Hjälp

Äganderättens övergång vid köp med betalningstid

Här avses en typisk villkorlig överlåtelse där köparen ges en viss betalningstid för hela eller en del av köpeskillingen. Även om köparen ska betala en del av köpeskillingen omedelbart när köparen godkänner köpet eller omedelbart därefter, kvitterar säljaren inte mottagningen av betalningen i köpebrevet när köpet sker som distansköp, dvs. om båda parterna inte samtidigt är närvarande vid köpet.

Eftersom betalningstid ges för en del av köpeskillingen skulle hela köpeskillingen ändå inte kunna kvitteras som mottagen i själva köpebrevet. I fråga om köpeskillingen och en del av den konstateras att den ska betalas vid en viss tidpunkt och att äganderätten övergår först när hela köpeskillingen betalats.

Då är det fråga om ett fastighetsköp med uppskjutande villkor. Uppskjutande villkor för äganderättens övergång kan t.ex. ha denna form:

Äganderätten till köpeobjektet övergår till köparen när hela köpeskillingen betalats.

Säljaren har rätt att häva köpet om delen som ska betalas genast då köpet uppkommer inte har betalats på köpdagen eller inom xx dagar från köpdagen inklusive eventuell dröjsmålsränta. Säljaren har rätt att häva köpet om slutbetalningen inte har gjorts på förfallodagen som anges i köpebrevet eller inom xx dagar från förfallodagen inklusive eventuell dröjsmålsränta. Parterna känner till att hävning av köpet förutsätter antingen ett avtal om hävning som bestyrkts av ett köpvittne eller en tingsrättsdom. Vid hävning av köp som gäller överföring av arrenderätt förutsätter dock avtalet om hävning inte ett köpvittne.

Ovannämnda villkor för äganderättens övergång och hävning av köpet har avtalats gälla högst x dagar från köpdagen. Villkorens giltighet upphör dock tidigare än så när köparen betalar den obetalda köpeskillingen i sin helhet.

Ytterligare information:

Betydelsen av uppskjutande villkor vid fastighetsöverlåtelse

Betydelsen av uppskjutande villkor vid överlåtelse av arrenderätt