Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Ostajan saamat asiakirjat

Kaupan yhteydessä ostajalle annetut, kauppaa koskevat asiakirjat luetellaan tavanomaisesti kauppakirjassa. Asiakirjoja voivat olla esim.:

 • x.x.20xx päivätyt lainhuuto- ja rasitustodistus kaupan kohteesta
 • x.x.20xx päivätty kiinteistörekisteriote kaupan kohteesta
 • x.x.20xx päivätty tilakartta kaupan kohteesta
 • x.x.20xx päivätty tonttijakokartta
 • x.x.20xx päivätty asemakaavaote
 • x.x.20xx päivätty asemakaavaluonnos kaavamääräyksineen
 • x.x.20xx päivätyt vesi- ja viemärijohtoja osoittavat kartat
 • X Oy:n kanssa x.x.20xx tehty sähköliittymäsopimus
 • X:n kunnan kanssa x.x.20xx tehty vesi- ja viemäriliittymäsopimus
 • X:n kunnan kanssa x.x.20xx tehty sopimus liittymisestä kaukolämpöön
 • X:n kanssa x.x.20xx tehty sopimus liittymisestä yhteisantennijärjestelmään
 • x.x.20xx päivätty rakennuksen pohjapiirustus
 • x.x.20xx päivätty lopputarkastuspöytäkirja
 • X Oy:n toimesta laadittu, x.x.20xx päivätty myyntiesite kaupan kohteesta
 • X Oy:n toimesta laadittu, x.x.20xx päivätty kuntotarkastusraportti
 • Tilaajan ohje
 • x.x.20xx päivätty käyttöönottopöytäkirja (osittainen loppukatselmuspöytäkirja)
 • Pankki X:n antama, x.x.20xx päivätty pantinhaltijan suostumus / sitoumus

Usein tässä ehdossa mainitaan, että ostajat ovat tutustuneet kulloinkin mainittuihin asiakirjoihin ja kuittaavat ne vastaanotetuiksi kauppakirjan hyväksynnällään.

Ehtomuotoilu voi olla esim. seuraava:

Ostajat ovat tutustuneet seuraaviin luovutuksen kohdetta koskeviin asiakirjoihin:

 • x.x.20xx päivätyt lainhuuto- ja rasitustodistus luovutuksen kohteesta
 • x.x.20xx päivätty kiinteistörekisteriote luovutuksen kohteesta
 • x.x.20xx päivätty tonttia koskeva tonttijakokartta
 • x.x.20xx päivätty asemakaavaote kaavamääräyksineen
 • X Oy:n toimesta laadittu, x.x.20xx päivätty myyntiesite luovutuksen kohteesta
 • X Oy:n toimesta laadittu, x.x.20xx päivätty kuntotarkastusraportti luovutuksen kohteesta 
 • Ostajat kuittaavat edellä mainitut asiakirjat vastaanotetuiksi hyväksyessään omalta osaltaan kauppakirjan sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

  Asiakirjojen säilyttämisen osalta tulee huomata seuraavaa:

  Sähköinen kauppakirja, siihen liittyvät järjestelmässä laaditut muut asiakirjat (kuten valtakirjat, sähköisesti järjestelmästä annettu puolison suostumus, kauppaan liittyvät järjestelmässä laaditut pantin haltijan sitoumukset) sekä kauppakirjaan järjestelmän ulkopuolelta liitetyt sähköiset liiteasiakirjat siirretään kaupan synnyttyä kirjaamisviranomaiselle. Järjestelmässä laaditut sähköiset asiakirjat arkistoidaan pysyvästi sähköiseen kirjaamisarkistoon. Liiteasiakirjoista arkistoidaan sähköiseen kirjaamisarkistoon vain ne asiakirjat, jotka on otettu kirjaamisratkaisun (lainhuudon tai vuokraoikeuden siirron kirjaamisen) perusteasiakirjoiksi. Muita sähköisiä liiteasiakirjoja ei säilytetä viranomaisen toimesta.

  Kaupan osapuolten on itse huolehdittava sähköiseen kauppakirjaan järjestelmän ulkopuolta liitettyjen sähköisten liiteasiakirjojen säilyttämisestä. Kauppakirjassa edellä mainituin tavoin luettellut, kauppakirjan liitteeksi otetut ja vastaanotetuiksi kuitatut liiteasiakirjat ovat tärkeitä sopimusosapuolten asemaan ja sopimuksen tulkintaan vaikuttavia asiakirjoja, jotka sekä myyjä- että ostajapuolen on tarpeellista säilyttää huolellisesti. Itse sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä asiakirjoja säilytetään ainoastaan määrätyn ajan kaupan syntymisestä lukien.

  Kun kauppa on syntynyt, lainhuutohakemuksen vireille tulosta lähetetään automaattisesti tieto kaupan osapuolille sekä kaikille niille, jotka osapuolet ovat merkinneet tätä varten kauppakirjaan edellyttäen, että näiden osalta on annettu myös sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite). Tähän ilmoitukseen liitetään lopullista kauppakirjaa koskeva kauppakirjan sähköinen jäljennös sähköisine liitteineen. Tätä kautta kaupan osapuolet saavat kauppaan liittyvän asiakirjakokonaisuuden käyttöönsä ja voivat arkistoida sen itselleen sekä sähköisesti tai halutessaan paperitulosteina.

  versio: v14.5.5