Hjälp

Fullmaktens giltighet

Fullmakten kan vara tidsbegränsad eller gälla tills vidare.

Fullmaktens giltighetstid

Som fullmaktsgivare kan du ange önskad giltighetstid för fullmakten. Fullmakten träder alltid i kraft genast efter godkännandet. Fullmaktens giltighet kan fortsätta tills vidare eller upphöra vid en angiven tidpunkt (tidsbegränsad fullmakt).

Normalt ges fullmakten så, att den gäller tills vidare. När det är fråga om en specificerad fullmakt upphör fullmaktens giltighet då den i fullmakten avsedda åtgärden har utförts. Fullmakten kan upphöra redan innan åtgärden har utförts, om fullmakten återkallas. I fråga om en allmän fullmakt som gäller tills vidare ska man observera att den upphör först när fullmakten återkallas. Giltigheten upphör alltså inte då en viss åtgärd har utförts med stöd av den allmänna fullmakten.  

Återkallande av fullmakt

Fullmaktsgivaren har rätt att när som helst återkalla den givna fullmakten. Detta gäller även elektroniska fullmakter som ges i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Man har rätt att återkalla fullmakter som gäller tills vidare såväl som tidsbegränsade fullmakter samt både specificerade och allmänna fullmakter.

För att återkalla en specificerad fullmakt som getts elektronisk ska man ta bort den i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Fullmaktsgivaren måste alltså logga in i systemet och ta bort fullmakten. En allmän fullmakt som getts elektroniskt i systemet återkallas likaså genom inloggning och borttagning av fullmakten. Om den allmänna fullmakten är baserad på en skriftlig allmän fullmakt som Lantmäteriverket lagrat i systemet på ansökan, kan man även be Lantmäteriverket att ta bort fullmakten. Fullmakten har återkallats när Lantmäteriverket tagit bort den.

Återkallandets verkan

En specificerad fullmakt kan återkallas innan den i fullmakten avsedda åtgärden har utförts. Om fullmakten t.ex. gäller försäljning eller köp av en fastighet, kan den återkallas innan både säljaren och köparen hunnit underteckna köpebrevet.

En fastighetsägare kan alltså återkalla en försäljningsfullmakt även efter att fullmaktshavaren undertecknat köpebrevet, om köparen ännu inte hunnit underteckna det. När båda undertecknat och köpet uppkommit kan man naturligtvis inte längre återkalla fullmakten för denna åtgärd. Köpets uppkomst innebär i sig att fullmaktens giltighet upphör i den meningen att fullmaktshavaren inte kan använda fullmakten för att verka på fullmaktsgivarens vägnar i något annat ärende i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Är det fråga om en specificerad inteckningsfullmakt som getts elektroniskt kan den återkallas innan ansökan om inteckning har undertecknas i tjänsten. Därefter kan fullmakten inte återkallas i tjänsten när det gäller den ansökan som gjorts där och som blivit anhängig hos inskrivningsmyndigheten. Fullmaktens giltighet har egentligen upphört redan när den användes och ansökan gjordes i den meningen att fullmaktshavaren inte kan använda samma fullmakt för att på fullmaktsgivarens vägnar söka nya inteckningar via tjänsten.

Likaså påverkar ett återkallande av en allmän fullmakt inte de åtgärder som med stöd av fullmakten har slutförts i systemet före återkallandet. Åtgärder som inte hunnit vidtas eller slutföras när den allmänna fullmakten återkallas blir dock stoppade. I fråga om allmänna fullmakter ska man beakta det som redan framförts ovan om att utförandet av enskilda åtgärder i sig inte leder till att fullmaktens giltighet upphör. Därför ska man alltid se till att den allmänna fullmakten återkallas, om fullmaktshavaren har utfört de åtgärder som var tilltänkta då fullmakten gavs.

När fullmakten tas bort från systemet i samband med återkallandet upphör fullmaktshavarens rätt att verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten omedelbart. Om fullmaktshavaren just då utför åtgärder i tjänsten med fullmakten avbryts åtgärderna.