onkysymys varsinaisesta, maakaaren 9 a luvun mukaisesta sähköisestäkiinnitysjärjestelmästä (Ks. Kiinteistövaihdannan palvelun yleiset käyttöehdot,Palvelussa käyttäjä antaa oikeudellisesti sitoviatahdonilmaisuja).

Hakemuksenallekirjoittamisen edellytykset Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemustakoskevassa palvelussa

Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevassapalvelussa kiinnityshakemus voidaan allekirjoittaa, vaikka käyttäjällä ei vieläole lainhuutoa (myönnettynä tai vireillä) kiinnityshakemuksen kohteena olevaankiinteistöön. Sama on tilanne, vaikka käyttäjällä ei vielä ole erityisenoikeuden haltijakirjausta (myönnettynä tai vireillä) kiinnityshakemuksenkohteena olevaan maanvuokraoikeuteen tai vastaavaan muuhun käyttöoikeuteen.

Tältä osin palvelu poikkeaa varsinaisesta, maakaaren9 a luvun mukaisesta sähköisestä kiinnitysjärjestelmästä. Kiinnityshakemusta eikoskaan voi allekirjoittaa tuossa järjestelmässä, jos käyttäjällä ei ole edesvireillä lainhuutoa tai haltijakirjausta kiinnityshakemuksessa mainittuunkohteeseen.

Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevassapalvelussa kiinnityshakemus voidaan allekirjoittaa myös silloin, kunkäyttäjällä kyllä on vireillä lainhuuto tai erityisen oikeuden haltijakirjauskiinnityshakemuksessa olevaan kohteeseen, mutta lainhuudon tai haltijatiedonvireillä olosta on tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ns.minimitiedoin. Tällöinjärjestelmä ei tunnista, että käyttäjällä on vireillä lainhuuto taihaltijakirjaus mutta silti järjestelmä antaa allekirjoittaakiinnityshakemuksen. Varsinaisessa, maakaaren 9 a luvun mukaisessa sähköisessäkiinnitysjärjestelmässä kiinnityshakemusta ei pysty allekirjoittamaantällaisessa tilanteessa.

Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevassapalvelussa ei ennen hakemuksen allekirjoitusta muutoinkaan tarkastetakiinnityshakemuksen hyväksyttävyyteen liittyviä oikeudellisia edellytyksiä yhtälaajasti kuin varsinaisessa, maakaaren 9 a luvun mukaisessa sähköisessäkiinnitysjärjestelmässä (eli järjestelmässä, jota koskevat Kiinteistövaihdannanpalvelun yleiset käyttöehdot). Näinollen ennakkoon tehtävän kiinnityshakemuksen allekirjoittamisen onnistuminenpalvelussa ei ole osoitus tällaisten tarkastusten suorittamisesta ja siitä,että tarkastettavat seikat ovat kunnossa.

Hakemuksenallekirjoittamisen oikeusvaikutukset Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemustakoskevassa palvelussa

Kiinnityshakemus ei tule vireilleMaanmittauslaitoksessa (kirjaamisviranomainen) käsiteltävänä virallisenakiinnitysasiana vielä sillä hetkellä, kun hakemus on allekirjoitettu Ennakkoontehtävää kiinnityshakemusta koskevassa palvelussa. Hakemusei siis vielä tuolloin tule näkyviin vireillä olevana kiinnityshakemuksenalainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tässäkin kohden tilanne poikkeaa selvästisiitä, mikä on asian laita varsinaisessa, maakaaren 9 a luvun mukaisessasähköisessä kiinnitysjärjestelmässä. Siellä kiinnityshakemuksen katsotaan tulevanvälittömästi vireille kirjaamisviranomaisessa, kun se on palvelussaallekirjoitettu. Hakemuksesta kirjautuu myös välittömästi vireillä oloaosoittava tieto lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Ennakkoon tehty kiinnityshakemus jää kuitenkinpalveluun odottamaan sitä, että käyttäjälle on tullut lainhuuto tai erityistäoikeutta koskeva haltijakirjaus vireille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.Jos käyttäjällä on jo ollut lainhuuto tai haltijakirjaus vireillä, mutta se onollut kirjattuna ns. minimitiedoin, kiinnityshakemus jää palveluun odottamaan,että vireilläolotietoja on täydennetty ja että järjestelmä on voinut tunnistaakiinnityshakemuksessa mainittua kohdetta koskevan lainhuudon taihaltijakirjauksen tulleen käyttäjälle vireille.

Hakemuksensiirtyminen vireillä olevaksi kiinnitysasiaksi lainhuuto- jakiinnitysrekisteriin

Järjestelmä tarkastaa tietyin väliajoin lainhuuto-ja kiinnitysrekisterin tiedot sen selvittämiseksi, onko käyttäjälle, joka onallekirjoittanut kiinnityshakemuksen ennakkoon tehtävää kiinnityshakemustakoskevassa palvelussa, tullut lainhuuto vireille kiinnityshakemuksen kohteenaolevaan kiinteistöön tai onko hänelle tullut vireille erityisen oikeudenhaltijakirjaus kiinnityshakemuksen kohteena olevaan maanvuokraoikeuteen taivastaavaan muuhun käyttöoikeuteen. Jos käyttäjällä jo oli vireillä lainhuutotai haltijakirjaus hakemuksen kohteeseen, mutta se oli ollut kirjattunarekisteriin ns. minimitiedoin, järjestelmä tekee vastaavan tarkastuksen senselvittämiseksi, onko vireilläolotiedot täydennetty riittävällä tavalla niin,että järjestelmää tunnistaa hakemuksen allekirjoittajan lainhuudon taihaltijakirjauksen vireillä olon.

