Hjälp

Äganderättens övergång vid köp med uppskjutande villkor

Köparen ska betala köpeskillingen eller göra slutbetalningen genast då köpet har uppkommit. Säljaren kvitterar inte mottagningen av betalningen i köpebrevet. Därför kan man inte komma överens om att äganderätten övergår omedelbart när båda har godkänt köpet i webbtjänsten. Man kommer överens om att äganderätten övergår först när köpeskillingen betalats eller slutbetalningen gjorts.

Då är det fråga om ett fastighetsköp med uppskjutande villkor. Uppskjutande villkor för äganderättens övergång kan t.ex. formuleras så här:

Äganderätten till köpeobjektet övergår till köparen när hela köpeskillingen betalats.

Säljaren har rätt att häva köpet om hela köpeskillingen inklusive dröjsmålsränta inte har betalats på köpdagen och/eller inom xx dagar från köpdagen. Parterna känner till att hävning av köpet förutsätter antingen ett avtal om hävning som bestyrkts av ett köpvittne eller en tingsrättsdom. Vid hävning av köp som gäller överföring av arrenderätt förutsätter dock avtalet om hävning inte ett köpvittne.

Ovannämnda villkor för äganderättens övergång och hävning av köpet har avtalats gälla högst x dagar från köpdagen. Villkorens giltighet upphör dock tidigare än så när köparen betalar den obetalda köpeskillingen i sin helhet.

Ytterligare information:

Betydelsen av uppskjutande villkor vid fastighetsöverlåtelse

Betydelsen av uppskjutande villkor vid överlåtelse av arrenderätt