Hjälp

Skapa bytesbrev

I huvudsak är anvisningarna om köpebrev även tillämpliga på bytesbrev


I Fastighetsöverlåtelsetjänsten skapas bytesbrev i princip på samma sätt som elektroniska köpebrev. Därför är anvisningarna ovan om initiering och upprättande av köpebrev även tillämpliga på bytesbrev.

I ett elektronisk bytesbrev kan vardera parten endast överlåta ett objekt.


När bytesbrevet skapas är det särskilt viktigt att observera att det endast får finnas ett bytesobjekt på vardera sidan. Ett byte där en av parterna eller båda överlåter t.ex. två fastigheter kan inte göras med ett bytesbrev som upprättas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Om en av parterna eller båda vill överlåta flera objekt i bytet är det ändamålsenligaste att genomföra bytet med ett skriftligt bytesbrev som bestyrks av ett köpvittne.

Överlåtelseobjekten ska absolut anges i de reserverade fälten


I likhet med det som ovan konstaterats om köpebrev ska bytesobjekten absolut anges i bytesbrevets standardiserade fält för detta ändamål. Om objektet eller objekten anges utanför de standardiserade fälten, medför detta alltid ett problem gällande formfel och eventuellt att hela bytet blir ogiltigt. Egenskapen att vardera parten endast kan överlåta ett objekt i samma elektroniska bytesbrev kan inte kringgås genom att man placerar objekt i tomma villkorsfält.

Särdrag i skapandet av bytesbrev

Det finns dock vissa särdrag i skapandet av bytesbrev.

Vem som helst av överlåtelsens parter kan skapa ett utkast till bytesbrev. Vid köp inleds upprättandet av överlåtelsehandlingen alltid av säljaren.

Vid ett byte väljer naturligtvis respektive part en fastighet, en kvotdel eller ett outbrutet område på bytesbrevsmallen. Objektet kan också bestå av en arrenderätt med en s.k. anläggningsbeteckning.

Det händer sällan att fastigheterna byts utan några som helst prestationer i övrigt. Oftast ger en av parterna annat vederlag utöver sin fastighet. Då handlar det oftast om vederlag i form av pengar (mellangift).

När mellangift ges behöver man också avtala om betalningsvillkoren. Systemet har särskilda villkorsmallar för bl.a. detta och parterna i bytet kan utnyttja dem. Parterna ska dock alltid observera att de själva ansvarar för huruvida villkorsmallen som sådan är lämplig för just deras överlåtelse eller om den måste redigeras. Vid behov ska man vända sig till en expert inom området.

Även bytesbrevet ska ha ett villkor för äganderättens övergång. Villkoret är särskilt viktigt när mellangiften betalas senare. Även för dessa situationer ger systemet olika anvisningar och villkorsmallar ( se Fördjupning om överlåtelser).

Många villkor för byte och köp är av samma typ

Ett avtal om fastighetsöverlåtelse inbegriper ofta många typer av villkor. De beskrivs i anvisningarna om upprättande av köpebrev (se Initialisering av överlåtelsehandling och Överlåtelsehandlingen punkt för punkt) samt Fördjupning om överlåtelser. Dessa villkor behövs ofta även vid fastighetsbyte.

Skillnaden mot ett köp är att villkoren oftast behöver tas in separat för respektive bytesobjekt i överlåtelsehandlingen. Givetvis kan också villkorens innehåll skilja sig, även om villkoren för båda bytesobjekten har samma benämning.