Jos tässä tarkastuksessa järjestelmä havaitsee, ettäkiinnityshakemuksen allekirjoittajalla nyt on lainhuuto tai erityisen oikeudenhaltijakirjaus vähintäänkin vireillä, järjestelmä siirtää ennakkoon tehtävääkiinnityshakemusta koskevassa palvelussa allekirjoitetun kiinnityshakemuksenvarsinaiseen, maakaaren 9 a luvussa tarkoitettuun sähköiseenkiinnitysjärjestelmään. Tässä yhteydessä tehdään myös ne eri rekistereihinkohdistuvat tarkastukset, jotka tässä sähköisessä kiinnitysjärjestelmässämaakaaren säännöksiin pohjautuen tehdään sen selvittämiseksi, voitaisiinkokyseisenkaltainen kiinnityshakemus tehdä tämän järjestelmän kautta.

Jos edellytykset ovat olemassa, kiinnityshakemuskatsotaan tuolla hetkellä tehdyksi varsinaisessa, maakaaren 9 a luvunmukaisessa sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä. Tällöin hakemusta koskevat myösKiinteistövaihdannan palvelun yleiset käyttöehdot. Se hakemuksen sähköinenallekirjoitus, jonka käyttäjä teki jo ennakkoon tehtävää kiinnityshakemustakoskevassa palvelussa, katsotaan riittäväksi eikä hakemusta tarvitseallekirjoittaa uudestaan. Tämä on myös virallinen kiinnityshakemuksen vireilletulohetki.Nyt kiinnityshakemuksen vireillä olosta kirjautuu myös automaattisesti tietolainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Sähköinen kiinnityshakemus siirretäänKiinteistövaihdannan palvelusta kirjaamisviranomaiselle.

Lainhuuto-ja kiinnitysrekisteriin kohdistettavien tarkastusten tiheys

Järjestelmä tarkastaa lainhuuto- jakiinnitysrekisterin tiedot kerran vuorokaudessa. Jos järjestelmä ei voi todeta,että kiinnityshakemuksen allekirjoittajalla tuolloin on vireillä lainhuuto taierityisen oikeuden haltijakirjaus hakemuksen kohteeseen, kiinnityshakemusta eisiirretä varsinaiseen, maakaaren 9 a luvun mukaiseen sähköiseenkiinnitysjärjestelmään. Se ei näin ollen myöskään tule vireillekirjaamisviranomaisessa eikä tieto hakemuksesta kirjaudu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.Hakemus jää allekirjoitettuna edelleen ennakkoon tehtävää kiinnityshakemustakoskevaan palveluun. Seuraavamahdollinen hetki hakemuksen siirtämiseen varsinaiseen sähköiseenkiinnitysjärjestelmään ja sitä kautta hakemuksen vireille tuloonkirjaamisviranomaisessa on, kun järjestelmä seuraavan kerran tarkastaalainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja.

Myös siinä tapauksessa, että järjestelmä lainhuuto-ja kiinnitysrekisterin tarkastamisen yhteydessä havaitsee, ettäkiinnityshakemuksen tekemiseltä varsinaisessa, maakaaren 9 a luvun mukaisessasähköisessä kiinnitysjärjestelmässä puuttuu jokin muu edellytys,kiinnityshakemusta ei siirretä varsinaiseen sähköiseen kiinnitysjärjestelmääneikä se tule vireille. Näinsiitä huolimatta, että järjestelmä olisi voinut havaita, ettäkiinnityshakemuksen allekirjoittajalla nyt olisi lainhuuto tai erityisenoikeuden haltijakirjaus vireillä kiinnityshakemuksen kohteeseen. Tällöinkinkäyttäjän allekirjoittama kiinnityshakemus jää ennakkoon tehtävääkiinnityshakemusta koskevaan palveluun odottamaan, kunnes seuraava vastaavatarkastus suoritetaan kiinnityshakemuksen siirtämisen ja vireille tulonedellytysten arvioimiseksi.

Allekirjoitetunkiinnityshakemuksen säilyminen ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevassapalvelussa ja hakemuksen poistaminen palvelusta

Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevassapalvelussa oleva allekirjoitettu kiinnityshakemus poistuu palvelusta, kunjärjestelmä siirtää sen edellytysten täyttyessä varsinaiseen, maakaaren 9 aluvun mukaiseen sähköiseen kiinnitysjärjestelmään ja siten myös vireilläolevaksi hakemukseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Vaikka hakemusta ei olisi edellä olevan kappaleenmukaisesti vielä voitu siirtää palvelusta varsinaiseen sähköiseenkiinnitysjärjestelmään, se poistuu palvelusta joka tapauksessa viimeistään 90päivän kuluttua siitä, kun se on palvelussa allekirjoitettu. Tämänjälkeen hakemuksen osalta ei enää myöskään suoriteta lainhuuto- jakiinnitysrekisteriin kohdistuvia tarkastuksia sen selvittämiseksi, voitaisiinkose siirtää palvelusta varsinaiseen sähköiseen kiinnitysjärjestelmään ja sitenvireille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Jos edelleen halutaan hakeakiinnitystä palvelua hyväksi käyttäen, on käyttäjän pankin lähetettävä uusikiinnityshakemuksen luonnos palvelussa vastaanotettavaksi jaallekirjoitettavaksi.

Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevassa palvelussaoleva allekirjoitettu kiinnityshakemus voidaan poistaa järjestelmästä jo ennenkuin sen allekirjoittamisesta on kulunut 90 päivää. Poistamisen voi tehdäainoastaan se pankki, joka oli käyttäjälle lähettänyt kyseisenkiinnityshakemuksen luonnoksen palvelussa allekirjoitettavaksi.

Henkilötietojenkäsittely ja tietojen luovuttaminen

Palveluun tallennettujen henkilötietojenkäsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) vaatimuksia. Tietojaluovutetaan vain sille pankille tai muulle vastaavalle taholle, joka olilähettänyt käyttäjälle kiinnityshakemuksen luonnoksen palvelussaallekirjoitettavaksi.

Palvelun käyttöajat

Kiinteistövaihdannanpalvelu on käytössä 23 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.Mainittu palvelulupaus ei koske palvelun huoltoon, päivityksiin tai ylläpitoonliittyviä käyttökatkoja. Palvelun käyttö saattaa estyä tai keskeytyä myöserilaisten häiriötilanteiden johdosta.

Palvelunkäyttö saatetaan palvelun ylläpitäjän toimesta keskeyttää myös, jos palveluunkohdistuu tietoturvauhkia tai palvelun väärinkäyttöön viittaavaa toimintaa.

Maanmittauslaitoksen (valtion) vastuutakoskevat rajaukset

Maanmittauslaitoksellaei ole vastuuta välillisistä tai välittömistä vahingoista, mikäli KVP taisiihen sisältyvä ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskeva palvelu ei oletiettynä ajanhetkenä käytettävissä.

Maanmittauslaitoksellaei myöskään ole vastuuta välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotkaaiheutuvat siitä, että ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta ei jossakintapauksessa pystytä tekemään tai allekirjoittamaan palvelussa, vaikka palvelusinänsä olisi käytettävissä.

Maanmittauslaitosei myöskään vastaa miltään osin välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkonapidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuutuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä. 

Maanmittauslaitoksen(valtion) vahingonkorvausvastuuseen ei sovelleta maakaaren 9 a luvun säännöksiä

Ennakkoontehtävää kiinnityshakemusta koskevassa palvelussa ei ole kysymys varsinaisesta,maakaaren 9 a luvun mukaisesta sähköisestä kiinnitysjärjestelmästä. Siltä osin,kuin kysymys on tämän palvelun käytöstä, Maanmittauslaitoksen vahingonkorvausvastuuseenei sovelleta, mitä valtion korvausvastuusta on säädetty maakaaren 9 a luvussa.

Osa III Maanvuokrasopimuksen sähköistäallekirjoituspalvelua koskevat erityiset käyttöehdot

Mikä onMaanvuokrasopimuksen sähköinen allekirjoituspalvelu?

KVPeli Kiinteistövaihdannan palvelu on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä sähköisenkiinteistövaihdannan ja sähköisen kiinteistöasioinnin palvelu. Keskeisenä osanatätä palvelua on maakaaren säännöksiin (erityisesti maakaaren 9 a luku)perustuva palvelu, jossa on mahdollista tehdä mm. kiinteistönluovutussopimuksia sekä kiinnityshakemuksia sähköisesti. KVP eli Kiinteistövaihdannanpalvelu voi kuitenkin pitää sisällään myös muita Maanmittauslaitoksentarjoamia, sähköistä kiinteistövaihdantaa ja sähköistä kiinteistöasiointiatukevia ja edistäviä palveluita. Näissä palveluissa ei ole kysymys edellätarkoitetuista maakaaren 9 a luvun mukaisista sähköisistäasiointijärjestelmistä. Tällaisena palveluna Maanmittauslaitos tarjoaaMaanvuokrasopimuksen sähköisen allekirjoituspalvelun osana laajemminymmärrettyä Kiinteistövaihdannan palvelua.

Milloinkäyttäjä voi hyödyntää Maanvuokrasopimuksen sähköistä allekirjoituspalvelua?

Kun käyttäjä on kirjatutunut Kiinteistövaihdannanpalveluun, hän voi ottaa vastaan palveluun hänelle asiakirjarajapinnan kauttavuokralaisena allekirjoitettavaksi lähetetyn maanvuokrasopimuksen luonnoksen. Tällaisenluonnoksen on voinut lähettää taho, joka toimii maanvuokrasuhteessavuokranantajana ja jolla on voimassa oleva, Maanvuokrasopimuksen sähköistäallekirjoituspalvelua koskeva sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa. Tällaisenatahona toimii tavallisimmin kunta.

Maanvuokrasopimuksensähköisen allekirjoituspalvelun erityisten käyttöehtojen soveltuminen

Kun käyttäjä on ottanut vastaanmaanvuokrasopimuksen luonnoksen, se aukeaa hänelle ns. allekirjoitusnäkymässä.Tarkastaessaan ja mahdollisesti allekirjoittaessaan maanvuokrasopimuksenluonnoksen tuossa allekirjoitusnäkymässä käyttäjä toimii Maanvuokrasopimuksensähköisessä allekirjoituspalvelussa. Tätä palvelua koskevat nämä Osan IIImukaiset käyttöehdot (Maanvuokrasopimuksensähköistä allekirjoituspalvelua koskevat erityiset käyttöehdot).

