Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Luovutuksen kohde

Sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä voidaan tehdä luovutus, joka koskee kiinteistöjä ja ns. kirjaamisvelvollisuuden alaisia käyttöoikeuksia, jotka on kirjattu erityisinä oikeuksina lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja joille on siinä yhteydessä annettu laitostunnus. Yleensä kysymys on maanvuokraoikeuksista.

Luovutuksen kohde yksilöidään kiinteistötunnuksella, määräalatunnuksella tai vuokraoikeuden osalta laitostunnuksella.

On huomattava, että palvelussa tehtävällä yhdellä ja samalla sähköisellä luovutuskirjalla voidaan luovuttaa vain yksi kohde. Jos on tarkoitus luovuttaa useampia kohteita (esim. kaksi kiinteistöä), näistä kummastakin on tehtävä oma luovutuskirjansa.

Vaihdon osalta tämä tarkoittaa, että vaihdon kumpikin osapuoli voi yhdellä ja samalla luovutuskirjalla luovuttaa puolin ja toisin yhden kohteen.

Kun luovutuksen kohde valitaan käyttöliittymässä niistä kiinteistöistä, määräaloista tai muista palvelussa luovutettavissa olevista kohteista, joihin käyttäjällä on lainhuuto tai nimissään oleva erityisen oikeuden (yleensä vuokraoikeuden) kirjaus, järjestelmä sijoittaa kohteen (sen tunnuksen) oikeaan kohtaan sähköisen luovutuskirjan lomakepohjalla. Muussa sähköisen lomakkeen kohdassa voidaan antaa tarkentavia tietoja tämän kohteen ominaisuuksista (ks. Luovutuskirja kohta kohdalta > kohteen lisätiedot) . Sen sijaan luovutuksen kohteen tunnus on aina oltava luovutuskirjan sähköisen lomakepohjan siinä vakioidussa kohdassa, johon järjestelmä sen on sijoittanut kohteen valinnan jälkeen.

Luovutuksen kohteita (uusia kohtetunnuksia) ei tule itse lisätä luovutuskirjalle, esim. sen vapaisiin ehtokenttiin. Vaikka näin voitaisiin teknisesti sisällyttää samaan luovutuskirjan useamman kohteen luovutus, tällainen menettely aiheuttaa luovutuksen pätevyyttä koskevia oikeudellisia ongelmia. Sitä vaatimusta, että palvelussa tehtävä sähköinen luovutuskirja voi koskea vain yhtä kohdetta kerrallaan, ei voida kiertää mainitulla tavalla. Muuta kuin lomakepohjan vakioituun kenttään järjestelmän toimesta sijoitettua kohdetta rasittaa muotovirhe, joka voi heijastua myös koko luovutuksen pätevyyteen.

Koko kohde tai sen määräosa

Kiinteistö, sen määräala tai vuokraoikeus voidaan luovuttaa kokonaisuudessaan tai niistä voidaan luovuttaa vain tietty määräosa. Ks. määräosan luovutus kaupalla Tällöin on erittäin tärkeätä, että luovutuskirjan alustamisvaiheessa, sen jälkeen kun kohteena oleva kiinteistö tai muu kohde on käyttöliittymässä valittu luovutuksen kohteeksi, kohdasta "Valitse luovutuksen tyyppi" kohdetyypiksi jo tässä vaiheessa valitaan oikea vaihtoehto eli "Määräosa".

Määräalan luovuttaminen (määräalan edelleen luovuttaminen)

Luovutuksen kohteena voi olla myös määräala kiinteistöstä. Tällöin kysymys voi olla ensinnäkin määräalan edelleen luovuttamisesta eli siitä, että luovuttajalla on ollut omistuksessaan toisesta kiinteistöstä jo aiemmin saatu määräala, jonka hän luovuttaa nyt eteenpäin. Käyttöliittymässä käyttäjälle osoitetaan tämä hänen luovutettavissa oleva kohde määräalan yksilöivää tunnusta hyödyntäen (ns. määräalatunnus), jonka hän valitsee tehtävän luovutuksen kohteeksi.  Ks. Uusi määräala kiinteistöstä tai määräalasta

Luovutuskirjan alustamisvaiheessa, kohdasta "Valitse luovutuksen tyyppi" kohdetyypiksi valitaan tällöin "Koko kohde". Kohdetyypiksi ei valita vaihtoehtoa "Määräala", sillä se koskee vain niitä tilanteita, kun on tarkoitus luovuttaa kokonaan uusi määräala kiinteistöstä tai uusi määräala määräalasta. Nyt on siis tarkoitus luovuttaa jo aiemmin toisesta kiinteistöstä saatu määräala eli kysymys on koko määräalan ("koko kohteen") edelleen luovuttamisesta.

Määräalan luovuttaminen (uusi määräala kiinteistöstä tai uusi määräala määräalasta)

Luovutus voi koskea kiinteistöstä luovutettavaa uutta määräalaa tai uutta määräalaa luovuttajan aiemmin omistukseensa toisesta kiinteistöstä saamasta määräalasta. (ks. uusi määräala kiinteistöstä tai määräalasta) Käyttöliittymässä luovutuksen kohteeksi valitaan luovuttajalle kuuluva kiinteistö (kiinteistötunnus) tai vastaavasti hänen omistuksessaan oleva toisesta kiinteistöstä saatu määräala (määräalatunnus). Luovutuskirjan alustamisvaiheessa kohdasta "Valitse luovutuksen tyyppi" kohdetyypiksi valitaan nyt vaihtoehto "Määräala". Tämä kohdetyyppi tarkoittaa siis nimenomaan tilanteita, joissa kiinteistöstä tai aiemmin omistukseen saadusta toisen kiinteistön määräalasta ollaan luovuttamassa uutta määräalaa. 

Määräalan pidättäminen kiinteistöä luovutettaessa 

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä myyjälle voidaan pidättää määräala luovutuksen kohteesta. Myyjä valitsee käyttöliittymässä luovutuksen kohteeksi omistamansa kiinteistön (kiinteistötunnus). Luovutuskirjan alustamisvaiheessa kohdasta "Valitse luovutuksen tyyppi" kohdetyypiksi valitaan vaihtoehto "Kiinteistö, jossa myyjä pidättää määräalan". Ks. Luovuttaja pidättää määräalan

Lainhuuto tai erityisen oikeuden (yleensä vuokraoikeus) kirjaus  luovutuksen edellytyksenä

Kiinteistövaihdannan palvelu hakee valittavissa olevat kohteet lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojen perusteella. Käyttäjä näkee listan kohteista, joihin hänellä tai hänen edustamallaan yhteisöllä on rekisterissä voimassa oleva lainhuuto, eikä vireillä ole muita kohteeseen tai siitä omistettuun osuuteen kohdistuvia lainhuutoja. Myös rekisteröidyt vuokraoikeudet on mahdollista valita luovutuksen kohteeksi ellei niihin ole vireillä muutoksia.

Kuolinpesien osakkaat yhdessä voivat luovuttaa kuolinpesän kiinteistöjä silloin, kun kuolinpesän omistukselle on haettu selvennyslainhuuto.

On mahdollista että joidenkin vanhojen lainhuutojen osalta kirjaukset eivät näy järjestelmässä. Mikäli sinulla ei mielestäsi näy kaikki kohteet, niin ole yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamisasiat(at)maanmittauslaitos.fi.

versio: v12.1.7-372-ga45e9a5218