Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Valtuutuksen voimassaolo

Valtakirja voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi.

Valtakirjan voimassaolon määrittäminen

Valtuutuksen antajana voit määrittää valtakirjan olemaan voimassa haluamanasi aikana. Valtakirja tulee aina hyväksymisen jälkeen heti voimaan. Valtakirjan voimassaolo voi jatkua toistaiseksi tai sen voi asettaa päättymään määrättynä ajankohtana (määräaikainen valtuutus).

Tavallisesti valtakirja annetaan toistaiseksi voimassa olevana. Kun kysymys on yksilöidystä valtakirjasta, valtuutuksen voimassaolo päättyy tällöin siihen, kun valtakirjassa tarkoitettu toimi on suoritettu. Valtuutus voi päättyä jo ennen kuin toimi on suoritettu, jos valtuutus on sitä ennen peruutettu. Yleisvaltakirjan osalta on huomattava, että toistaiseksi voimassa olevana annetun yleisvaltuutuksen voimassa olo päättyy vasta, kun valtuutus peruutetaan. Yksittäisten toimien suorittaminen yleisvaltakirjan nojalla ei siis päätä valtuutuksen voimassaoloa.  

Valtuutuksen peruuttaminen

Valtakirjan antajalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa valtuutus. Tämä koskee myös sähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelussa annettuja valtakirjoja. Peruuttamisoikeus koskee sekä toistaiseksi voimassa olevia että määräaikaisia valtuutuksia. Samoin peruuttamisoikeus koskee sekä yksilöityjä valtakirjoja että yleisvaltakirjoja.

Sähköisesti annettu yksilöity valtakirja peruutetaan poistamalla valtuutus Kiinteistövaihdannan palvelusta. Valtakirjan antajan tulee siis kirjautua järjestelmään ja poistaa valtuutus sieltä. Vastaavasti järjestelmässä sähköisesti annettu yleisvaltakirja peruutetaan kirjautumalla järjestelmään ja poistamalla valtuutus sieltä. Jos yleisvaltuutus on perustunut kirjalliseen yleisvaltakirjaan, jonka Maanmittauslaitos on hakemuksesta tallentanut järjestelmään, sen peruutus voi tapahtua myös niin, että Maanmittauslaitokselta pyydetään valtuutuksen poistamista järjestelmästä. Valtuutus on peruutettu silloin, kun Maanmittauslaitos on poistamisen suorittanut.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos kysymys on yksilöidystä valtakirjasta, sen peruuttaminen voi tapahtua niin kauan, kunnes valtuutuksen tarkoittama toimi on suoritettu. Jos kysymys on esimerkiksi kiinteistön kauppaa koskevasta myynti- tai ostovaltakirjasta, valtuutuksen voi peruuttaa niin kauan, kunnes sekä myyjä että ostaja ovat molemmat allekirjoittaneet kauppakirjan.

Esimerkiksi kiinteistön omistaja voi siis peruuttaa antamansa sähköisen myyntivaltakirjan vielä senkin jälkeen, kun valtuutettu on allekirjoittanut kauppakirjan, jos ostaja ei vielä ole ehtinyt allekirjoittaa sitä. Kun molemmat ovat allekirjoittaneet ja kauppa on syntynyt, ei valtuutusta luonnollisesti enää voi peruuttaa kyseisen toimen osalta. Samalla kaupan syntyminen itsessään päättää valtuutuksen voimassa olon siinä mielessä, ettei valtuutettu sen perusteela enää pääse käyttämään palvelua valtakirjan antajan puolesta missään muissa asioissa.

Jos kysymys on ollut sähköisesti annetusta yksilöidystä kiinnitysvaltakirjasta, sen voi peruuttaa niin kauan, kunnes kiinnityshakemus on palvelussa allekirjoitettu. Tämän jälkeen sähköisesti annettua yksilöityä kiinnitysvaltakirjaa ei voi palvelussa peruuttaa siellä jo tehdyn ja kirjaamisviranomaisessa vireille tulleen kiinnityshakemuksen osalta. Toisaalta samalla, kun valtuutusta käytettiin ja kiinnityshakemus tehtiin, valtuutuksen voimassaolo päättyi siinä mielessä, ettei valtuutettu enää voi saman valtakirjan nojalla hakea valtuuttajan puolesta uusia kiinnityksiä palvelussa.

Myöskään yleisvaltakirjan peruuttaminen ei vaikuta valtakirjan nojalla järjestelmässä jo peruuttamista ennen loppuun suoritettuihin toimiin. Vielä aloittamatta olevat tai loppuun suorittamatta olevat toimet kuitenkin estyvät sen jälkeen, kun yleisvaltakirja on peruutettu. Yleisvaltakirjan osalta on huomattava se edellä jo esiin tuotu seikka, että yksittäisten toimien suorittaminen ei sellaisenaan lakkauta yleisvaltakirjan voimassa oloa. Tämän vuoksi on aina huolehdittava yleisvaltakirjan peruuttamisesta, kun toimet, joita yleisvaltakirjaa annettaessa on ajateltu, ovat valtuutetun toimesta tulleet suoritetuiksi.

Kun valtakirja peruuttamisen yhteydessä poistetaan järjestelmästä, valtuutetun oikeus toimia Kiinteistövaihdannan palvelussa lakkaa välittömästi. Jos valtuutettu on juuri sillä hetkellä toimimassa palvelussa valtakirjalla, hänen toimensa keskeytyvät. 

versio: v14.5.5