Vuokranantajan edustajan toimiessa jaallekirjoittaessa maanvuokrasopimuksen palvelussa noudatettavaksi tulevatvastaavasti vuokranantajan ja Maanmittauslaitoksen välisen, palvelua koskevansopimuksen ehdot.

Maanvuokrasopimuksenallekirjoittaminen ns. allekirjoitusnäkymässä ja vuokrasopimuksen syntyminen

Kun vuokranantajan edustaja on lähettänyt maanvuokrasopimuksenluonnoksen Kiinteistövaihdannan palveluun, järjestelmä lähettää saapuneestaasiakirjasta viestin vuokrasopimuksessa yksilöidylle vuokralaiselle.Vuokralainen voi kirjautua Kiinteistövaihdannan palveluun viestissä olevanlinkin kautta ja vastaanottaa vuokrasopimuksen luonnoksen palveluunhyväksyttyään palvelun käyttöehdot.

Vastaanotettuaanvuokrasopimuksen luonnoksen palveluun se avautuu vuokralaiselle eli palvelun käyttäjällens. allekirjoitusnäkymässä. Käyttäjä voi tällöin tarkastaa luonnoksen sisällönja allekirjoittaa sopimuksen omalta osaltaan. Luonnoksenensimmäinen allekirjoittaja on aina vuokralainen tai vuokralaiset, jos heitä onuseampia. Käyttäjä voi myös jättää sopimuksen allekirjoittamatta ja jokopoistaa luonnoksen palvelusta tai tallentaa sen palveluun toistaiseksiallekirjoittamattomana luonnoksena. Käyttäjä ei voi tehdä muutoksialuonnokseen.

Kunkäyttäjä eli vuokralainen on allekirjoittanut vuokrasopimuksen, järjestelmästälähetään viesti vuokranantajan sähköpostiosoitteeseen. Nyt vuokranantajanedustaja voi kirjautua palveluun ja allekirjoittaa luonnoksen vuokranantajanpuolesta. Vuokranantajan edustaja voi myös tallentaaluonnoksen edelleen allekirjoittamatta tai poistaa luonnoksen palvelusta. Sensijaan vuokranantajankaan edustaja ei pysty muuttamaan luonnosta palvelussa.

Kunvuokrasopimus on sähköisesti allekirjoitettu palvelussa sekä vuokralaisen ettävuokranantajan toimesta, vuokranantajan ja vuokralaisen välillä katsotaanolevan olemassa maanvuokrasuhdetta koskeva sopimus samalla tavalla kuin jossopimus olisi allekirjoitettu kirjallisin, omakätisin allekirjoituksin.Sopimuksen syntymishetkenä pidetään viimeisen allekirjoituksen hetkeä eli sitähetkeä, jolloin vuokranantajan edustaja on allekirjoittanut sopimuksen palvelussa.  

Vuokralaisenja Vuokranantajan edustajan tunnistaminen sekä palvelussa tehtävän sähköisenallekirjoituksen tarkempi luonnehdinta

Kunkäyttäjä eli vuokralainen kirjautuu Kiinteistövaihdannan palveluun, hänettunnistetaan vahvan tunnistamisen menetelmällä maakaaren 9 a luvun 1 §:n 1momentin edellyttämällä tavalla (ks. myös Kiinteistövaihdannan palvelun yleisetkäyttöehdot, kohta Käyttäjäntunnistaminen).Tätä samaa kertaalleen jo suoritettuatunnistustapahtumaa käytetään hyväksi myös, kun käyttäjä ryhtyy ottamaanvastaan, tarkastamaan ja mahdollisesti allekirjoittamaan vuokranantajanlähettämää vuokrasopimusta Kiinteistövaihdannan palvelun yhteyteen kuuluvassaMaanvuokrasopimuksen sähköisessä allekirjoituspalvelussa.

Otettuaanpalveluun vastaan hänelle asiakirjarajapinnan kautta allekirjoitettavaksilähetetyn maanvuokrasopimuksen luonnoksen vuokralainen voi allekirjoittaasopimuksen. Sitä ennen hän voi tarkastaa luonnoksen koko sisällön ja todeta senehtojen vastaavan sitä, mitä on vuokranantajan kanssa sovittu.  Allekirjoitus tapahtuu Allekirjoita-painiketta klikkaamalla. Tässä yhteydessä käyttäjätunnistetaan vielä vahvan tunnistamisen menetelmällä uudestaan. Uudelleentunnistamista ei kuitenkaan edellytetä, jos käyttäjän kirjautumisestaKiinteistövaihdannan palveluun ja siinä yhteydessä tapahtuneestatunnistamisesta on kulunut vasta hyvin lyhyt aika.

Vuokranantajan edustajatunnistetaan henkilönä vastaavalla tavalla hänen kirjautuessaanKiinteistövaihdannan palveluun. Myös vuokrasopimuksen allekirjoittaminen jasiinä yhteydessä uudestaan mahdollisesti tapahtuva tunnistaminen tapahtuvatvastaavalla tavalla.

