Hjälp

Betalningsvillkor vid köp med uppskjutande villkor

Betalningsvillkoret i ett köp med uppskjutande villkor kan t.ex. vara följande:

Handpenning xxx euro har betalats pp.kk.vvvv. Slutbetalningen XXX euro ska göras genast då köparen godkänt köpbrevet i systemet och köpet uppkommit. Köpeskillingen betalas till säljarens/säljarnas konto __________________-_________. ELLER Säljaren kvitterar separat mottagningen av köpeskillingen. Säljaren förbinder sig att omedelbart ge kvitto för komplettering av ansökan om lagfart.

Här kan t.ex. följande villkor vara ett typiskt tilläggsvillkor:

Om slutbetalningen av köpeskillingen försenas ska dröjsmålsränta betalas på det försenade beloppet från förfallodagen till betalningsdagen enligt 4 § 1 mom. i räntelagen.