Ohjeet

Vaihtokirjan luonti

Kauppakirjaa koskeva ohjeistus soveltuu pääosin myös vaihtokirjan luontiin


Vaihtokirjan luominen Kiinteistövaihdannan palvelussa tapahtuu periaatteessa samalla tavalla kuin sähköisen kauppakirjan luominenkin. Tämän vuoksi edellä oleva ohjeistus kauppakirjan alustusta ja laatimista koskien soveltuu myös vaihtokirjan laatimiseen.

Sähköisessä vaihtokirjassa voidaan kummankin osapuolen taholta luovuttaa vain yksi kohde


Myös vaihtokirjan luomisessa on erityisen tärkeätä huomata, että vaihdon kohteita voi puolin ja toisin olla vain yksi. Kiinteistövaihdannan palvelussa tehtävällä vaihtokirjalla ei voida toteuttaa sellaista vaihtoa, jossa toinen tai molemmat vaihdon osapuolet luovuttaisivat esimerkiksi kaksi kiinteistöä. Jos vaihdossa toisen tai molempien osapuolten on tarkoitus luovuttaa useampia kohteita, on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa vaihto kirjallisesti kaupanvahvistajan oikeaksi todistamalla vaihtokirjalla.

Luovutuksen kohteet on ehdottomasti ilmoitettava niille varatussa kentässä


Samalla tavalla kuin kauppakirjan osalta on todettu edellä, myös vaihtokirjan osalta on ehdottomasti vaihdon kohde ilmoitettava sille varatussa, vakioidussa kentässä. Kohteen tai kohteiden ilmoittaminen vakioidun kohdekentän ulkopuolella aiheuttaa aina muotovirhettä koskevan ongelman ja mahdollisesti koko vaihdon pätemättömyyden. Sitä sähköisen vaihdon ominaisuutta, että molemmat vaihdon osapuolet voivat osaltaan luovuttaa yhdellä vaihtokirjalla vain yhden kohteen, ei voi kiertää niin, että kohteita sijoitettaisiin vapaisiin ehtokenttiin.

Vaihtokirjan luomiseen liittyviä erityispiirteitä

Joitakin erityispiirteitä vaihtokirjan luomiseen kuitenkin liittyy.

Ensinnäkin kumpi tahansa vaihdon osapuolista voi aloittaa vaihtokirjan luonnostelun. Kaupassa luovutuskirjan laatimisen aloittaa aina myyjä.

Vaihdossa luovutuskirjan pohjalle valitaan luonnollisesti kummankin vaihdon osapuolen osalta erikseen luovutettava kiinteistö, sen määräosa tai määräala. Kohteena voi olla myös ns. laitostunnuksen omaava vuokraoikeus.

Vaihto tehdään harvemmin niin, että pelkästään kiinteistöt vaihdetaan keskenään ilman muita suorituksia. Yleensä vaihdossa toinen osapuoli antaa luovuttamansa kiinteistön lisäksi myös muuta vastiketta. Yleensä on kysymys siitä, että toinen osapuoli maksaa toiselle myös rahallista vastiketta (väliraha).

Kun toinen osapuoli maksaa myös välirahaa, on tarpeen sopia myös sen maksuehdoista. Järjestelmään sisältyy mm. tältä osin erityisiä ehtomalleja, joita vaihdon osapuolet voivat käyttää hyväkseen. Aina on kuitenkin huomattava, että luovutuksen osapuolet vastaavat itse siitä, sopiiko ehtomalli sellaisenaan tai vain muokattuna juuri heidän luovutukseensa. Tarvittaessa on turvauduttava alan asiantuntijoihin.

Omistusoikeuden siirtymisestä tulee myös vaihtokirjaan ottaa oma ehtonsa. Ehto on erityisen tarpeellinen silloin, kun väliraha maksetaan vasta myöhemmin. Myös näitä tilanteita koskien järjestelmässä on erityisiä ohjeita ja ehtomalleja ( ks. kohtaan Syventävää tietoa luovutuksesta).

Monet vaihdossa käytettävät ehdot ovat samantyyppisiä kuin kaupassa

Kiinteistön luovutuksessa sovitaan usein hyvin monentyyppisistä ehdoista. Näistä saat kuvan ohjeista, jotka koskevat kauppakirjan laatimista (ks. Luovutuskirjan alustus ja Luovutuskirja kohta kohdalta ) sekä kohdasta Syventävää tietoa luovutuksesta . Nämä ehdot ovat usein tarpeellisia myös kiinteistöjen vaihdon yhteydessä.

Erona kauppaan on tällöin kuitenkin se, että ehdoista on yleensä vaihdon yhteydessä tarpeen ottaa maininnat luovutuskirjaan erikseen kumpaakin kohdetta koskien. Lisäksi on tietenkin mahdollista, että vaikka samannimisestä ehdosta sovitaan kumpaakin vaihdon kohdetta koskien, nämä ehdot sisällöltään kuitenkin poikkeavat toisistaan.