Maanmittauslaitos huolehtii Maanvuokrasopimuksen sähköisenallekirjoituspalvelun tarjoajana vuokrasopimuksen osapuolten tekemienallekirjoitusten ja allekirjoitetun sähköisen sopimusasiakirjan välisestätäsmäytyksestä sekä allekirjoitetun asiakirjan eheyden säilymisestä.Toimenpiteistä huolehditaan samanlaisin teknisin menetelmin kuin maakaaren 9 aluvun mukaisessa sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä tehtyjen, kiinteistöjäkoskevien luovutuskirjojen osalta. Allekirjoitustapidetään hyväksyttävänä sähköisenä allekirjoituksena samalla tavalla kuinsellaista sähköistä allekirjoitusta, jonka käyttäjä tekisi vastaavalla tavallaKiinteistövaihdannan palvelun siinä osiossa, jossa on kysymys varsinaisista,maakaaren 9 a luvun mukaisista sähköisistä asiointijärjestelmistä (Ks. myösKiinteistövaihdannan palvelun yleiset käyttöehdot, Palvelussakäyttäjä antaa oikeudellisesti sitovia tahdonilmaisuja).

Selvyydenvuoksi todetaan, että vuokralainen tai vuokranantajan edustaja tunnistetaanuudelleen vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmällä joka kerta hänenkirjautuessaan Kiinteistövaihdannan palveluun hyödyntääkseen tässä sopimuksessatarkoitettua Maanvuokrasopimuksen sähköistä allekirjoituspalvelua.

Maanvuokrasopimukseenpalvelussa tehdyn allekirjoituksen peruuttaminen

Vuokrasopimuksenosapuoli voi milloin tahansa peruuttaa maanvuokrasopimukseen palvelussatekemänsä allekirjoituksen edellyttäen, että sopimus ei vielä ollut kaikkienvuokrasopimuksen osapuolten palvelussa allekirjoittama. Allekirjoituksenperuuttaminen edellyttää Kiinteistövaihdannan palveluun kirjautumista jaasianomaisen henkilön tunnistamista edellä kuvatulla tavalla

Käyttäjän edustamisvallantarkastaminen vuokralaisen ollessa yhteisö

Josmaanvuokrasopimuksen luonnokseen vuokralaiseksi on merkitty kaupparekisteriinmerkitty yhtiö, palvelu tarkastaa, että yhtiön puolesta vuokrasopimuksenallekirjoittaa sellainen henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla yhdessä onkaupparekisterin mukaan oikeus kirjoittaa yhtiön nimi eli oikeus edustaayhtiötä.

Vuokralaisenaolevan yhteisön puolesta palvelua voidaan käyttää myös, jos kyseinen yhteisö onantanut maakaaren 9 a luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun kirjallisen,allekirjoitusoikeudet myöntävän yleisvaltakirjan maakaaren 9 a luvussatarkoitettujen asiointijärjestelmien käyttöön yhteisön puolesta ja josMaanmittauslaitos on yhteisön tai valtuutetun pyynnöstä etukäteen tallentanut yleisvaltakirjanKiinteistövaihdannan palveluun. Jos vuokralaiseksi on merkitty muu yhteisö kuinkaupparekisteriin merkitty yhtiö, kuten esimerkiksi yhdistys, palvelun käyttöyhteisön nimissä edellyttää juuri tällaista etukäteen Kiinteistövaihdannan palveluuntallennettua kirjallista yleisvaltakirjaa.

Edellisenkappaleen mukaisessa tilanteessa palvelu tarkastaa, että yhteisön puolesta palvelussatoimivalla on etukäteen Kiinteistövaihdannan palveluun tallennettuna javoimassa olevana edellä mainittu yleisvaltakirja. Järjestelmä ei oletarkastanut, sisältääkö yleisvaltakirja nimenomaisesti myös oikeudenmaanvuokrasopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen Kiinteistövaihdannanpalvelun yhteyteen toteutetussa Maanvuokrasopimuksen sähköisessäallekirjoituspalvelussa. Jos käyttäjä aikoo edustaa vuokralaisena olevaayhteisöä tässä tarkoitetun yleisvaltakirjan nojalla, hän sitoutuu tekemään senvain, jos hänelle on yleisvaltakirjassa annettu myös nimenomainen valtuutusmaanvuokrasopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen palvelussa. Vuokranantajanja Maanmittauslaitoksen välisessä sopimuksessa on sovittu, että josvuokrasopimus on allekirjoitettu yleisvaltakirjalla vuokralaisen puolesta, vuokranantajanedustaja varmistaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista valtuutuksenkattavuuden palvelun ylläpitäjältä eli Maanmittauslaitokselta.

Vuokranantajanedustajan edustamisvallan tarkastaminen

Vuokranantajanaolevan kunnan tai muun yhteisön edustajana Maanvuokrasopimuksen sähköisenallekirjoituspalvelun käytössä ja maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisessapalvelussa voi olla henkilö, jolle vuokranantajana oleva yhteisö on antanutmaakaaren 9 a luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun kirjallisen,allekirjoitusoikeudet myöntävän yleisvaltakirjan maakaaren 9 a luvussatarkoitettujen asiointijärjestelmien käyttöön vuokranantajan puolesta ja jonkayleisvaltakirjan Maanmittauslaitos on etukäteen tallentanutKiinteistövaihdannan palveluun. Lisäksi edellytyksenä on, ettäyleisvaltakirjassa on erikseen nimenomaisesti annettu valtuutetulle myös oikeusmaanvuokrasopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen Kiinteistövaihdannanpalvelun yhteyteen toteutetussa Maanvuokrasopimuksen sähköisessäallekirjoituspalvelussa.

Palvelu tarkastaa, että vuokranantajana olevan yhteisön puolestapalvelussa toimivalla ja vuokrasopimuksen vuokranantajan puolestaallekirjoittavalla henkilöllä on etukäteen Kiinteistövaihdannan palveluuntallennettuna ja voimassa olevana edellä mainittu yleisvaltakirja

Palvelu ei tarkasta sitä, että maanvuokrasopimuksen tekemisestä onpäätetty sellaisessa vuokranantajan organisaatioon kuuluvassa toimielimessä,jolla on siihen asianmukainen toimivalta. 

Vuokralaisenedustaminen palvelussa sähköisesti annetulla yleisvaltakirjalla

Maanvuokrasopimuksensähköisessä allekirjoituspalvelussa voidaan järjestelmäteknisessä mielessätoimia ja allekirjoittaa maanvuokrasopimuksia vuokralaisen puolesta myössähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelussa annetulla yleisvaltakirjalla.Kysymys on tällöinkin maakaaren 9 a luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetusta,toiselle annetusta valtuutuksesta käyttää maakaaren 9 a luvun tarkoittamiaasiointijärjestelmiä toisen puolesta allekirjoitusoikeuksin. Tällä hetkellätilanne on kuitenkin se, että Kiinteistövaihdannan palvelussa annetuista taiannettavista sähköisistä yleisvaltakirjoista puuttuu aina valtuutusmaanvuokrasopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen näiden käyttöehtojentarkoittamassa palvelussa. Tämä johtuu siitä, ettäkäytössä olevaan sähköiseen valtakirjapohjaan ei sisälly tällaisen valtuutuksenmahdollisuutta. Teknistä estoa maanvuokrasopimuksen sähköiseenallekirjoittamiseen tästä huolimatta kyseisillä, Kiinteistövaihdannanpalvelussa annetuilla sähköisillä yleisvaltakirjalla ei kuitenkaan palveluunole vielä rakennettu.

Käyttäjä sitoutuu omalta osaltaan siihen, ettähän ei ryhdy edustamaan vuokralaista edellisessä kappaleessa tarkoitetulla,Kiinteistövaihdannan palvelussa sähköisesti hänelle annetullayleisvaltakirjalla, vaikka sellainen olisi häntä varten palvelussa voimassaolevana. Vuokranantajan ja Maanmittauslaitoksenvälisessä sopimuksessa on lisäksi sovittu, että jos vuokrasopimus onallekirjoitettu yleisvaltakirjalla vuokralaisen puolesta, vuokranantajanedustaja varmistaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista valtuutuksenkattavuuden palvelun ylläpitäjältä eli Maanmittauslaitokselta

Palvelun suorittamat eräätvuokraoikeuden sisältöä ja pätevyyttä koskevat tarkastukset

Palvelupyrkii tarkastamaan, että palvelussa tehtävän maanvuokrasopimuksen kohde onlähtökohtaisesti sellainen, johon maakaaren 14 luvun 6 §:n mukaan voidaankirjata maanvuokraoikeutta koskeva erityisen oikeuden kirjaus (ns.kirjaamiskelpoinen kohde).

Vuokrakohteenkirjaamiskelpoisuutta koskevan tarkastuksen lisäksi palvelu pyrkii tarkastamaansen, että vuokranantaja on vuokrakohteen omistaja.

Maanvuokrasopimustapalvelussa tehtäessä palvelu pyrkii tarkastamaan myös vuokralaisentäysivaltaisuutta ja sen rajoituksia koskevia, palvelun käytettävissä oleviarekisteritietoja samoin kuin vuokrauksen kohteeseen liittyviä, lainhuuto- jakiinnitysrekisteriin merkittyjä muistutus- ja vallintarajoitustietoja.

Palvelupyrkii tarkastamaan myös sitä, että vuokrasopimuksessa sovittu vuokra-aika eiylitä lain enimmäisvuokra-aikaa tai ei alita lain vähimmäisvuokra-aikaa.

Tarkastustenvaikutuksista palvelussa ja vastuu vuokrasopimuksen pätevyydestä

Järjestelmäestää vuokrasopimuksen tekemisen palvelussa, mikäli edellä mainituissatarkastuksissa havaitaan puutteita. Se, että järjestelmä ei ole antanut tehdävuokrasopimusta palvelussa, ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, ettävuokrasopimuksen osapuolet eivät voisi pätevästi tehdä kyseistä sopimusta jaettä kyseistä sopimusta ei voitaisi kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriinerityisenä oikeutena. Palvelun ei katsota toimineen virheellisesti, vaikka seolisi mainittujen tarkastustoimintojensa perusteella varmuuden vuoksi estänytsopimuksen tekemisen palvelussa myös tilanteessa, jossa estettä osapuoltenväliselle sopimukselle tai sen kirjaamiselle ei tosiasiassa ole.

Vaikkajärjestelmä olisi antanut osapuolten allekirjoittaa maanvuokrasopimuksenpalvelussa, se ei välttämättä tarkoita, että edellä mainittujen tarkastustenkohteina olevissa seikoissa ei voisi olla puutteita. Maanmittauslaitos eivastaa näistä puutteista ja niiden mahdollisesti osapuolille aiheuttamistavahingoista, vaan vuokrasopimuksen osapuolet ovat itse vastuussa kyseisistä,vuokrasopimuksen sisältöön ja pätevyyteen liittyvistä seikoista. Lisäksiselvennyksenä todetaan, että mainitut palveluun sisältyvät tarkastukset eivätperustu velvoittavaan lainsäädäntöön (kuten maakaaren 9 a lukuun) vaan ovatpalvelun tarjoajan palveluun vapaaehtoisesti sisällyttämiä toiminnallisuuksia.

Selvyydenvuoksi todetaan, että palveluun rakennetut esitarkastukset eivät muutenkaanpyri kattavuuteen maanvuokrasopimuksissa vaikutuksellisten oikeudellistenseikkojen tarkastamisessa, vaikka näihin vaikuttavia tietoja olisi saatavillaMaanmittauslaitoksen käytettävissä olevista rekistereistä.

Palveluei esimerkiksi tarkasta vuokrakohteen rasitustodistukselta ilmeneviä,kohteeseen aiemmin mahdollisesti kirjattuja muita erityisiä oikeuksia koskeviatietoja.

Edelleentodetaan, että palvelussa voidaan vuokranantajan ja vuokralaisen välillä solmiamerkittäviä varallisuusoikeudellisia intressejä sisältävä sopimus, jolloinkorostuu maanvuokrasopimuksen osapuolten oma huolellisuusvelvollisuus jatarkkuus kaikissa sopimuksen pätevyyteen ja vaikutuksiin liittyvissäkysymyksissä.

Vuokraoikeuden kiinnityskelpoisuus ja ns.laitostunnuksen antaminen

Palvelupyrkii tarkastamaan vuokrasopimuspohjan rakenteisiin kenttiin syötettyjentietojen perusteella, onko Palvelussa solmittava vuokrasopimus sellainen, johonvoidaan vahvistaa maakaaren 19 luvussa tarkoitettuja käyttöoikeuskiinnityksiä.Mikäli rakenteisiin kenttiin sisältyvät ehdot täyttyvät, vuokraoikeudelleannetaan automaattisesti kiinnityskelpoisuutta osoittava ns. laitostunnus, kunvuokraoikeutta koskeva erityisen oikeuden kirjaamista koskeva asia kirjautuupalvelusta vireille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Viimekädessä vuokraoikeuden kiinnityskelpoisuus eli se, voidaanko vuokraoikeuteenvahvistaa maakaaren 19 luvussa tarkoitettuja käyttöoikeuskiinnityksiä javoidaanko vuokraoikeutta siten käyttää velan vakuutena, ratkaistaan kuitenkinkirjaamisviranomaisen toimesta. Se, että palveluntietojen perusteella vuokraoikeudelle on alustavasti annettu laitostunnus, eivälttämättä merkitse, että kirjaamisviranomainen pitää kohdettakiinnityskelpoisena. Se, että vuokraoikeus ei saanut palvelun tietojenperusteella laitostunnusta, ei välttämättä merkitse, etteikökirjaamisviranomainen kaikesta huolimatta saattaisi pitää oikeuttakiinnityskelpoisena.

Erityisenoikeuden kirjaamista koskevan asian vireille tuleminen

Maanvuokrasopimuksentekemisen yhteydessä, maanvuokrasopimuksen sähköiseen sopimuspohjaanliitettynä, vuokralainen täyttää kyseisen oikeuden kirjaamista koskevanhakemuksen tiedot. Kun kaikki vuokrasopimuksen osapuolet ovat allekirjoittaneetsopimuksen palvelussa, maanvuokrasopimuksen kirjaaminen maakaaren 14 luvuntarkoittamana erityisenä oikeutena tulee tämän hakemuksen nojalla vireillelainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Vuokralainen sitoutuu siihen, että hänenkatsotaan hakeneen palvelussa solmittuun maanvuokrasopimukseen perustuvanoikeutensa kirjaamista samalla, kun sopimus on syntynyt palvelussa.

Palveluvälittää kirjaamishakemuksesta tiedon kirjaamisviranomaiselle ja samallahakemuksesta kirjautuu automaattisesti sen vireillä oloa osoittava tietolainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin vuokrasopimuksessa vuokraoikeuden kohteenamainitun kiinteistön tai muun rekisteriyksikön kohdalle.

Maanvuokraoikeudenkirjaamisen edellytykset ratkaisee viime kädessä kirjaamisviranomainenitsenäisesti.  Se, että järjestelmä onantanut tehdä maanvuokrasopimuksen palvelussa, ei välttämättä merkitse, etteikökirjaamishakemus saata edellyttää täydentämistä tai että kirjaamisviranomainenhyväksyy oikeuden kirjaamista koskevan hakemuksen.

Sähköisenmaanvuokrasopimuksen arkistointi ja säilyminen osapuolten saatavilla

Palvelussaosapuolten allekirjoituksin syntynyt maanvuokrasopimus arkistoidaan pysyvästiMaanmittauslaitokseen ylläpitämään sähköiseen kirjaamisarkistoon.Maanmittauslaitos säilyttää pysyvästi sähköisen maanvuokrasopimuksen siinäkintapauksessa, että oikeuden kirjaamista koskeva hakemus on hylätty, jätettytutkimatta tai rauennut peruutuksen johdosta. Näin Palvelussa tehty sähköinensopimus säilyy pysyvästi osapuolten saatavilla.

Aika, jokakeskeneräistä maanvuokrasopimuksen luonnosta säilytetään palvelussa jaluonnoksen poistaminen palvelusta

Kun maanvuokrasopimus on kaikkien vuokrasopimuksenosapuolten toimesta allekirjoitettu Maanvuokrasopimuksen sähköisessäallekirjoituspalvelussa, se siirretään palvelusta vireillä olevaksi erityisenoikeuden kirjaamista koskevaksi asiaksi kirjaamisviranomaiselle. Tämän jälkeen vuokrasopimusta ei enää säilytetä palvelussa.Sen sijaan näin syntynyt sähköinen vuokrasopimus säilytetään edellä mainituintavoin pysyvästi kirjaamisviranomaisen sähköisessä arkistossa.

Maanvuokrasopimuksen luonnos, jota ei ole vieläkenenkään toimesta allekirjoitettu palvelussa, säilytetään palvelussa 30päivää. Tämän jälkeen se poistetaan palvelun ylläpitäjän toimesta. 30 päivänaika lasketaan siitä, kun luonnos on vastaanotettu palveluunasiakirjarajapinnasta.

Jonkun tai joidenkin osapuolten allekirjoittamamaanvuokrasopimuksen luonnos ja siihen tehdyt allekirjoitukset säilyvätpalvelussa 30 päivää siitä, kun siihen on viimeksi tehty jonkun osapuolenallekirjoitus. Mikäli 30 päivää on kulunut viimeisimmästä allekirjoituksesta jamaanvuokrasopimuksesta edelleen puuttuu jonkun tai joidenkin osapuoltenallekirjoituksia, siihenastiset allekirjoitukset katsotaan rauenneiksi. Samassayhteydessä palvelun ylläpitäjä poistaa luonnoksen palvelusta.

Vuokranantajan edustaja tai vuokralainen voivat ainapoistaa palvelusta allekirjoittamattoman tai osittain allekirjoitetun muttaedelleen keskeneräisen maanvuokrasopimuksen luonnoksen. Jos poistetussaluonnoksessa oli allekirjoituksia, ne katsotaan samalla rauenneiksi.

Henkilötietojenkäsittely ja tietojen luovuttaminen

Palveluun tallennettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan ainavoimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia. Tietoja luovutetaan vain silletaholle, joka oli lähettänyt käyttäjälle maanvuokrasopimuksen luonnoksenpalvelussa allekirjoitettavaksi.

Palvelun käyttöajat

Kiinteistövaihdannanpalvelu on käytössä 23 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.Mainittu palvelulupaus ei koske palvelun huoltoon, päivityksiin tai ylläpitoonliittyviä käyttökatkoja. Palvelun käyttö saattaa estyä tai keskeytyä myöserilaisten häiriötilanteiden johdosta.

Palvelunkäyttö saatetaan palvelun ylläpitäjän toimesta keskeyttää myös, jos palveluunkohdistuu tietoturvauhkia tai palvelun väärinkäyttöön viittaavaa toimintaa.

Palvelun muuttaminen ja kehittäminen

Maanvuokrasopimuksensähköinen allekirjoituspalvelu on osa laajempaa Kiinteistövaihdannan palvelua,jota kehitetään jatkuvasti eri sidosryhmiltä saadun palautteen jaMaanmittauslaitoksen toteamien kehitystarpeiden samoin kuin lainsäädännönasettamien vaatimusten mukaisesti. Myös Maanvuokrasopimuksen sähköistäallekirjoituspalvelua pyritään jatkuvasti kehittämään saadun palautteen jatodettujen kehitystarpeiden mukaisesti.

Mikälipalvelun sisältöön tehtyjen muutosten vuoksi käyttöehtoja on muutettu senjälkeen, kun käyttäjä on viimeksi hyväksynyt käyttöehdot, käyttäjän tuleehyväksyä muutetut käyttöehdot ennen palvelun edelleen hyödyntämistä. 

Maanmittauslaitoksenylläpitämä ajantasainen palvelukuvaus löytyy verkko-osoitteesta http://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/kiinteistovaihdannan-palvelu.

Maanmittauslaitoksen (valtion) vastuuta koskevatrajaukset

Maanmittauslaitoksellaei ole vastuuta välillisistä tai välittömistä vahingoista, mikäli KVP taisiihen sisältyvä Maanvuokrasopimuksen sähköinen allekirjoituspalvelu ei oleollut tiettynä hetkenä käytettävissä.

Maanmittauslaitoksellaei myöskään ole vastuuta välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotkaaiheutuvat siitä, ettämaanvuokrasopimuksen luonnosta ei ole voitu jostakin syystä vuokranantajanedustajan tai vuokralaisen toimesta hyväksyä eli allekirjoittaa palvelussa.

Maanmittauslaitosei myöskään vastaa miltään osin välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkonapidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuutuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

Maanmittauslaitoksen(valtion) vahingonkorvausvastuuseen ei sovelleta maakaaren 9 a luvun säännöksiä

Ennakkoon tehtävää kiinnityshakemusta koskevassa palvelussa ei olekysymys varsinaisesta, maakaaren 9 a luvun mukaisesta sähköisestäkiinnitysjärjestelmästä. Siltä osin, kuin kysymys on tämän palvelun käytöstä,Maanmittauslaitoksen vahingonkorvausvastuuseen ei sovelleta, mitä valtionkorvausvastuusta on säädetty maakaaren 9 a luvussa.